РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

№ …………….

 

 

гр. Пловдив,  ................2015 год.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, І отделение, І състав, в публично заседание на двадесет и седми октомври през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ГЕОРГИ ПЕТРОВ

 

при секретаря К. като разгледа докладваното от Председателя адм. дело № 2706 по описа за 2014 год. на Пловдивския административен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

 

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните :

1. Производството по делото е по реда на чл. 197 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

2. Образувано е по жалба на „Борика Ч.“ АД, ЕИК : *********, със седалище и адрес на управление гр. Ч., ул. В.Г.“ № 53, чрез процесуалния представител адв. Т., против Решение № 381 от 08.09.2014 г. на Директора на Териториална Дирекция на Национална агенция за приходите, Пловдив с което е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх. № 0537/2013/000009 от 13.08.2014 г., издадено от З.П., на длъжност публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, съответно с което за публично задължение на „Борика Ч.“ АД, представляващо : главница в размер на 139 243,81лв, лихви за просрочие в размер на 28 160,95лв. и нелихвена част в размер на 1550,00лв. са наложени обезпечителни мерки както следва : запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи  в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми предоставени за доверително управление, находящи се в ТБ „Уникредит Булбанк“ АД, ТБ „Първа инвестиционна банка“ АД, „Юробанк И Еф Джи България“ АД, „Българо - Американска кредитна банка“ АД ; запор върху движими вещи – МПС - лек автомобил, марка  „КИА“, модел „Черато“, рег. № СМ 2281 АН, МПС – товарен автомобил, марка „КИА“, модел „К 2700“, рег. № СМ 7482 СМ ; запор върху движими вещи – Бетонов компактен трансформаторен пост, с инв. № 19.78, с балансова стойност 66 600,00лв., Трансформатор – 20/0,4 – 60кVА, с инв. № 5.10, с балансова стойност 5074,73лв., Перално оборудване, състоящо се от два броя перални и карандър с балансова стойност 32932,00лв., Дизелов агрегат марка „FG Wilson“, модел „ХР150Е“, в комплект с АВР, модел АТІ250“, с балансова стойност 48895,75лв.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на обжалвания административен акт и се иска неговата отмяна.

Възраженията на жалбоподателя се свеждат до това, че наложените запори на движими вещи на обща стойност от 176 038.33лв. са напълно достатъчни за да обезпечат задължението в общ размер на 168 954.76лв. При това положение според жалбоподателя, налагането на запор върху банковите сметки се явява свръхобезпеченост.

Сочи се в този смисъл, че налагането на запор върху банковите сметки на дружеството би възпрепятствало неговата дейност, доколкото наред с разплащането със съкотрагенти, то извършва заплащане на трудови възнаграждения и осигурителни вноски на значителен брой служители.

Сочи се също, че основния предмет на дружеството е хотелиерска и наложения запор ще доведе до необходимостта от непрестанни искания на разрешения за неотложни плащания, което също би затруднили значително дейността му.

Иска се отмяна на обжалваното Решение на горе стоящият в йерархията, административен орган и потвърденото с него Постановление, като се дадат указания за налагане на запор единствено върху описаните в него движими вещи.

3. Ответникът по жалбата - Директорът на Териториална дирекция на Национална Агенция за приходите, гр. Пловдив, чрез процесуалния си представител юрк. М. , моли съда да постанови решение, с което да отхвърли жалбата като неоснователна. Поддържат се изцяло съображенията изложени в Решението на Директора на ТД на НАП, Пловдив, с което Постановлението за налагане на обезпечителни мерки е потвърдено.

Иска се присъждане на съответното юрисконсултско възнаграждение.

 

ІІ. За допустимостта :

4. Процесното постановление е обжалвано, в предвидения за това срок, пред горе стоящият в йерархията на приходната администрация орган, който с решението си го е потвърдил в обжалваната пред настоящата инстанция част. Така постановеният от Директора на ТД на НАП гр. Пловдив резултат и подаването на жалбата в рамките на предвидения за това преклузивен процесуален срок, налагат извод за нейната процесуална ДОПУСТИМОСТ.

 

ІІІ. За фактите :

5. С Постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх. № 0537/2013/000009 от 13.08.2014 г., издадено от З.П., на длъжност публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, като е съобразено, че не е извършено погасяване в срока за доброволно изпълнение, не е наложено обезпечение и ще се затрудни събирането на установеното и изискуемо публично вземане в размер на : главница в размер на 139 243,81лв, лихви за просрочие в размер на 28 160,95лв. и нелихвена част в размер на 1550,00лв.(или общо в размер на 168954,76лв.), са наложени обезпечителните мерки описани в пункт 2 от настоящото решение.

Този резултат е обжалван от „Борика Ч.“ АД пред Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, който с решението си е потвърдил изцяло, така издаденото постановление.

В тази насока, горе стоящият в администрацията орган е приел, че обжалваното постановление е законосъобразно и отговаря на изискванията на ДОПК – съдържа всички изискуеми реквизити, посочени в чл. 196 от ДОПК и при съществуване на обезпечителна нужда – обезпечава публични задължения, произтичащи от вземания за данъци, осигурителни вноски и административни санкции, наложени на дружеството в общ размер на 168954,76лв.

Констатирано е че публичните задължения на дружеството към 24.06.2014 г. са в размер на 167128,02лв., като същите не са внесени в срока за доброволно изпълнение.

Посочено е  че между публичния изпълнител и представители на дружеството е проведена среща при която е постигнато съгласие /л.56 по делото/, дружеството своевременно да погасява текущите си задължения, а за просрочените да предложи активи за обезпечаването им. В тази насока от дружеството е постъпило предложение с посочени активи на стойност 176038,33лв./л.46 по делото/.

При това положение е издадено, процесното Постановление за налагане на обезпечителни мерки, като според горе стоящият в администрацията орган, основание за издаване на му е и обстоятелството, че въпреки поетите ангажименти от дружеството, текущите задължения не се погасяват.

По отношение на наложения запор върху банковите сметки, решаващият административен орган е посочил, че ограничението е до размера на установените задължения на дружеството, като същото може да разполага със сумите по банковите сметки над този размер. Посочено е също така, че длъжника съществува възможността, установена в чл. 229 от ДОПК, за неотложни плащания свързани с дейността му, публичния изпълнител с разпореждане до банката, да разрешава определена част от постъпващите суми, да се оставят в разпореждане на дружеството.

Неоснователен според решаващия орган е довода за свръх обезпеченост на задълженията, доколкото е установено, че с Договор от 02.09.2008г. е учреден залог на търговското предприятие на „Борика Ч.“ АД за обезпечаване на отпуснат на дружеството банков кредит от  „Българо – Американска кредитна банка“ АД.

6. От справката в публичния търговски регистър е видно, че действително е налице залог на търговското предприятие на  „Борика Ч.“ АД по Договор за банков кредит от 14.12.2006 г., с АНЕКС №2 ОТ 29.08.2007г., АНЕКС №3 ОТ 27.03.2008г. И АНЕКС №4 ОТ 19.08.2008г., като размера на обезпеченото вземане е 3011593,00Евро. Заложен кредитор е „Българо – Американска кредитна банка“ АД.

Залога е подновен на 14.01.2013 г.  

7. По делото е представено Удостоверение № 210201400280071 от 23.10.2014 г. на ТД на НАП Пловдив, в което е констатирано, че „Борика Ч.“ АД няма задължения към бюджета.

Представени са също така Отчет за приходите и разходите на дружеството за периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014 г. и Счетоводен баланс към 30.06.2014 г. от който е видно, че дружеството има дълготрайни материални активи на обща стойност 5043000,00лв.

 

ІV. За правото :

8. С оглед конкретиката на текущия административно правен спор, преди всичко следва да бъде съобразено правилото, възведено в чл. 121, ал.3 от ДОПК, според което – „Предварителните обезпечителни мерки се налагат върху активи, обезпечаването върху които не води до сериозно възпрепятстване на дейността на лицето. Ако това не е възможно, наложените обезпечителни мерки следва да не спират извършваната от ревизираното лице дейност.“.

Всъщност, това правило представлява, конкретизация на принципа за „съразмерност“ установен в чл. 6 от АПК, който без съмнение е приложим в правоотношенията уредени в ДОПК, т.е. – в „производствата по установяване на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски, както и по обезпечаване и събиране на публичните вземания, възложени на органите по приходите и публичните изпълнители.“.  

9. В случая, няма съмнение и спор, че по общо съгласие на публичния изпълнител и длъжника, са предложени и запорирани, движими вещи, чиято балансова стойност, надхвърля размера на обезпечените задължения.

Действително, неспорно е и обстоятелството, че е налице залог върху търговското предприятие на длъжника, учреден в полза на  кредитора -„Българо – Американска кредитна банка“ АД.

Следва обаче, в тази насока да се съобрази и факта, че съобразно представения по делото Счетоводен баланс към 30.06.2014 г., дружеството има дълготрайни материални активи на обща стойност 5043000,00лв.

10. Явно е при това положение, че „Борика Ч.“ АД, разполага с кадрови и материален ресурс, посредством който осъществява конкретна стопанска дейност в областта на туризма. Казано с други думи „Борика Ч.“ АД е активно работещ, стопански субект.

В случая, не са необходими някакви специализирани познания, за да се направи извод, че запорирането на банковите сметки, ще има за несъмнена последица, твърде съществени затруднения при осъществяване на ежедневната стопанска дейност на предприятието, свързана с необходимостта от извършване на различни разплащания, включително както твърди жалбоподателя и за изплащане на работни заплати на работниците и служителите.

Това при наличието на обезпечение, чрез налагане на запор върху материални активи на дружеството,  надхвърлящо по размер вземането към бюджета, налага извода, че допълнително наложения запор върху банковите сметки на същото, противоречи на принципа за „съразмерност“, установен в АПК и съответно в ДОПК.

Все в тази насока, следва да се добави, че дружеството явно изпълнява задълженията си и погасява всички свои текущи задължения към бюджета, като очевидно се стреми да погаси и процесните, предходни задължения.

Ето защо, на дружеството следва да бъде дадена възможност да осъществява стопанската си дейност и съответно да разчита задълженията си към бюджета, без да се създават пречки в тази насока, като се ограничава оперативната му възможност, да борави със своите банкови сметки.  Прилагането на правилата, установени в чл. 229 от ДОПК, в конкретния случай не са достатъчни, за да осигури необходимата възможност, дружеството свободно да осъществява своята търговска дейност.  Това ще е възможно, единствено, ако наложения запор върху банковите сметки бъде отменен, като разбира се остане в действие, запора, наложен върху описаните по-горе материални активи на „Борика Ч.“ АД.  

Това разбира се, не означава, че при промяна на фактите и обстоятелствата /спиране на плащанията към бюджета или възникване и на други задължения на дружеството/, не ще е възможно, да се наложат допълнителни обезпечителни мерки, включително и чрез запор върху сметките на дружеството в търговски банки.

Ще следва да се добави, че представените с Молба от 29.12.2014 г. писмени доказателства, по никакъв начин не променят констатациите за установените по делото факти и направените въз основа на тях изводи, поради което не следва да бъдат обсъждани, което пък не налага необходимостта от насрочване на делото за разглеждане в открито заседание.

 

Ето защо, Съдът  

 

 

Р   Е   Ш   И :

 

 

ОТМЕНЯ Постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх. № 0537/2013/000009 от 13.08.2014 г., издадено от З.П., на длъжност публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, потвърдено с Решение № 381 от 08.09.2014 г. на Директора на Териториална Дирекция на Национална агенция за приходите, Пловдив, в частта с която за публично задължение на „Борика Ч.“ АД, ЕИК : *********, със седалище и адрес на управление гр. Ч., ул. „В.Г.“ № 53 представляващо : главница в размер на 139 243,81лв, лихви за просрочие в размер на 28 160,95лв. и нелихвена част в размер на 1550,00лв., са наложени обезпечителни мерки както следва : запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи  в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми предоставени за доверително управление, находящи се в ТБ „Уникредит Булбанк“ АД, ТБ „Първа инвестиционна банка“ АД, „Юробанк И Еф Джи България“ АД, „Българо - Американска кредитна банка“ АД

ОТХВЪРЛЯ  жалбата на „Борика Ч.“ АД, ЕИК : *********, със седалище и адрес на управление гр. Ч., ул. „В.Г.“ № 53, чрез процесуалния представител адв. Т., против Решение № 381 от 08.09.2014 г. на Директора на Териториална Дирекция на Национална агенция за приходите, Пловдив с което е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх. № 0537/2013/000009 от 13.08.2014 г., издадено от З.П., на длъжност публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, съответно с което за публично задължение на „Борика Ч.“ АД, представляващо : главница в размер на 139 243,81лв, лихви за просрочие в размер на 28 160,95лв. и нелихвена част в размер на 1550,00лв. са наложени обезпечителни мерки както следва : запор върху движими вещи – МПС - лек автомобил, марка  „КИА“, модел „Черато“, рег. № СМ 2281 АН, МПС – товарен автомобил, марка „КИА“, модел „К 2700“, рег. № СМ 7482 СМ ; запор върху движими вещи – Бетонов компактен трансформаторен пост, с инв. № 19.78, с балансова стойност 66 600,00лв., Трансформатор – 20/0,4 – 60кVА, с инв. № 5.10, с балансова стойност 5074,73лв., Перално оборудване, състоящо се от два броя перални и карандър с балансова стойност 32932,00лв., Дизелов агрегат марка „FG Wilson“, модел „ХР150Е“, в комплект с АВР, модел АТІ250“, с балансова стойност 48895,75лв.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

                          

 

Административен съдия :