РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

79

16.01.2015 г.

 

гр. Пловдив

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Административен съд-Пловдив, ХVІ състав, в открито заседание на седемнадесети декември през две хиляди и четиринадесета година, председателствано от

 

СЪДИЯ АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ

 

при секретаря Р.А., като разгледа АХД № 2519 по описа на съда за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е по реда на Глава ХІХ от Данъчно - осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

 

Образувано е по жалба на "СЪНИ ХОЛИДЕЙС" ООД, ЕИК *, седалище и адрес на управление: *, представлявано от Д.А.Б. срещу РА № 161400171/28.04.14 г. на ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 752/01.08.2014 г. на Директора на ДОДОП – Пловдив.

В жалбата се развиват подробни съображения, касателно незаконосъобразността на административния акт и се иска неговата отмяна от съда.  Претендира се противоречието му с материалния закон, както и допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Моли се присъждането на сторените деловодни разноски.

Ответникът по оспорването – директорът на ДОДОП – Пловдив, чрез процесуалния представител юрк. Д. е на становище за неоснователност на жалбата. Моли съда да я остави без уважение, като претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение. На осн. чл. 161 ал. 2 от ДОПК възразява за прекомерност на адвокатското възнаграждение, заплатено от жалбоподателя.

След като се запозна със становищата на страните и с приетите по делото доказателства, съдът намира от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е допустима.

Разгледана по същество, тя е основателна.

Предмет на настоящото оспорване е РА № 161400171/28.04.14 г., издаден на основание чл.119 ал.2 от ДОПК /в редакцията в сила от 01.01.2013г., съгласно изменението с ДВ бр.83 от 2012г./ от Н.Ж.К. на длъжност началник сектор „Ревизии” в ТД на НАП Пловдив, възложил ревизията и М.Г.Д. на длъжност главен инспектор по приходите, ръководител на ревизията.

Съгласно разпоредбата на чл.160, ал.2 от ДОПК съдът преценява законосъобразността и обосноваността на ревизионния акт, като проверява дали е издаден от компетентен орган и в съответната форма и спазени ли са процесуалните и материалноправните разпоредби по издаването му.

Съдът намира, че оспореният РА е нищожен.

Ревизията е повторна, след като с Решение № 550/04.06.2013г. ответникът е отменил Ревизионен акт № 161205564 от 07.03.2013 г. на ТД на НАП – Пловдив /л. 584/първоначално издаден в хода на ревизионно производство, образувано със ЗВР № 1203423/05.07.2012г. /л. 566/. В изпълнение на това Решение със ЗВР № 1302921 от 17.06.2013г. /л. 1124/ е възстановена висящността на ревизионното производство по повод установяване задълженията на "СЪНИ ХОЛИДЕЙС" ООД по ЗДДС, относно данъчните периоди м.м. 05, 06, 07, 08, 09, 10.2009 г., 02, 06, 07, 10 и м. 11.2010 г., 07.2011 г. и м. 01.2012 г.

Трайна е съдебната практика, че в тези случаи не се образува ново ревизионно производство, а се възстановява висящността на старото, като се касае за единно такова. В този смисъл са и разпоредбите на чл.155, ал.4 и ал.6 от ДОПК, съобразно които преписката се връща на органа възложил ревизията за издаване на нов ревизионен акт, като ревизионното производство започва от незаконосъобразното действие, което е послужило като основание за отмяна на акта.

В случаи като процесния, доколкото се касае до единно ревизионно производство, то началото на същото се счита за поставено с издаването на първата по ред ЗВР, в случая – ЗВР № 1203423/05.07.2012 г.

Изменението на чл.119, ал.2 от ДОПК е прието със ЗИД на ДОПК, обн. в ДВ бр.82 от 26.11.2012 г., в сила от 01.01.2013 г., като с § 35, ал.1 от ПЗР към същия този ЗИД на ДОПК е постановено, че всички образувани и висящи ревизионни производства към деня на влизането в сила на този закон се довършват по досегашния ред.

След като настоящото ревизионно производство е образувано с издаването на първата по ред заповед за възлагане на ревизията, то същото представлява висящо ревизионно производство по смисъла на § 35, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ДОПК, обн. в ДВ бр.82 от 2012г., и следва да бъде приключено по досегашния ред. Съответно по правилото на чл.119, ал.2 от ДОПК /до изменението му в сила от 01.01.2013 г./ и издателят на ревизионния акт следва да бъде орган по приходите, определен чрез нарочна заповед за определяне на компетентен орган, издадена от органа, възложил ревизията, което в случая не е сторено. В конкретния случай органите, издали ревизионния акт, са двама като е посочено, че компетентността им произтича от правилото на чл.119, ал.2 от ДОПК, в сила от 01.01.2013 г., което е неприложимо.

Налага се изводът, че предвид липсата на заповед за определяне на компетентен орган, и липсата на предоставяне на правомощията по издаване на РА по силата на самия закон на органите по приходите, издали процесния РА, оспореният ревизионен акт е издаден от некомпетентен орган, което води до неговата нищожност. Тя следва да бъде обявена на основание чл. 172, ал. 2, предложение първо от АПК, вр. с § 2 от ДР на ДОПК, с оглед задължението на съда по смисъла на чл. 168, ал. 2 от АПК, вр. с § 2 от ДР на ДОПК.

При този изход на делото, на жалбоподателя следва да бъдат присъдени направените и надлежно претендирани деловодни разноски. Предвид основателността на направеното възражение от ответника за прекомерност на адвокатското възнаграждение, същото следва да бъде намалено на установения минимум, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 5 от НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, а именно – 4 767, 82 лв. Общият размер на деловодните разноски, включвайки и заплатената държавна такса от 50 лв., е 4 817, 82 /четири хиляди осемстотин и седемнадесет лева и 82 ст/.

Воден от горното, на основание чл. 172, ал. 2, предложение първо от АПК, вр. с § 2 от ДР на ДОПК, съдът

 

Р    Е    Ш    И    :

 

ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на РА № 161400171/28.04.14 г., издаден на основание чл.119 ал.2 от ДОПК /в редакцията в сила от 01.01.2013г., съгласно изменението с ДВ бр.83 от 2012г./ от Н.Ж.К. на длъжност началник сектор „Ревизии” в ТД на НАП Пловдив, възложил ревизията и М.Г.Д. на длъжност главен инспектор по приходите, ръководител на ревизията, потвърден с Решение № 752/01.08.2014 г. на Директора на ДОДОП – Пловдив.

 

ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите да заплати на "СЪНИ ХОЛИДЕЙС" ООД, ЕИК *, седалище и адрес на управление: *, представлявано от Д.А.Б. сторените деловодни разноски общо в размер на 4 817,82 /четири хиляди осемстотин и седемнадесет лева и 82 ст/.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.

 

 

 

СЪДИЯ: