РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

РЕШЕНИЕ

 

№ ................

 

гр. Пловдив, 15.01.2015 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХХ състав, в открито заседание на  петнадесети декември през две хиляди и четиринадесета година в състав:                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДИЧО ДИЧЕВ  

ЧЛЕНОВЕ :           ТАНЯ КОМСАЛОВА  

                                ЙОРДАН РУСЕВ  

при секретар   М.Н.  и  прокурор Дилян Пинчев като разгледа докладваното от съдия Дичев  КНАД №  2609  по описа за 2014 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по касационна жалба на ОДМВР - Пловдив срещу Решение № 1779/ 09.07.2014 г. на Районен съд - Пловдив по АНД № 3282/ 2014 г. В СЗ жалбодателят не се представлява и не взема становище по жалбата. Ответникът не се представлява и не взема становище по жалбата. Представителят на ОП изразява становище за неоснователност на жалбата. 

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна. Както се сочи  в първоинстанционното решение, налице е несъответствие между сочената за нарушена разпоредба – чл.100, ал.2 от ЗДвП и санкционната норма на чл.179, ал.3 от ЗДвП. Последната гласи, че “Водач, който управлява пътно превозно средство по републиканските пътища, за което не е заплатена винетна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, или на превозното средство е залепен винетен стикер с графично оформление, което е различно от одобреното, се наказва с глоба, както следва...”, т.е. неизпълнението на задължението за залепване по чл.100, ал.2 от ЗДвП /защото именно това сочи като нарушение органа, а не такова по чл.139, ал.5 от ЗДвП/  не може да бъде санкционирано по чл.179, ал.3 от ЗДвП, който предвижда санкции за други нарушения – управление на МПС без заплатена винетна такса и залепване на винетен стикер с графично оформление,  различно от одобреното.  Описание на такива нарушения не се съдържат нито в АУАН, нито в НП, в които е посочено единствено, че водачът управлява ППС, който няма залепен валиден стикер.  Отделно от това водачът е посочил още в АУАН, че е инвалид и има право на безплатна винетка, при което евентуално би бил освободено от заплащане на таксата лице – така в чл.10в от ЗП, и при което евентуално е следвало да бъде санкциониран за друго нарушение и с друго по размер наказание, но наказващия орган без да изпълни задълженията си по чл.52, ал.4 от ЗАНН е издал процесното НП.  В съответствие с общоизвестния правен принцип “при съмнение – в полза на нарушителя”  следва да се приеме, че нарушението за което ответникът е бил санкциониран липсва, поради което правилно НП е било отменено от първоинстанционния съд. 

       Така мотивиран, Административен съд – Пловдив, ХХ състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1779/ 09.07.2014 г. на Районен съд - Пловдив по АНД № 3282/ 2014 г.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

       

 

                                              

                                                                                                2.