Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 32

 

гр. Пловдив, 09 януари 2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, VІІІ-ми състав, в открито заседание на шести януари, две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

при секретаря Д.К., като разгледа административно дело №2517 по описа на съда за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.156 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

ЕТ “ИМПУЛС- С.А.”, със седалище и адрес на управление: ********, ЕИК *****, представляван от адвокат И.Т.- пълномощник, обжалва Ревизионен акт (РА) с №241400707 от 29.04.2014г., издаден от С.И.Ш.- възложил ревизията, и К.Л.Л.- ръководител на ревизията, и двамата инспектори по приходите в Териториална дирекция (ТД), гр. Пловдив, на Националната агенция за приходите (НАП), потвърден с Решение №730 от 28.07.2014г. на директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (Д”ОДОП”), гр. Пловдив, при Централно управление (ЦУ) на НАП, с който на жалбоподателя е начислен данък по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в общ размер от 3 004,78 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в общ размер от 1 325,36 лв.; начислен е данък по чл.48 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2008г. в размер от 6 360,40 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в размер от 4 154,33 лв.; начислен е данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2010г. в размер от 49,23 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в размер от 15,15 лв.; начислен е данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2011г. в размер от 10 465,16 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в размер от 2 136,34 лв.; определени са вноски за държавно обществено осигуряване (ДОО) по Кодекса за социално осигуряване (КСО) за 2008г. в общ размер 3 590,40 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в размер от 3 217,01 лв.; определени са вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) за универсален пенсионен фонд (УПФ) за 2008г. в общ размер от 1 056,00 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в размер от 946,18 лв.; определени са вноски за здравно осигуряване (ЗО) по Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) за 2008г. в общ размер от 1 267,20 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в размер от 664,07 лв.

Претендира се отмяна на акта изцяло поради незаконосъобразност и присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът- директор на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, представляван от юрисконсулт К. Д.- пълномощник, изразява становище за неоснователност на жалбата; претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Окръжна прокуратура- Пловдив, редовно уведомена за възможността да встъпи в процеса, не се представлява и не изразява становище по жалбата.  

Жалбата е подадена при наличието на правен интерес, след като е упражнено правото за обжалване на ревизионния акт по административен ред, и в предвидения процесуален срок, поради което се явява допустима, а разгледана по същество е основателна, макар и по съображения, различни от изложените.

Ревизионното производство е повторно.

Със Заповед за възлагане на ревизия (ЗВР) с №1205773 от 03.12.2012г. (лист 793) на С.И.Ш.- началник сектор “Ревизии”, Дирекция “Контрол”, при ТД- Пловдив на НАП, е възложена ревизия на едноличния търговец относно задължения по ЗДДС за периода 01.01.2008г. – 31.10.2012г. и задължения за данък по чл.48 от ЗДДФЛ за периода 01.01.2007г. – 31.12.2011г. За ревизиращи органи са определени К.Л.Л. и А.И.К.- инспектори по приходите. Заповедта е връчена на С.А. Станчев на 06.12.2012г. Със ЗВР с №1301029 от 05.03.2013г. (лист 790) на С.И.Ш.- началник сектор “Ревизии”, Дирекция “Контрол”, при ТД- Пловдив на НАП, срокът на ревизията е продължен до 06.04.2013г.; като ревизорите, ревизираните задължения и ревизираните периоди не са променени. Заповедта е връчена на С.С. на 06.03.2013г. Със ЗВР с №1301325 от 18.03.2013г. (лист 788) на С.И.Ш.- началник сектор “Ревизии”, Дирекция “Контрол”, при ТД- Пловдив на НАП, срокът на ревизията е продължен до 06.04.2013г.; ревизорите не са променени, а в обхвата на ревизията са включени задължения за вноски за ДОО по КСО за периода 01.01.2008г. – 31.12.2011г.; задължения за вноски за ДЗПО-УПФ по КСО за периода 01.01.2008г. – 31.12.2011г. и задължения за вноски за ЗО по ЗЗО за периода 01.01.2008г. – 31.12.2011г. Заповедта е връчена на С.С. на 25.03.2013г. Със ЗВР с №1301665 от 05.04.2013г. (лист 785) на С.И.Ш.- началник сектор “Ревизии”, Дирекция “Контрол”, при ТД- Пловдив на НАП, е определен краен срок за завършване на ревизията 06.05.2013г., като ревизорите, ревизираните периоди и задължения не са променени. Заповедта е връчена на С.С. на 15.04.2013г. Изготвен е Ревизионен доклад (РД) с №1301665 от 20.05.2013г. (листи 377-427), който е връчен на С.С. на 22.05.2013г. Против изготвения ревизионен доклад е представено възражение с Вх.№70-00-10521 от 04.07.2013г. (листи 370а-371). Издаден е РА с №241301665 от 11.07.2013г. (листи 365а-370) от К.Л.Л., на основание чл.119, ал.3, т.1 от ДОПК (в сила до 31.12.2012г.) и съгласно Заповед за определяне на компетентен орган (ЗОКО) с №К1301665 от 20.05.2013г. Посоченият РА е връчен на С.С. на 12.07.2013г. В изпълнение на Резолюция за извършване на проверка (РИП) с №1324089 от 30.07.2013г. (лист 364а) на С.И.Ш.- началник сектор “Ревизии”, Дирекция “Контрол”, при ТД- Пловдив на НАП, е извършена такава относно наличието на очевидна фактическа грешка в РА с №241301665 от 11.07.2013г. Издаден е Ревизионен акт за поправка на ревизионен акт (РАПРА) с №1324089 от 02.08.2013г. (листи 360-364) от К.Л.Л.. Посоченият РАПРА е връчен на С.С. на 05.08.2013г.

Според Решение №730 от 28.07.2014г. (листи 12-20) на ответника, РА с №241301665 от 11.07.2013г. е отменен с Решение №1018 от 30.09.2013г. (неприложено по делото) и преписката е върната за извършване на нова ревизия.

От своя страна, началото на настоящето ревизионно производство е поставено със ЗВР с №1304847 от 04.10.2013г. (лист 809) на С.И.Ш.- началник сектор “Ревизии”, Дирекция “Контрол”, при ТД- Пловдив на НАП, с която е възложена ревизия на жалбоподателя относно задължения по ЗДДС за периода 01.01.2009г. – 30.11.2011г.; задължения за данък по чл.48 от ЗДДФЛ за периода 01.01.2008г. – 31.12.2011г.; задължения за вноски за ДОО по КСО за периода 01.01.2008г. – 31.12.2011г.; задължения за вноски за ДЗПО-УПФ по КСО за периода 01.01.2008г. – 31.12.2011г.; както и задължения за вноски за ЗО по ЗЗО за периода 01.01.2008г. – 31.12.2011г. За ревизиращи органи са определени К.Л.Л. и А.И.К.- инспектори по приходите, а заповедта е връчена на С.С. на 14.10.2013г. Със ЗВР с №1400198 от 13.01.2014г. (лист 808) на С.И.Ш.- началник сектор “Ревизии”, Дирекция “Контрол”, при ТД- Пловдив на НАП, срокът на ревизията е продължен до 14.02.2014г., като ревизорите, ревизираните периоди и задължения не са променени. Заповедта е връчена на С.С. на 23.01.2014г. Със ЗВР с №1400707 от 14.02.2014г. (лист 807) на С.И.Ш.- началник сектор “Ревизии”, Дирекция “Контрол”, при ТД- Пловдив на НАП, е определен нов краен срок за извършване на ревизията- 14.03.2014г., а ревизорите, ревизираните периоди и задължения не са променени. Ревизионният доклад с №1400707 (листи 34-133) е изготвен на 28.03.2014г., респективно в срока по чл.117, ал.1 от ДОПК, и получен от С.С. на 02.04.2014г. по делото не са ангажирани доказателства за подадено възражение против изготвения РД. Ревизионният акт (листи 26-33), предмет на настоящето производство е издаден на 29.04.2014г. и връчен на С.С. на 08.05.2014г.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира ревизионното производство за проведено при липсата на съществени нарушения на процесуалните правила.

Според посочената като основание за издаване на процесния РА, разпоредба на чл.119, ал.2 от ДОПК, в сила от 01.01.2013г., ревизионният акт се издава от органа, възложил ревизията, и ръководителя на ревизията в 14-дневен срок от подаването на възражение или от изтичането на срока за подаване на възражение. Изменението в нормата на чл.119, ал.2 от ДОПК е направено със Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителни процесуален кодекс (ЗИДДОПК), обнародван в ДВ, бр.82 от 26.10.2012г., в сила от 01.01.2013г. Според разпоредбата на §35, ал.1 от ПЗР към ЗИДДОПК, всички образувани и висящи ревизионни производства към деня на влизането в сила на този закон се довършват по досегашния ред.

Посочи се, че задълженията по ЗДДС за периода 01.01.2008г. – 31.10.2012г.; задълженията за данък по чл.48 от ЗДДФЛ за периода 01.01.2007г. – 31.12.2011г.; задълженията за вноски за ДОО по КСО за периода 01.01.2008г. – 31.12.2011г.; задълженията за вноски за ДЗПО-УПФ по КСО за периода 01.01.2008г. – 31.12.2011г.; както и задълженията за вноски за ЗО по ЗЗО за периода 01.01.2008г. – 31.12.2011г., са предмет на ревизията, възложена със ЗВР с №1205773 от 03.12.2012г., поради което към 01.01.2013г. е налице висящо ревизионно производство, което следва да бъде довършено по досегашния ред. След отмяната на първоначално издадения ревизионен акт (РА с №241301665 от 11.07.2013г. и съответно РАПРА с №1324089 от 02.08.2013г.) не започва нова ревизия, а се възстановява висящността на производството по издаване на ревизионен акт, започнало с първоначално издадената ЗВР с №1205773 от 03.12.2012г., съобразно дадените указания от решаващия орган в Решение №1018 от 30.09.2013г. Разбира се, Решение №1018 от 30.09.2013г. не е приложено по делото, но същото е изрично цитирано в ЗВР с №1304847 от 04.10.2013г., а и между страните няма формиран спор относно обстоятелството, че има постановено такова решение.

Предвид посочената разпоредба на §35, ал.1 от ПЗР към ЗИДДОПК, повторното ревизионно производство трябва да бъде довършено по стария ред. Съответно, издател на ревизионния акт следва да е орган по приходите, определен чрез нарочна заповед за определяне на компетентен орган, издадена от органа, възложил ревизията.

В случая обаче, процесният РА е издаден от възложителя на ревизията (С.И.Ш.) и ръководителя на ревизията (К.Л.Л.), съобразно правилото на чл.119, ал.2 ДОПК, в сила от 01.01.2013г., като липсва заповед за определяне на компетентен орган. Освен това, липсва и законово правомощие органът, възложил ревизията, да издава ревизионен акт.

При така установената фактическа обстановка и поради изложените съображения, съдът намира оспорения акт за издаден от органи по приходите, които не притежават необходимата за целта компетентност. От своя страна, липсата на компетентност обуславя нищожността на оспорения РА, която следва да бъде обявена.

С оглед очерталия се изход на делото, искането за присъждане на разноски от страна на жалбоподателя е основателно и такива следва да му бъдат присъдени до размера, в който са доказано направени, макар по делото да не бе представен списък на същите. Направеното искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в полза на отнетника е неоснователно, поради което не следва да бъде уважено.

Ето защо, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Ревизионен акт с №241400707 от 29.04.2014г., издаден от С.И.Ш.- възложил ревизията, и К.Л.Л.- ръководител на ревизията, и двамата инспектори по приходите в ТД- Пловдив на НАП, потвърден с Решение №730 от 28.07.2014г. на директора на Д”ОДОП”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който ЕТ “ИМПУЛС- С.А.”, със седалище и адрес на управление: ********, ЕИК *****, е начислен данък по ЗДДС в общ размер от 3 004,78 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в общ размер от 1 325,36 лв.; начислен е данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер от 6 360,40 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в размер от 4 154,33 лв.; начислен е данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2010г. в размер от 49,23 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в размер от 15,15 лв.; начислен е данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2011г. в размер от 10 465,16 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в размер от 2 136,34 лв.; определени са вноски за ДОО по КСО за 2008г. в общ размер 3 590,40 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в размер от 3 217,01 лв.; определени са вноски за ДЗПО-УПФ за 2008г. в общ размер от 1 056,00 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в размер от 946,18 лв.; определени са вноски за ЗО по ЗЗО за 2008г. в общ размер от 1 267,20 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в размер от 664,07 лв.

ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, да заплати на ЕТ “ИМПУЛС- С.А.”, със седалище и адрес на управление: ********, ЕИК *****, сумата от 3 840,00 лева, представляваща направените по делото разноски.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Адм. съдия:/п/.........................

/Н.Бекиров/