Р Е Ш Е Н И Е

 

      51

 

гр. Пловдив, 14 януари 2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХХ касационен състав, в публично съдебно заседание на петнадесети декември две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИЧО ДИЧЕВ

                                                              ЧЛЕНОВЕ: ТАНЯ КОМСАЛОВА

                                                                                            ЙОРДАН РУСЕВ

 

при секретаря М.Н. и участието на прокурора ДИЛЯН ПИНЧЕВ, като разгледа КНАХД № 2540 по описа на съда за 2014г., докладвано от съдията Й. Русев, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на глава дванадесета от АПК.

С решение № 1902/26.05.2014 г., постановено по нахд  № 2031/2014г. Пловдивският районен съд е потвърдил НП № 30/17.03.2014г. на началник в сектор „Миграция“ към ОД на МВР-Пловдив, с което на В.М.Р.А., гражданка на САЩ на основание чл. 53, ал. 2 от ЗАНН и чл. 48, ал. 1, т. 3 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лева за нарушение на чл. 34 от ЗЧРБ.

Така постановеното решение е оспорено с касационна жалба от наказаното лице. По съображения за неправилност, относими към касационните отменителни основания- нарушение на материалния закон и необоснованост, касаторът моли атакуваният от него съдебен акт да бъде отменен. 

Ответникът по касация - началник в сектор „Миграция“ към ОД на МВР-Пловдив, редовно призован, не изразява становище.  

Прокурорът от Окръжна прокуратура-Пловдив дава мотивирано заключение за допустимост, но неоснователност на касационната жалба и правилност на оспореното с нея съдебно решение, което предлага да бъде оставено в сила.

Административен съд-Пловдив, ХХ състав, счита касационната жалба за процесуално допустима като подадена в преклузивния 14-дневен срок от страна с правен интерес, за която решението е неблагоприятно, срещу подлежащ на касационно оспорване съдебен акт.

След като обсъди доказателствата по делото във връзка с касационните оплаквания и провери решението по реда на чл. 218 от АПК, настоящият съдебен състав намира касационната жалба за неоснователна. Същата преповтаря оплакванията, направени пред районния съд, и по които е даден отговор с обжалваното решение.

С потвърденото НП на В.М.Р.А., гражданка на САЩ на основание чл. 53, ал. 2 от ЗАНН и чл. 48, ал. 1, т. 3 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лева за нарушение на чл. 34 от ЗЧРБ.

За да не уважи сезиралата го жалба, първоинстанционният съд е приел, че оспореното НП е издадено от компетентен орган, в законоустановената форма, при спазване на процесуалните разпоредби за издаването му и правилно приложение на материалния закон.

Съдебното решение е валидно и допустимо. То е постановено по отношение на акт, който подлежи на съдебен контрол, като произнасянето е извършено от надлежно сезиран компетентен съд в рамките на правомощията му. Атакуваният съдебен акт не страда и от твърдяните от касатора пороци, наличието на които би обусловило неговата неправилност.

Решението на Районен съд - Пловдив, с което жалбата до него не е уважена, е постановено при правилно тълкуване и прилагане на закона (относимите в случая норми на чл. 48, ал. 1, т. 3 от Закона за чужденците в Република България и чл. 34 от с.з.).

 Съобразно изискванията на първоинстанционното производство съдът е проверил законосъобразността на оспореното пред него наказателно постановление.  Първоинстанционният съд (т. е. инстанцията по същество на спора, пред която е можело да се установяват юридически и доказателствени факти от значение за законосъобразността на процесното НП) е събрал и коментирал относимите към казуса доказателства, достатъчни за изясняването му от фактическа и правна страна и за правилното решаване на спора, надлежно и аргументирано е обсъдил всички факти от значение за спорното право, и е извел правилни изводи, убедителните съображения в подкрепа на които в мотивите на проверяваното решение се възприемат изцяло от настоящата инстанция и не следва да бъдат дословно преповтаряни. Атакуваният съдебен акт се основава на задълбочена преценка на събраните доказателства, издаден е в съответствие с приложимите за казуса материалноправни разпоредби, като е постановен при спазване на съдопроизводствените правила. При изготвянето на същия са взети предвид релевантните за спора обстоятелства и факти и изразените от страните становища по тях, и е отговорено адекватно на всички относими инвокирани възражения.

Необосноваността като касационно основание опорочава формирането на вътрешното убеждение на съда в насоките, които не са нормирани от закона. Такива са грешките при прилагане на правилата на логическото мислене, на опитните правила, на каузалните връзки между явленията и др. Грешки от такова естество не са били допуснати в конкретния случай. Неоснователни в тази връзка са оплакванията в касационната жалба за неправилна интерпретация на релевантните факти, с оглед на което са и твърденията на касатора за необоснованост.

Оспореното съдебно решение е постановено при изяснена фактическа обстановка.  В резултат на безспорно установеното извършено от касаторката нарушение на текстове от ЗЧРБ последната е законосъобразно санкционирана. Като е достигнал до същите изводи, съдът обосновано и в съответствие с приложимия материален закон е преценил наказателното постановление за законосъобразно.  

От изложеното става ясно, че районен съд-Пловдив е постановил правилен съдебен акт, който при липсата на касационни основания, водещи до неговата отмяна, следва да бъде оставен в сила.

Мотивиран така и на основание чл. 221, ал. 2, предл. 1 от АПК,  административен съд-Пловдив, ХХ к.състав,

 

                                        Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1902/26.05.2014 г., постановено по нахд  № 2031/2014г., на Пловдивския районен съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/   

 

 

 

 

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ:/п/

 

                                                                         /п/