Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№ 18

 

 

гр. Пловдив, 08.01.2015 г.

 

 

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

     АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, петнадесети състав в публично заседание на единадесети декември  през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА 

 

    при секретаря М.Г. като разгледа докладваното от  съдията Л. Несторова административно дело № 2835 по описа за 2014 год., за да се произнесе взе предвид следното:            

    Производството е по реда на чл. 156 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК, обн. ДВ, бр.105 от 29.12.2005г. в сила от 1.01.2006 г./ във вр. с чл. 145, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК, Обн., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г./

   Образувано е по жалба предявена от И.А.Х., с ЕГН **********, с адрес: ***, против Ревизионен акт № 261401250 от 30.06.2014г., издаден от С.П.П. на длъжност началник сектор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП Пловдив, възложил ревизията и М.В.Т. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив-ръководител на ревизията, в частта за установените задължения за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ общо в размер на 993,16лв. и прилежащите лихви в размер на 168,44лв., потвърдена с Решение № 932 от 23.09.2014г. на  Директора на Дирекция ОДОП Пловдив при ЦУ на НАП.

               Навеждат се  доводи за материалноправна и процесуална незаконосъобразност на административния акт и се иска неговата отмяна от Съда в потвърдената част. В съдебно заседание проведено на 11.12.2014г. процесуалният представител на жалбоподателя излага съображения относно твърдяна нищожност на оспорения Ревизионен акт. Сочи се, че не е изпълнено изискването на чл. 119, ал.2 от ДОПК, тъй като представеният в оригинал Ревизионен акт, връчен на жалбоподателя, е подписан единствено от С.П.. Не се претендират своевременно разноските по делото.

              Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и данъчноосигурителна практика-Пловдив, чрез процесуалният си представител, е на становище, че жалбата е неоснователна и моли Съда да я остави без уважение.  Излага подробни писмени съображения относно твърдяната нищожност на ревизионния акт. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

        Ревизионният акт, обект на настоящото производство, е бил обжалван в предвидения за това процесуален срок пред горестоящия в йерархията на приходната администрация орган. Така постановеният от приходния орган резултат и подаването на жалбата, в рамките на установения в закона срок, по повод на която е образувано настоящото производство, налагат извода за нейната ДОПУСТИМОСТ.            

         Със Заповед за възлагане на ревизия /ЗВР/ № 1306189 от 14.12.2013г. /л. 281/ е сложено начало на ревизия на жалбоподателя,  същата е изменена със ЗВР № 1401250 от 20.03.2014г. /л.277/.

         Със ЗВР от 14.12.2013г. е определено ревизията да обхване следните видове задължения по периоди: данък по чл. 48 от ЗДДФЛ от 01.01.2011г. до 31.12.2012г., данък върху добавената стойност от 15.01.2009г. до 31.12.2009г.; вноски за ДОО за самоосигуряващите се лица на основание чл.4, ал.3 т.1,2 и 4 от КСО за периода от 01.01.2011г. до 31.12.2012г.; вноски за здравно осигуряване за самоосигуряващите се лица на основание чл.40 ал.1, т.2 и ал.5 от ЗЗО за периода от 01.01.2011г. до 31.12.2012г.; вноски за ДЗПО за УПФ за самоосигуряващите се лица на основание чл. 4, ал.3, т.2 и т.4 от КСО за периода от 01.01.2011г. до 31.12.2012г. ЗВР от 14.12.2013г. е издадена от В.П.А.-началник сектор „Ревизии” в дирекция „Контрол” при ТД на НАП Пловдив, в качеството на заместник на С.П.-началник сектор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП Пловдив, съгласно Заповед № РД-09-1301 от 01.11.2012г. на Териториалния директор на ТД на НАП Пловдив.

         Със ЗВР е определено ревизията да се извърши от М.В.Т. на длъжност главен инспектор по приходите-ръководител на ревизията и от Д.С.Д. на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП Пловдив. Определено е ревизията да завърши до три месеца, считано от датата на връчването.

         ЗВР е връчена на ревизираното лице на 21.12.2013г., видно от разписка за връчване –л. 281 гръб.

         ЗВР от 20.03.2014г. е издадена от  С.П.П. на длъжност началник сектор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП Пловдив.  Определено е ревизията да завърши до 21.05.2014г. Връчена е по електронен път на 25.03.2014г. /л. 280 по делото/.

         Съгласно чл. 114 ал.1 от ДОПК / в редакцията от ДВ, бр. 108 от 2007 г./  срокът за извършване на ревизията е до три месеца и започва да тече от датата на връчването на заповедта за възлагане.  Разпоредбата на чл. 114 ал. 2 от ДОПК / в редакцията от ДВ, бр. 108 от 2007 г./  определя, че ако срокът по ал. 1 се окаже недостатъчен, той може да бъде продължен до един месец със заповед за удължаване на срока от органа, възложил ревизията.  От изброените по-горе актове е видно, че сроковете на ревизията са съобразени със законовите изисквания, тъй като определените срокове са в рамките на четиримесечния срок / до три месеца по ал.1 на чл. 114 ДОПК и един месец продължение по ал. 2 от същата разпоредба/.

         В срока по чл. 117 ал. 1 от ДОПК е изготвен Ревизионен доклад /РД/ № 1401250 от 04.06.2014г. РД е подписан от съставителите: М.Т. на длъжност Главен инспектор по приходите, в качеството му на ръководител на ревизията и от Д.Д. - на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП Пловдив. Същият е надлежно връчен на жалбоподателя по електронен път, което се установи от потвърждението на л. 83-гръб по делото. Не е депозирано възражение в срока по чл. 117 ал.5 от ДОПК.

  В хода на производството, в срока по чл. 119 ал.2 от ДОПК, е издаден  Ревизионен акт № 261401250 от 30.06.2014г. от С.П.П. на длъжност началник сектор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП Пловдив, възложил ревизията и от М.В.Т. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив-ръководител на ревизията.

   Същият е връчен на 02.07.2014г. на И.А.Х., видно от разписка за връчване-л. 51 и л. 49 гръб и л. 308-гръб, което води до извода, че срокът по чл. 119, ал.4 от ДОПК.

   При преценката законосъобразността и обосноваността на ревизионния акт, съдът следва да извърши проверка дали е издаден от компетентен орган и в съответната форма, спазени ли са процесуалноправните и материалноправните разпоредби при издаването му-това са така наречените условия за редовно действие на ревизионния акт, залегнали в разпоредбата на чл.160, ал.2 от ДОПК.

   При служебната проверка Съдът установи, че по делото във връзка с процесния Ревизионен акт са представени две копия от последната страница на същия /л. 50-гръб/ и л.51- гръб. От л. 51- гръб е видно, че Ревизионният акт е подписан само от С.П.-началник сектор „Ревизии”, възложил ревизията, няма положен подпис от М.Т. – ръководител на ревизията. На л. 50-гръб Ревизионният акт е подписан от възложилия ревизията приходен орган - С.П.-началник сектор „Ревизии-възложила ревизията и от М.Т. – ръководител на ревизията. 

  По делото е приет и оригиналът на Ревизионен акт № 261401250 от 30.06.2014г., връчен на жалбоподателя - /л. 304-308/. От л. 308-гръб се установява, че за орган по приходите се е подписала единствено С.П. - началник сектор „Ревизии”, в качеството й на приходен орган, възложил ревизията. Липсва подпис на ръководителя на ревизията- М.Т..

   Изрично е посочено в ревизионния акт, че е съставен в два еднообразни екземпляра-един за органа по приходите и един за ревизираното лице. От приетия по делото оригинал на връчения Ревизионене акт се установи, че същият не е подписан според изискванията на чл. 119 ал.2 от ДОПК(Изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.), съгласно които ревизионният акт се издава от органа, възложил ревизията, и ръководителя на ревизията в 14-дневен срок от подаването на възражение или от изтичането на срока за подаване на възражение.

  Това, че едното копие, прието по делото/ л. 50-гръб/, е подписано от С.П. и от М.Т. не води до извода, че е изпълнено условието на чл. 119, ал.2 от ДОПК, тъй като практически не може да се установи точно в кой момент е положен подписът на М.Т.. Напълно е възможно това да е сторено  много по-късно след издаването и връчването на ревизионния акт на И.Х., така че се обезсмисля събирането на оригинала от административния орган. Последващото полагане на подписа не санира порока на РА.

   Разпоредбата на чл.119, ал.2 от ДОПК изисква ревизионния акт да бъде издаден от две лица, а това са органът, възложил ревизията и ръководителят на ревизията. Видно от оригиналния ревизионен акт М.Т. не е положил своя подпис на ревизионния акт, връчен на ревизираното лице. Неподписването на ревизионния акт от възложилия ревизията приходен орган и от ръководителя на ревизията, представлява съществено нарушение на административно-производствените правила. Липсата  на подпис на един от двамата овластени приходни органи е нарушение на чл.119, ал.2 от ДОПК, което води до липса на валидно волеизявление на приходните органи за отразените в ревизионния акт установявания и до нищожност на ревизионнния акт.

   Констатираният най-тежък порок на процесния ревизионен акт, като самостоятелно отменително основание, прави безпредметно изследването и излагането на мотиви по отношение на неговата материалноправна законосъобразност.

   При този изход на делото претенцията на ответната страна за присъждане на юрисконсултско възнаграждение е неоснователна. Не са претендирани своевременно разноски от жалбоподателя и Съдът не дължи произнасяне в тази посока.

 

    Мотивиран от гореизложеното Съдът

 

Р    Е    Ш    И    :

 

    ОБЯВЯВА за нищожен Ревизионен акт № 261401250 от 30.06.2014г., издаден от С.П.П. на длъжност началник сектор Дирекция „Контрол” при ТД на НАП Пловдив, възложил ревизията и М.В.Т. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив-ръководител на ревизията, в частта за установените задължения за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ общо в размер на 993,16лв. и прилежащите лихви в размер на 168,44лв.

 

 

   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/