Р Е Ш Е Н И Е

 

   19

 

гр. Пловдив,  08 януари 2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, Първо отделение, ХVІІІ състав, в открито съдебно заседание на първи декември две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН РУСЕВ

           

при секретаря Т.К., като разгледа докладваното от съдия Й.Русев административно дело № 2963 по описа на съда за 2014 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.31, ал. 1 от Наредба № 30 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Разнообразяване към неземеделски дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

Образувано е по жалба от „Бяло джудже“ ЕООД, ЕИК *** против Заповед № 03-Р2/1087 от 13.06.2014г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“. Иска се отмяна на акта и присъждане на разноски.   

Ответникът- Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, редовно призован, не взема становище по жалбата.  

Съдът намира, че последната е подадена срещу акт, за който е предвидена възможност за обжалване по съдебен ред и от активно легитимирано лице. Съобщаването на акта е станало на 23.09.2014г., видно от изричното отбелязване в него, а жалбата е депозирана в администрацията на 24.09.2014г., поради което съдът счита, че същата е подадена в рамките на преклузивния за това 14-дневен срок, което налага извода за нейната допустимост.

След преценка на събраните по делото доказателства настоящият съдебен състав намира за установена следната фактическа обстановка: 

С обжалваната заповед на основание чл. 20а, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители и на основание чл.31, ал.1, чл. 29, ал.1, т. 2 във връзка с чл. 27, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 43, ал. 3 във връзка с ал.1, т.2 и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от Наредба №30 от 11.08.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от програмата  развитие на селските райони 2007-2013г., обн. ДВ., 6.09.2013г., в сила от 6.09.2013г./Наредбата/ е отказано на „Бяло джудже“ ЕООД да бъде финансирано заявление за подпомагане УИН № на проекта 16/311/008101 със стойност 553 450.28 лева.

Инвестиционното намерение на жалбоподателя е било  “Проект за автомобилен център в рамките на концепцията за интегриран селски туризъм”  чрез закупуване на 15 броя леки автомобили на обща стойност 505 662,50 лева без ДДС.

При разглеждането на представените документи към заявление за подпомагане с ИД №16/311/00810 от  „Бяло  Джудже  ЕООД  са констатирани нередовности на документи, непълнота и неяснота на заявените данни и посочени факти, поради което на основание чл. 27, ал. 4 от Наредба №30 от 11.08.2008 г.  на кандидата е изпратено Уведомително писмо с изх. № 01 -2600/9189 от 03.10.2013 г. за отстраняване на констатираните неясноти и нередности  като са били изискани съответните документи и обяснения. В отговор е получено писмо вх. № 01-2600/9189 от 19.12.2013 г. 

В проектната документация е приложен Договор за наем на недвижим имот, представляващ УПИ ІІ-53, находящ се в село Зелениково, община Брезово, област Пловдивска. В отговора си П.Н., управител на „Бяло Джудже" ЕООД е посочил, че договорът за наем е за сградата, в която ще се помещава офисът на фирмата, а автомобилите, предмет на инвестиционното намерение ще местодомуват на друг терен в с. Зелениково, документ за ползването, на който не е бил приложен. Административният орган преди постановяване на обжалвания акт е направил извод, че кандидатът възнамерява да предоставя автомобилите за нуждите на туристическия бизнес както на физически лица (туристи), така и на юридически лица, предлагащи основни туристически услуги. Като доказателства за намерението му да предоставя за ползване предлаганите за финансиране активи на туристически фирми към проекта е било приложено  писмо за намерения за съвместно сътрудничество с туристическа компания „Лайпциг - 91" АД, с което дружеството изразява желанието и готовността си да наемат автомобилите, които кандидатът ще придобие при одобрение на проекта му по мярката и да ги използват за нуждите на собствените си клиенти.

При така установената фактическа обстановка, настоящият състав намира жалбата за неоснователна, по следните съображения:

Обжалваният административен акт е издаден от компетентен орган, в кръга на неговите правомощия по смисъла на чл. 20а от Закона за подпомагане на земеделските производители, във вр. с чл. 31, ал. 1 от  Наредба №30 от 11.08.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от програмата  развитие на селските райони 2007-2013г. Съдът намира, че при издаване на оспорената заповед не са допуснати процесуални нарушения, същата отговаря на изискванията за форма и следва като законосъобразна да бъде потвърдена. 

От събраните доказателства по делото се налага изводът, че ползването на вещите – предмет на инвестиционното намерение, ще бъдат преотстъпвани на трети лица, които от своя страна ще предоставят услуги с тях на свои клиенти, което противоречи на изискването по чл. 43, ал. 1, т. 2 от Наредбата. Съгласно този текст, за срок 5 години след сключване на договора за отпускане на финансова помощ ползвателят е длъжен да не продава, дарява, преотстъпва ползването на активите - предмет на подпомагане, под каквато и да е форма, с изключение на случаите, когато това се изисква по закон". В настоящия случай не е налице изключението по чл. 43, ал. 3 от Наредбата.

Изводът, който са налага е, че в случая административният орган в хипотезата на обвързана компетентност е отказал да бъде финансирано заявлението на „Бяло джудже“ ЕООД по УИН № на проекта 16/311/00810. В този случай възможното законосъобразно разрешение е само едно и административният орган, когато не са налице всички условия и предпоставки, предвидени в хипотезата на посочените норми от Закона за подпомагане на земеделските производители и Наредба № 30 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Разнообразяване към неземеделски дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., е длъжен да издаде административен акт, с който да откаже финансирането. 

Последното от своя страна обосновава извода за липса на допуснати процесуални нарушения при издаване на оспорения административен акт.

Проверката на административния акт се извършва спрямо фактическите основания за издаването му и материалния закон.В конкретиката на случая се установи, че административният акт е издаден от компетентен орган, мотивиран от фактическа и правна страна с обстоятелства, които по закон съставляват основание за издаването му. Съдът намира, че към момента на издаване на акта, съставът на приложимата разпоредба е проявен, поради което жалбата следва да се приеме за неоснователна.

Водим от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Административен съд Пловдив, ХVІІІ състав

 

Р Е Ш И:

 

            ОТХВЪРЛЯ жалба на „Бяло джудже“ ЕООД, ЕИК *** против Заповед № 03-Р2/1087 от 13.06.2014г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.

            Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Р.България в 14-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

 

                                                

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: