Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

Номер     55          Година  2015, 14.01          Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ІІ отд.,VІІ състав

 

   на 12.01.2015 година

 

в открито заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯВОР КОЛЕВ

 

Секретар:С.С.

                                        

като разгледа доклад­ва­­ното от СЪДИЯ ЯВОР КОЛЕВ адм. дело номер 2969 по описа за 2014 година и като обсъди :

          

       Производство пред първа инстанция.

Постъпила е жалба от Д.Г.С. *** срещу Заповед №252/30.09.2014г. на Кмета на Община - Стамболийски само в ЧАСТТА и, с която е определен размера на паричното обезщетение за отчуждени части от собствен на С. поземлен имот/ПИ/ №1299, кв. 37 по плана на гр.Стамболийски, обл.Пловдивска, а именно 165 кв. м. с определено парично обезщетение в размер на 1 963 лева.

Недоволен от така посочения административен акт в обжалваната му част, жалбоподателят счита същия за незаконосъобразен, като намира оценка­та за занижена, поради което настоява за изменението му, като бъде завишена същата съобразно актуалната пазарна цена към момента на отчуждаването. Пре­тендира разноски.

Ответникът – Кметът на Община – Стамболийски застъпва становище за неоснователност на жалбата и настоява за отхвърлянето и. Претендира при­съждане на разноски.

Пловдивският Административен Съд – Второ отделение, седми състав, след като прецени поотделно и в съвкупност събраните в настоящото произ­водст­во доказателства, намира за установено следното.

Съгласно новелата на чл.21 ал.1 ЗОС имоти, собственост на физически лица могат да бъдат отчуждавани принудително за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин, въз основа на вля­зъл в сила ПУП, предвиждащ изграждането на обекти – публична общинска собст­веност, след предварително и равностойно парично или имотно обез­щетение.

От своя страна нормата на чл.22 ал.3 ЗОС сочи, че “Кметът на общината възлага определянето на равностойното парично обезщетение за имотите, пред­видени за отчуждаване, на оценители, отговарящи на изискванията на Закона за независимите оценители”, а според разпоредбата на ал.5 Размерът на равностойното парично обезщетение за имотите, предвидени за отчуждава­не, се определя съобразно конкретното им предназначение, което са имали пре­ди влизането в сила,съответно преди одобряването на подробния устройст­вен план по чл.21, ал.1 и въз основа на пазарните цени на имоти със сходни ха­рактеристики, намиращи се в близост до отчуждавания имот.

Дефинитивните норми на § 1 т.1-3 от ДР на ЗОС постановяват, че "Рав­но­стой­но парично обезщетение" е цената на отчуждавания имот или на част от него, определена по реда на този закон, а "Пазарни цени на имоти със сходни характеристики" са осреднените цени от всички сделки с имоти, намиращи се в близост до отчуждавания имот, които имат еднакво конкретно или преоблада­ва­що предназначение, притежават еднакъв характер на застрояване със същи­те или близки показатели на устройство и застрояване и/или установен начин на трайно ползване с отчуждавания имот, за: покупко-продажба, замяна, учре­дя­ва­не на вещни права или прехвърляне на собственост срещу задължение за строителство, ипотека, продажбите чрез търг от държавни и частни съдебни из­пъл­нители, държавните институции и общините, както и други възмездни сдел­ки между физически и/или юридически лица, по които поне една от страните е тър­говец, сключени в рамките на 12 месеца преди датата на възлагане на оцен­ката и вписани в службата по вписванията по местонахождението на имо­та, като "Имоти, намиращи се в близост до отчуждавания имот" са имотите, кои­то се намират:  а) в една и съща ценова зона с отчуждавания имот-в урбанизи­раните територии;  б) в едно и също землище с отчуждавания имот - в земе­делските територии и в горските територии.

В случая от представената като пълна административна преписка се уста­новява, че за извършеното оценяване на отчуждаваните 165 кв.м. от ПИ на С. в административната фаза е приложено правилото на чл.22 ал.12, т.1 ЗОС, като по този начин равностойното обезщетение е изчислено съгласно Приложение №2 към чл.20 от ЗМДТ, като експертът изрично е посочил, че това се прави, тъй като липсвали пазарни свидетелства за реални сделки с подобни недвижими имоти в последните шест/а всъщност 12/ месеца в Службата по впис­ванията.

От преписката въобще не се установи да е изследван и най – бегло въпроса с установяване на извършени сделки на имоти с подобни характерис­ти­ки в съответната Служба по вписванията, поради което в съдебната фаза съдът събра доказателства в тази насока с помощта на назначеното от него вещо лице.

Според експерта същият е констатирал наличието на четири сделки за имо­ти или части от такива със сходни характеристики по смисъла на §1 т.2 ДР на ЗОС/цитирани са и нотариалните актове или вписаните придобивни осно­вания – административни актове за тях, като е посочило, че по този начин сред­ната коригирана пазарна цена/съобразно ценовата зона на имота/ възлиза на 21,57 лева на квадратен метър площ.

Тези констатации на вещото лице Р. не бяха оспорени от двете стра­ни, поради което настоящият състав ги намира за достоверни и отговарящи на специалните изисквания на ЗОС в тази му част, касателно определяне на рав­ностойното парично обезщетение на отчуждаваните 165 кв.м.

При това положение на нещата Заповед №252/30.09.2014г. на Кмета на Община – Стамболийски в ЧАСТТА и, с която е определено паричното обезще­те­ние за отчуждени части от собствен на жалбоподателя ПИ с №1299, кв.37, нахо­дящ се гр.Стамболийски, обл.Пловдивска с площ 165 кв.м., следва да се из­мени, като се увеличи размера на определеното обезщетение, от 1 963 лева на  3 559 лева.

С оглед изхода от спора Община – Стамболийски следва да заплати и направените от жалбоподателя разноски за това производство в размер на об­що 910 лева.

Ето защо и поради мотивите, изложени по – горе ПЛОВДИВСКИЯТ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД –  ІІ отд., VІІ състав :

 

Р      Е      Ш      И

 

ИЗМЕНЯ Заповед №252/30.09.2014г. на Кмета на Община – Стамбо­лийски само в ЧАСТТА и, с която е определено паричното обезщетение за отчуж­дени части от собствен на Д.Г.С. *** поземлен имот/ПИ/ №1299, кв.37 по плана на гр. Стам­болийски, обл.Пловдивска, а именно 165 кв. м., както УВЕЛИЧАВА разме­ра на паричното обезщетение за отчуждената част от имота от 1 963/хиляда деветстотин шестдесет и три/лева на 3 559/три хиляди петстотин петдесет и де­вет/лева.

ОСЪЖДА Община – Стамболийски с адрес за призоваване гр.Стамбо­лийски, ул.“Г.С.Раковски”№29 да заплати на Д.Г.С. *** сумата от 910/деветстотин и десет/лева разноски по делото.

 

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 

 

 

                                     АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :