Р Е Ш Е Н И Е

                                                                   

№ 83

 

16.01.2015 г.,  град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд- Пловдив, ХХІV-ти касационен състав, в публично съдебно заседание на шестнадесети декември две хиляди и четиринадесета година, в следния състав:

 

 

                                                                            Председател: Недялко Бекиров

                                                                                    

                                                                                     Членове: Велизар Русинов

                                                   

                                                   Любомира Несторова

 

при секретаря М.Г. и с участието на представителя на Окръжна прокуратура - Пловдив Прокурор Борис Тошев сложи за разглеждане докладваното от съдията Русинов КНАХД  №2831 по описа за  2014  г.,за да се произнесе взе предвид следното :

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1, пр. 2 от ЗАНН. Образувано е по касационна жалба, подадена от Държавната комисия по стоковите борси и тържища – гр. София, против Решение № 665/28.07.2014 г., постановено по АНД № 846/2014 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, ХІІІ н. с., с което е отменено НП № 01398/19.09.2008 г. на Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържища – гр. София, с което на ЕТ “Р.-Р.П.”за нарушение на чл.57,ал.2 във вр.с чл.57,ал.1,т.1,т.2 и т.3 от Закон за стоковите борси и тържища/ЗСБТ/  е наложена имуществена санкция в размер на 3500 лв.

Поддържаните касационни основания се съдържат в изводите, че атакуваният съдебен акт е неправилен и незаконосъобразен. Иска се решението на Районен съд – Пазарджик да бъде отменено.

Ответникът по касационната жалба не изпраща представител  по доводи в писмено становище претендира неоснователност на касационата жалба.

Участвалият по делото прокурор, представител на Окръжна прокуратура Пловдив., дава заключение, че жалбата е неоснователна.

Съдът в настоящия касационен състав, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на посочените от касатора касационни основания, намира за установено следното: Касационната жалба е подадена в предвидения за това процесуален срок и при наличието на правен интерес, поР. което се явява допустима. С оспореното наказателно постановление НП № 01398/19.09.2008 г. на Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържища – гр. София,  на ЕТ “Р.-Р.П.”за нарушение на чл.57,ал.2 във вр.с чл.57,ал.1,т.1,т.2 и т.3 от Закон за стоковите борси и тържища/ЗСБТ/ е наложена имуществена санкция в размер на 3500 лв.

Въз основа на събраните по делото гласни и писмени доказателства подробно описани и обсъдени в касираното решение, Районният съд е приел ,че на 05.06.2008г. била извършена проверка в гр. Пазарджик, ул. "Мильо войвода"№5, в търговски площи на територията на стоково тържище "Бон Марше Трейдинг" ООД, гр. Пазарджик, на ЕТ "Р.-Р. П.", търговец-наемател на територията на тържището, видно от приложения Договор за наем. При извършената проверка е установено, че ЕТ "Р.- Р. П." извършва продажби на едро с плодове, зеленчуци и консерви и други налични храни от склада на тържището, като за продукти: 1. Бяла чушка в чували, без етикет; 2. Тиквички, без етикет; 3. Краставица в чувал, без етикет; 4. Гъби в касетка, без етикет; 5. Картофи в чувал, без етикет; 6. Моркови в чувал, без етикет; 6 а. Люти чушки "Шипка", 314гр. в буркан, производител ЕТ "Чифлика", ***; 7. Кисело зеле, 17 кг. в бидон, годно до 06.2008г., производител ЕТ"Чифлика", ***; 8. Джезерия-смокини, 150 гр. опаковка, производител "Евроял"ООД, ***; 9. Кайсия, 150 гр. опаковка, годно до 30.03.2008г., производител "Еконат" ЕООД, търговецът не съхранява и не предоставя на мястото на извършване на продажбите документи за качество, безопасност, произход и собственост на стоките. Горната фактическа обстановка била квалифицирана от наказващият орган  като нарушение на чл. 57, ал. 2, във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗСБТ. Резултатите от проверката били отразени в Констативен протокол №04258/05.06.2008г. Нарушението било установено при поискване от проверяващите на съответните документи за гореописаните стоки, но такива не били представени до приключване на проверката. За извършеното нарушение въз основа на Констативен протокол №04258/05.06.2008г. в гр. София, в сградата на ДКСБТ бил съставен Акт за нарушение № 01398/27.06.2008г. при условията на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН. Към Акта за нарушение били приложени: 1. Констативен протокол №04258/05.06.2008г. с приложени към него касов бон и Договор за наем с Анекс към него; 2. Покана изх.№РД-09-580/13.06.2008г. с обратна разписка.Актът за установяване на нарушение бил връчен със съдействието на РПУ-Пазарджик и е подписан от ответницата на 22.08.2008г.. При подписването същата  вписала, че не е съгласна. В срока по чл. 44, ал. 1 ЗАНН не е постъпило писмено Възражение и обяснение. Въззивният съд правилно е приел, че нарушенията, за които на жалбоподателката е наложена имуществена санкция са установени по безспорен и категоричен начин – най вече от приетите по делото писмени доказателства и от показанията на актосъставителя. Ответницата също не отрича , че тези документи не са представени на проверяващите. Правилно нарушението е квалифицирано като такова по чл. 57,ал.2 във вр. с чл.57,ал.1,т.1,т.2 и т.3 от ЗСБТ /към момента на извършване на деянието/. Районният съд правилно е приел, че административно наказващият орган е допуснал нарушение на закона при определяне на наказанието. Административно наказващият орган не се е съобразил с разпоредбата на чл.27 и чл.28 от ЗАНН ,като правилно е приел че в конкретния случай е приложима нормата на чл.28 от ЗАНН, като е приел ,че е налице маловажност на случая като се касае за еднократно нарушение, за което не се спори че има такова, с оглед смекчаващи обстоятелства с подробни мотиви ,който настоящия състав споделя правилно е отменил процесното НП. При това положение ПРС правилно е приел, че ответникът в настоящото производство формално е нарушил горната разпоредба, но е налице маловажен случай на административно нарушение. При това въззивният съд правилно е приел , че липсват настъпили общественоопасни последици на деянието от неговата обективна страна. Що се касае за субективната – то пред ПРС не са установени данни за други нарушения от страна на ответника в настоящото производство по ЗСБТ. След  установяване на  административно нарушение, наказващият орган следва всестранно  да изследва налице ли са предпоставките на чл.52 ал.4 и по чл.53 ал.1 от ЗАНН и ако не са налице основанията по чл.28 и 29 от ЗАНН, тогава да пристъпи към налагане на административно наказание. Според становището на въззивния съд, което се възприема от настоящия състав, в конкретния казус са били налице основанията по чл.28 от ЗАНН относно нарушението. Касае се за деяние, което с оглед липсата на вредни последици, се явява маловажен случай на административно нарушение и налагането на имуществена санкция дори в нейния минимален размер се явява несъразмерно тежка и не отговаряща както на степента на обществената опасност на деянието, така и на ниската обществена опасност на дееца- ответник в настоящото производство. Правилно районният съд е приел, че без понасянето на имуществената санкция наказателно-превантивната функция на  производство би била осъществена, поР. което е било  достатъчно наказващият орган вместо да пристъпи към налагане на санкцията да предупреди писмено или устно нарушителя, че при повторно нарушение ще му бъде наложено съответно наказание.

Като е стигнал до тези правни изводи, районният съд е постановил правилен и законосъобразен съдебен акт. В решението са изложени подробни и задълбочени мотиви относно допуснатите съществени процесуални нарушение в хода на административно-наказателното производство. Направени са обосновани изводи относно приложението, както на материалния, така и на процесуалния закон. Фактическите констатации и правните изводи ,формирани от първостепенния съд се споделят напълно от настоящата инстанция. Това прави излишно тяхното преповтаряне.За да предизвика ефекта на правораздавателен акт за налагане на административно наказание, АУАН и НП следва да отговарят на установени  реквизити -  от ЗАНН и при стриктно спазване на процесуалните правила за производството. В конкретния казус, както процесното НП, така и акта за установяване на административно нарушение/АУАН/ са издадени при  нарушение на процесуалните правила.Касае се за нарушение на императивните разпоредби на ЗАНН. Така констатираните процесуални нарушения, допуснати в хода на административно-наказателното производство са от категорията на съществените, опорочават наказателното постановление изцяло и водят до неговата отмяна. Изложеното до тук налага да се приеме, че обжалваното пред касационната инстанция решение на районния съд е валидно и допустимо. При постановяването му не се констатират нарушения нито на материални, нито на процесуалния закон, то ще следва да бъде оставено в сила. Мотивиран от изложеното, Административен съд-Пловдив, ХХІV състав

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 665/28.07.2014 г., постановено по АНД № 846/2014 г. по описа на Районен съд – Пазарджик, ХІІІ н. с

 

 

Решението е окончателно .

 

         

          Председател :                                           Членове :