РЕШЕНИЕ № 8

гр. Пловдив, 05.01.2015 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ в открито заседание на  трети декември през две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЧО ДИЧЕВ

 

при секретар П.С. като разгледа адм. дело № 2586 по описа за 2014 година, и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

              Производството е образувано по жалба на МБАЛ “Св.Мина” ЕООД  – Пловдив срещу писмена покана изх. № 161325/ 11.07.2014 г., издадена от Директора на РЗОК – Пловдив. В жалбата се твърди, че поканата е незаконосъобразна и се моли съда да  я отмени. В СЗ процесуален представител поддържа жалбата. Ответникът чрез процесуален представител оспорва жалбата.

                  Жалбата е подадена в срок и от лице с правен интерес, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна. Не е спорно между страните, така се сочи и в жалбата, че жалбодателят е извършил 7 бр. оперативни процедури по КП № 156, които са му били заплатени, без цитираната КП да е включена в предмета по чл.1, ал.1 от ИД № 161325/ 29.02.2012 г., сключен между страните.       В случая следва да се има предвид, че Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заплаща единствено договорена и реално извършена медицинска дейност, които предпоставки следва да са налице кумулативно. Ако дейността е договорена, но не е осъществена плащане не се дължи, както и ако определена медицинска дейност реално е извършена от изпълнителя на медицинска помощ, но тя не е договорена, т.е. не е включена в предмета на индивидуалния договор между НЗОК и този изпълнител на медицинска помощ, плащане отново не се дължи. Да се приеме, че плащане е дължимо за всяка дейност, осъществена от изпълнителя на медицинска помощ, би означавало да се признае правото на този изпълнител по всяко време (едностранно) да променя (в смисъл да разширява) предмета на договора си с НЗОК като включва в него нови, непредвидени с този договор медицински дейности. В случая следва да се има предвид, че гражданите на Република България имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ, и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определени със закон - чл. 52, ал. 1 от Конституцията. Този закон е Законът за здравното осигуряване (ЗЗО), а той определя два вида здравно осигуряване на гражданите - задължително и доброволно. За осъществяването на задължителното здравно осигуряване е създадена Националната здравноосигурителна каса - юридическо лице на публичното право със самостоятелен бюджет, който е отделен от бюджета на държавата. Бюджетът на НЗОК е основен финансов план за набиране и разходване на паричните средства на задължителното здравно осигуряване (чл. 22, ал. 1 ЗЗО) и затова се състои от няколко части, основните от които са приходната и разходната. Разходната част на бюджета на НЗОК, като финансов план, обхваща диференцираните разходи за медицинската помощ, дейности, лекарства, изделия и диетични храни, посочени най-общо в чл. 29, ал. 3 ЗЗО. Бюджетът като финансов план предполага и изисква строга бюджетна дисциплина. Затова чл. 24, т. 1 ЗЗО гласи: средствата на НЗОК се разходват за заплащане на медицинска помощ, договорена с НРД и с договорите с изпълнителите. Това правило несъмнено има императивен характер и според него се заплаща не всяка медицинска помощ, а само договорената, т. е. тази, която е предвидена с бюджета като финансов план. Затова всеки изпълнител на медицинска помощ е длъжен да се съобразява със съдържанието на своя договор с НЗОК. Излизането извън неговите рамки е допустимо само по един начин - чрез допълнително договаряне. Едностранното изменение (допълване) на договора, каквото в случая е направило лечебното заведение - жалбоподател, е недопустимо. Поради това и при липсата на съществени пороци, които да доведат до отмяната на обжалваната писмена покана, жалбата следва да бъде отхвърлена, а предвид изложеното по-горе обсъждането на направените в жалбата оплаквания е безпредметно.

         Мотивиран от горното, Административен съд – Пловдив, ІІ състав

                                 Р   Е   Ш   И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на МБАЛ “Св.Мина” – Пловдив” ЕООД срещу писмена покана изх. № 161325/ 11.07.2014 г., издадена от Директора на РЗОК – Пловдив.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.

 

     Председател: