Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 89

 

гр. Пловдив, 19 януари 2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, VІІІ-ми състав, в открито заседание на шестнадесети януари, две хиляди и петнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

при секретаря Д.К., като разгледа административно дело №2815 по описа на съда за 2014г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.156 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

ЕТ “ЕЛИ- И.Х.”, със седалище и адрес на управление: *****, ЕИК *********, представляван от Адвокатско дружество “Й., Чочеви и партньори”, ЕИК ******, пълномощник, обжалва Ревизионен акт (РА) с №261400594 от 10.06.2014г., издаден от С.П.П.- възложила ревизията, и М.В.Т.- ръководител на ревизията, и двамата инспектори по приходите в Териториална дирекция (ТД), гр. Пловдив, изнесено работно място (ИРМ) гр. Хасково, на Националната агенция за приходите (НАП), потвърден с Решение №884 от 01.09.2014г. на изпълняващия длъжността (и.д) директор на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (Д”ОДОП”), гр. Пловдив, при Централно управление (ЦУ) на НАП, с който на жалбоподателя е начислен данък по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в общ размер от 39 416,87лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в общ размер от 16 559,70 лв.; начислен е данък по чл.48 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2009г. в размер от 192,87 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в размер от 81,46 лв.; начислен е данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2010г. в размер от 678,98 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в размер от 216,71 лв.; начислен е данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2011г. в размер от 591,27 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в размер от 183,14 лв.; определени са вноски за здравно осигуряване (ЗО) по Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) за 2009г. в общ размер от 70,90 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в размер от 29,95лв.; определени са вноски за ЗО по ЗЗО за 2011г. в общ размер от 176,69 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в размер от 38,09 лв.

Претендира се отмяна на акта изцяло поради незаконосъобразност и присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът- директор на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, представляван от юрисконсулт А.Р.-Н.- пълномощник, изразява становище за неоснователност на жалбата. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Окръжна прокуратура- Пловдив, редовно уведомена за възможността да встъпи в процеса, не се представлява и не изразява становище по жалбата.  

Жалбата е подадена при наличието на правен интерес, след като е упражнено правото за обжалване на ревизионния акт по административен, и в предвидения процесуален срок, поради което се явява допустима, а разгледана по същество е основателна, макар и по съображения, различни от изложените.

Ревизионното производство е повторно. С Решение №1096 от 22.10.2013г. (листи 110-116, 1813-1819) на директора на Д”ОДОП”- Пловдив при ЦУ на НАП е отменен частично РА с №261301525 от 31.07.2013г. (листи 139-145), издаден от П.К.К.- инспектор по приходите в ТД- Пловдив, ИРМ- Хасково, на НАП, и преписката е върната за извършване на нова ревизия.

От своя страна, началото на ревизионното производство, приключило с издаването на РА с №261301525 от 31.07.2013г., е поставено със Заповед за възлагане на ревизия (ЗВР) с №1206180 от 21.12.2012г. (лист 1789) на В.П.А.- началник сектор “Ревизии”, Дирекция “Контрол”, при ТД- Пловдив на НАП. С посочената заповед е възложена ревизия на жалбоподателя относно задължения за данък по чл.48 от ЗДДФЛ за периода 01.01.2007г. – 31.12.2011г.; задължения за данък по ЗДДС за периода 15.11.2007г. – 30.11.2012г. и задължения за вноски за ЗО по ЗЗО за периода 01.01.2007г. – 31.12.2011г.; за ревизиращи органи са определени П.К.К. и Г.И.В.- инспектори по приходите. Заповедта е връчена на 28.12.2012г. на А.А.Ч.- упълномощено от едноличния търговец лице, за което по делото е представено копие на нарочно пълномощно (лист 118, 1792). Със ЗВР с №1301525 от 28.03.2013г. (лист 1791) на С.П.П.- началник сектор /“Ревизии”/, Дирекция “Контрол”, при ТД- Пловдив на НАП, срокът на ревизията е продължен до 28.05.2013г., като ревизираните периоди, ревизираните задължения и ревизорите не са променени. Заповедта е връчена на А.Ч. на 03.04.2013г. Изготвен е Ревизионен доклад (РД) с №1301525 от 11.06.2013г. (листи 150-225), който е връчен на И.Х. на 03.07.2013г. Против изготвения РД е подадено възражение с Вх.№К7-95 от 23.07.2013г. Издаден е РА с №241301665 от 31.07.2013г. от П.К.К. “на длъжност главен инспектор по приходите – ръководител ревизия, на основание чл.119, ал.3, т.1 от ДОПК, съгласно Заповед за определяне на компетентен орган (ЗОКО) с №К-1301525/14.06.2013г.”. Издаденият ревизионен акт е връчен по електронен път на 05.08.2013г., според направено нарочно отбелязване върху акта (лист 145а).

С посоченото по-горе Решение №1096 от 22.19.2013г. на директора на Д”ОДОП”- Пловдив при ЦУ на НАП, РА с №261301525 от 31.07.2013г. е отменен в частта му за определените данъчни задължения по ЗДДС за периода 01.01.2009г. – 31.12.2011г.; в частта му за направените констатации и установените задължения за данък по чл.48 от ЗДДФЛ за периодите 2009г., 2010г. и 2011г., както и в частта му за  установените задължения за вноски за ЗО по ЗЗО за 2009г., 2010г. и 2011г., и преписката е върната за издаване на нов ревизионен акт в отменената част.

Началото на настоящето ревизионно производство е поставено със ЗВР с №1305341 от 31.10.2013г. (лист 1809) на С.П.П.- началник сектор “Ревизии”, Дирекция “Контрол”, при ТД- Пловдив на НАП, като е възложена ревизия на жалбоподателя относно задължения по ЗДДС за периода 01.01.2009г. – 31.12.2011г.; задължения за данък по чл.48 от ЗДДФЛ за периода 01.01.2009г. – 31.12.2011г. и задължения за вноски за ЗО по ЗЗО за периода 01.01.2009г. – 31.12.2011г. За ревизиращи органи са определени М.В.Т. и Г. И. В.- инспектори по приходите. Заповедта е връчена на 11.11.2013г. на И.Х.. Със ЗВР с №1400594 от 11.02.2014г. (лист 1811) на С.П.П.- началник сектор “Ревизии”, Дирекция “Контрол”, при ТД- Пловдив на НАП, срокът на ревизията е продължен до 11.04.2014г., като ревизорите, ревизираните задължения и периоди не са променени. Заповедта е връчена на 13.02.2014г. на А.Ч..

Изготвен е РД с №1400594 от 25.04.2014г. (листи 47-104), респективно в срока по чл.117, ал.1 от ДОПК, и връчен по електронната поща на жалбоподателя на 12.05.2014г., според нарочна разпечатка (лист 105а). Против РД е подадено възражение с Вх.№К7-66 от 27.05.2014г. (листи 42-45) от Адвокатско дружество “Р., Йолчева и партньори”, ЕИК ****, пълномощник, според приетото по делото пълномощно (лист 22). Ревизионният акт (листи 29-38), предмет на настоящето производство, е издаден на 10.06.2014г. и получен на 17.06.2014г. по електронна поща от жалбоподателя, според нарочна разпечатка (лист 39а).

При така установената фактическа обстановка, съдът намира ревизионното производство за проведено при липсата на съществени нарушения на процесуалните правила.

На следващо място, съгласно посочената като основание за издаване на процесния РА, разпоредба на чл.119, ал.2 от ДОПК, в сила от 01.01.2013г., ревизионният акт се издава от органа, възложил ревизията, и ръководителя на ревизията в 14-дневен срок от подаването на възражение или от изтичането на срока за подаване на възражение. Изменението в нормата на чл.119, ал.2 от ДОПК е направено със Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителни процесуален кодекс (ЗИДДОПК), обнародван в ДВ, бр.82 от 26.10.2012г., в сила от 01.01.2013г. Според разпоредбата на §35, ал.1 от ПЗР към ЗИДДОПК, всички образувани и висящи ревизионни производства към деня на влизането в сила на този закон се довършват по досегашния ред.

Посочи се, че задълженията за данък по ЗДДС за периода 01.01.2009г. – 31.12.2011г.; задълженията за данък по чл.48 от ЗДДФЛ за периода 01.01.2009г. – 31.12.2011г.; както и задълженията за вноски за ЗО по ЗЗО за периода 01.01.2009г. – 31.12.2011г., са предмет на ревизията, възложена със ЗВР с №1206180 от 21.12.2012г., поради което към 01.01.2013г. е налице висящо ревизионно производство, което следва да бъде довършено по досегашния ред. След отмяната, макар и частична, на първоначално издадения ревизионен акт, какъвто в случая се явява РА с №261301525 от 31.07.2013г., не започва нова ревизия, а се възстановява висящността на производството по издаване на ревизионен акт, започнало с първоначално издадената ЗВР с №1206180 от 21.12.2012г., съобразно дадените указания от решаващия орган в Решение №1096 от 22.10.2013г.

Предвид посочената разпоредба на §35, ал.1 от ПЗР към ЗИДДОПК, повторното ревизионно производство трябва да бъде довършено по стария ред. Съответно, издател на ревизионния акт следва да е орган по приходите, определен чрез нарочна заповед за определяне на компетентен орган, издадена от органа, възложил ревизията.

В случая обаче, процесният РА е издаден от възложителя на ревизията (С.П.П.) и ръководителя на ревизията (М.В.Т.), съобразно правилото на чл.119, ал.2 ДОПК, в сила от 01.01.2013г., като липсва заповед за определяне на компетентен орган. Освен това, липсва и законово правомощие органът, възложил ревизията, да издава ревизионен акт.

При така установената фактическа обстановка и поради изложените съображения, съдът намира оспорения акт за издаден от органи по приходите, които не притежават необходимата за целта компетентност. От своя страна, липсата на компетентност обуславя нищожността на оспорения РА, която следва да бъде обявена.

С оглед очерталия се изход на делото, искането за присъждане на разноски от страна на жалбоподателя е основателно и такива следва да му се присъдят до размера, в който са доказано направени. Направеното искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение е неоснователно, поради което не следва да бъде уважено.

Ето защо, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Ревизионен акт с №261400594 от 10.06.2014г., издаден от С.П.П.- възложила ревизията, и М.В.Т.- ръководител на ревизията, и двамата инспектори по приходите в ТД- Пловдив, ИРМ- Хасково, на НАП, потвърден с Решение №884 от 01.09.2014г. на и.д. директор на Д”ОДОП”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на ЕТ “ЕЛИ- И.Х.”, със седалище и адрес на управление: *****, ЕИК *********, е начислен данък по ЗДДС в общ размер от 39 416,87лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в общ размер от 16 559,70 лв.; начислен е данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2009г. в размер от 192,87 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в размер от 81,46 лв.; начислен е данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2010г. в размер от 678,98 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в размер от 216,71 лв.; начислен е данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2011г. в размер от 591,27 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в размер от 183,14 лв.; определени са вноски за ЗО по ЗЗО за 2009г. в общ размер от 70,90 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в размер от 29,95лв.; определени са вноски за ЗО по ЗЗО за 2011г. в общ размер от 176,69 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в размер от 38,09 лв.

ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, да заплати на ЕТ “ЕЛИ- И.Х.”, със седалище и адрес на управление: *****, ЕИК *********, сумата от 50,00 лева, представляваща направените по делото разноски.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Адм. съдия:/п/.........................

/Н.Бекиров/