РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

РЕШЕНИЕ

 

 

№ 5

 

 

гр. Пловдив,  5 януари 2015 год.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, І отделение, ХІ с., в открито заседание на втори декември през две хиляди и четиринадесета година,  в състав:

Председател:  Милена Несторова - Дичева

 

при секретаря М.Ч. и участието на прокурора …, като разгледа   докладваното от съдията административно  дело № 2852 по описа за 2014 г.,  за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производство по реда на чл.156 и сл. от ДОПК.

Образувано е по жалба на „Албарей 73“ЕООД  със седалище и адрес на управление гр.*****, представлявано от З.Б.Ф., против Решение № 899/08.09.2014 г. на Директора на Д“ОДОП“ гр.Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която е потвърден АПВ № 1416405/13.06.2014 г., издадено от А.Д.И. – инспектор по приходите  при ТД на НАП – Пловдив.

Твърди се неправилност и незаконосъобразност на оспорения АПВ като издаден в противоречие с нормата на чл.129, ал.6 от ДОПК и се иска неговата отмяна.

Ответникът в производството – Директор Дирекция “ОДОП“- Пловдив при ЦУ на НАП, чрез процесуалният си представител, изразява становище за неоснователност на жалбата.

Административен съд Пловдив, в настоящия си състав намира, че жалбата е подадена от активно легитимирана страна, имаща право и интерес от обжалването, тъй като с оспорения АПВ се създават нови публични задължения за нея. АПВ е обжалван в срок пред горестоящия в йерархията на приходната администрация орган, който с решението си го е потвърдил в обжалваната част. Изпълнението на изискването за изчерпване на административното оспорване и подаването на жалба до административния съд в рамките на предвидения в чл.156, ал.1 ДОПК срок, налагат извод, че жалбата е допустима.

Разгледана по същество тя е неоснователна поради следните съображения:

Предмет на процесното оспорване  е Акт за прихващане или възстановяване № 1416405/13.06.2014 г., издаден от А.Д.И. на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив в потвърдителната му част с Решение № 899 от 08.09.2014 г. на Директора на Д“ОДОП“ гр.Пловдив при ЦУ на НАП.

Обжалваният акт за прихващане и възстановяване е издаден след извършена проверка, на основание чл.129 от ДОПК,  във връзка с Решение №405/29.04.2014г. на Директора на Дирекция ОДОП - Пловдив, с което Акт за прихващане или възстановяване № 1403160/06.02.2014г. е отменен като незаконосъобразен, в частта на извършеното прихващане. В хода на направена проверка и предходна такава приходният орган установява, че основната дейност на дружеството през проверявания период е отдаване под наем на недвижим имот. Стопанисваният от „Албарей 73” ЕООД недвижим имот е собственост на дружеството и представлява търговско помещение - „Медицински център”, находящо се в гр. *****, разположено на целия трети етаж в пететажна масивна сграда с обществени функции. Имотът се отдава под наем съгласно договор за наем от 20.09.2012 г., сключен между „Албарей 73” ЕООД, в качеството му на наемодател и „Медицински център фамилия Янчеви” ООД, в качеството му на наемател. Договорената месечна наемна цена е в размер на 1000.00 лв. без включен ДДС, като върху наемната цена ще започне да се начислява ДДС след регистрация на „Албарей 73” ЕООД по ЗДДС. Задълженото лице е регистрирано първоначално по ЗДДС, считано от 30.08.2007г. Във връзка с установени обстоятелства по чл.176 от ЗДДС, то е дерегистрирано по ЗДДС с Акт за дерегистрация от 06.10.2011 г., издаден от ТД на НАП гр. Пловдив, който е отменен с влязло в сила решение на ВАС №13469/16.10.2013г., постановено по адм.дело №385/2013 г. На 16.10.2013г. дружеството е регистирано повторно по ЗДДС, във връзка с решението на ВАС. Към датата на дерегистрацията дружеството е изпълнило задължението си по чл. 111 от ЗДДС, като е начислило ДДС към този момент за всички налични активи, за които изцяло е ползвало данъчен кредит. Начисляването е извършено с протокол № 1/06.10.2011 г., в който са включени активи с пазарна цена 257140лв., върху която е начислен ДДС при прекратяването на регистрацията в размер на 51 428лв. Така начисленият данък е внесен със закъснение от „Албарей 73” ЕООД. С подаване на СД за данъчен период м.12/2013 г. дружеството е подало Справка за извършено приспадане на ДДС /Приложение 6 към чл. 68, ал. 4 от ППЗДДС/ за приключилата процедура по чл. 92, ал. 1 от ЗДДС, възникнала през м.10/2013 г. За периода на процедурата от м.10 до м.12/2013г. дружеството е декларирало следните резултати по СД:

- през данъчен период м. октомври 2013 г. данък за възстановяване в размер на 51428.00 лв., който не е прихванат, приспаднат или възстановен.

- през данъчен период м. ноември 2013 г. данък за внасяне  в размер на  198.00 лв., който е прихванат от декларирания данък за възстановяване през данъчен период м.10.2013 г.

- през данъчен период м. декември 2013 г. данък за внасяне в размер на  198.00 лв., който е прихванат от декларирания данък за възстановяване през данъчен период м.10.2013 г.

След приключване на процедурата резултатът е данък за възстановяване в размер на 51032.00 лв., който не е приспаднат, прихванат и възстановен по време на процедурата. Данъчният кредит за периода е формиран основно от подаден с вх. № 16000133366639/14.11.2013 г. опис на наличните активи към дата 16.10.2013 г., за които е начислен данък при предишно прекратяване на регистрацията по ЗДДС по протокол № 1/06.10.2011 г. Активите, включени в цитирания опис, са с пазарна цена 257140лв., върху която е начислен ДДС при прекратяването на регистрацията в размер на 51 428лв. В хода на извършена ПУФО на „Албарей 73” ЕООД, документирана с протокол № 1401900/31.01.2014 г., са представени фактури за закупените активи, включени в горецитирания опис. Същите са свързани с покупката на офис мебели, недвижим имот и апарати. С оглед така установеното при предходната проверка е констатирано, че са налице основанията по чл. 76 и чл. 77 от ЗДДС за упражняване правото на приспадане на ДК при повторна регистрация по ЗДДС. Дружеството отговаря на изискванията на чл. 92, ал. 1, т.4 от ЗДДС за възстановяване на декларирания ДДС за възстановяване в размер на 51032.00 лв. В тази връзка се констатира, че на основание чл. 129 от ДОПК на „Албарей 73” ЕООД следва да се възстанови декларирания ДДС за възстановяване в размер на 51032лв., за периода 01.10.2013г.-31.12.2013 г., в  30 - дневен  срок от подаването на справката - декларация. При извършена проверка в данъчно-осигурителната сметка на „Албарей 73” ЕООД е установено, че то има изискуеми публични задължения към 06.02.2014 г. в размер на 11830.11 лв., които следва да бъдат прихванати от декларирания ДДС за възстановяване. Предвид факта, че по изпълнително дело №1545/2013г. дружеството има изискуеми задължения в размер на 11830,11 лв. се констатира, че сумата, която следва да се възстанови на „Албарей 73” ЕООД, след прихващане на задълженията, е 39114,90лв. С АПВ № 1403160/06.02.2014г. въпросната сума е възстановена. Същият АПВ с решение №405/29.04.2014г. на директора на дирекция ОДОП – Пловдив е отменен като незаконосъобразен в частта на извършеното прихващане. Мотивите за отказ се основават на факта, че в процесния Акт за прихващане или възстановяване № 1403160/06.02.2014г. въпросната сума от 11830,11 лв. не е индивидуализирана по вид и период, а е посочена само като дължима по ИД №1545/2013г. От приложената по преписката Справка за задълженията на задълженото лице към въпросната дата на издаване на АПВ, решаващият орган установява, че сумата от 11917,10лв. произтича от задължения за лихви по ЗДДС - 9371,29лв. и други изискуеми публични задължения – 2545,81лв. /ДОО, здравно осигуряване, УПФ, ФГВРС и др./. Според жалбоподателя сумата от 9371,29лв. представлява лихви по начисления към момента на дерегистрацията по ЗДДС ДДС върху наличните активи по смисъла на Закона за счетоводството, на обща стойност 51 428лв., но невнесен в срок.

Процесният Акт за прихващане или възстановяване № 1416405/13.06.2014г. е издаден след извършена повторна проверка, на основание чл.129 от ДОПК, и във връзка с решение №405/29.04.2014г. на Директора на Дирекция ОДОП – Пловдив.   Съгласно чл. 129, ал.6  от ДОПК недължимо внесени или събрани суми, с изключение на задължителни осигурителни вноски,  се връщат със законната лихва за изтеклия период, когато са внесени или събирани въз основа на акт на орган по приходите. 

В конкретния случай сумата от 51428лв. е недължимо събрана въз основа на акт на орган по приходите и данъчната администрация, на основание чл.129, ал.6 от ДОПК, ще следва да заплати лихва върху тази сума, считано от датата на внасянето й в републиканския бюджет до пълното й връщане на дружеството жалбоподател. С обжалвания АПВ е констатирано, че за дружеството е налице сума за възстановяване общо в размер на 11737,10лв., като в същото време по ИД №1545/2013г. „Албарей 73” ЕООД има изискуеми вземания общо в размер на 2561,04лв. След извършено прихващане е установен остатък за прихващане  или възстановяване  в размер на 9176,06лв., която сума е възстановена на лицето. В жалбата лицето не възразява срещу така извършеното му прихващане, но претендира, че по отношение на възникналите му задължение по повод отменения Акт за дерегистрация от 06.10.2011 г. то е внесло общо сумата от 51760,32лв., съответно 51691,29лв. на 10.09.2013г. и 69,03лв. на 02.01.2014г. В същото време възстановените му суми с двата АПВ са съответно 39114,90лв. и 9176,06лв., а прихванатите такива са общо в  размер на 2957,04лв., в т.ч. с първия АПВ - 396лв. и 2561,04лв. с втория АПВ.

Именно на тази плоскост е концентрирано и оплакването на жалбоподателя, който счита, че не му е възстановена сумата от 512,32лв. /51760,32лв. – 51248лв./ като в Решението на Директора е приета тази претенция за частично основателна.

От приложено банково извлечение от 10.09.2013г. е видно, че на 10.09.2013г. от дружеството към ТД на НАП Пловдив е наредена сумата от 51691,29лв. Според справка в единната данъчно осигурителна сметка на дружеството показва,  със същата са погасени следните задължения:

- 51428лв., представляващи ДДС начислен за наличните активи при дерегистрация, от които на лицето все още не е възстановена сумата от 180лв., налична към настоящия момент в банка данъци, като сума, подлежаща на възстановяване;

-  254,97лв. лихви за ДДС, прилежащи към главница от 51428лв., недължима от лицето, с оглед решение на ВАС №13469/16.10.2013г., постановено по адм.дело №385/2013 г. Следователно и прилежащата към тази сума лихва също е недължима и подлежи на възстановяване;

- 8,32лв., представляващи изискуеми публични задължения за: лихви по ДДС за м.12/2008г. - 0,31лв., по СД за м.05/2009г. - 1,81лв. и по СД за м.08/2009г. – 6,20лв., които правилно са погасени въз основа на разпореждане на публичен изпълнител по ИД №1545/2013г. и не подлежат на възстановяване.

От приложено банково извлечение от 02.01.2014г. е видно, че на тази дата от дружеството към ТД на НАП Пловдив е наредена сумата от 69,03лв. По справка в единната данъчно осигурителна сметка на дружеството е прието, че със същата са погасени следните изискуеми публични задължения, въз основа на разпореждане на публичен изпълнител по ИД №1545/2013г. и дължими от лицето:

- 23,26лв. ДОД за м.07/2008г.;

- 32,85лв. ДОД за м.09/2008г.;

- 2,81лв. ДОО за м.09/2008г.;

- 10,11лв. ДЗПО за м.09/2008г.

Следователно претендираната от лицето сума от 69,03лв. не подлежи на възстановяване.

Предвид тези констатации е изведен извода, че дружеството, освен посочените в АПВ суми, има за възстановяване и сумите от 254,97лв. и 180лв., или общо 434,97лв. Както правилно е прието в Решението на Директора, същото следва да стане в хода на нова проверка в какъвто смисъл са и дадените задължителни указания. Последната се налага от факта, че от една страна органът по приходите законосъобразно е извършил възстановяване на сумата от 9176,06лв., след извършено прихващане на задължения в размер на 2561,04лв. от подлежащата на възстановяване сума от 11737,10лв.

Предвид посоченото, се налага извода, че процесният АПВ в потвърдената му с Решение № 899/08.09.2014 г. на Директора на Д“ОДОП“ гр.Пловдив при ЦУ на НАП част, е правилен и законосъобразен като приходната администрация се е съобразила с нормата на чл.129, ал.6 от ДОПК, съответно направените в тази връзка оплаквания в жалбата са неоснователни.

Затова и на основание чл.160, ал.1 ДОПК Административен съд Пловдив, І отделение, ХІ състав,

                                                 

Р  Е  Ш  И :

 

Отхвърля жалбата на „Албарей 73“ЕООД  със седалище и адрес на управление гр.*****, представлявано от З.Б.Ф., против  Акт за прихващане или възстановяване № 1416405/13.06.2014 г., издаден от А.Д.И. на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 899 от 08.09.2014 г. на Директора на Д“ОДОП“ гр.Пловдив при ЦУ на НАП.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

 

Председател: