РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

89

 

Град Пловдив, 09 януари 2013 година

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, І отделение, ХІV състав, в закрито заседание на девети януари през две хиляди и тринадесетата година в състав:

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията административно дело № 2738 по описа на съда за 2011 година, за да се произнесе, взе предвид следното.

Производството е образувано е по жалба на С.П.С., ЕГН **********, с посочен адрес за призоваване *** против мълчалив отказ на началника на РДНСК – Южен Централен район да се произнесе по жалба срещу разрешение за строеж № 88/ 14.04.2009 г. на главния архитект на Община Велинград.

В жалбата се посочва, че лицето е обжалвало цитираното разрешение за строеж  на главния архитект на Община Велинград с жалба от 17.08.2010 г., подадена чрез административния орган, попадена по-късно направо до началника на РДНСК- ЮЦР, сектор Пазарджик. Твърди се, че по тази жалба началника на РДНСК- ЮЦР, сектор Пазарджик не се е произнесъл в срок със съответната заповед, а изпратил писмо, нямащо характер на административен акт. Поради това бил обжалван мълчаливият отказ на началника на РДНСК ЮЦР, сектор Пазарджик да се произнесе по жалбата през Административен съд- Пазарджик, която с решение № 115/ 10.03.2011 г. по адм.д.№ 779 по описа на съда за 2010 г. е обявил нищожността на писмо изх.№ ВГ-200-01-077/ 22.11.2010 г. на началника на РДНСК – ЮЦР, сектор Пазарджик и е изпратил преписката на компетентния орган – началника на РДНСК – ЮЦР, гр. Пловдив за произнасяне. С посоченото решение съдът е оставил още без разглеждане жалбата на лицето против мълчалив отказ на началника на РДНСК- ЮЦР, сектор Пазарджик да се произнесе по жалба срешу разрешение за строеж № 88/ 14.04.2009 г. на главния архитект на Община Велинград и е прекратил производството. В тази връзка жалбоподателят е установил, че преписката по приключеното дело е изпратена от Административен съд – Пазарджик и входирана в РДНСК – ЮЦР на 04.08.2011 г., като в законния срок началника на РДНСК – ЮЦР не се е произнесъл по жалбата на лицето. Предвид това в настоящото производство се обжалва мълчаливият отказ на началника на РДНСК – ЮЦР да се произнесе по жалбата срещу разрешението за строеж. Иска се съдът да отмени издаденото разрешение за строеж на гл.архитект на Община Велинград. Излагат се подробни съображения по същество. С жалбата се прави и особено искане- съдът да спре строежа до влизане в сила на разрешението за строеж. Иска се също, в случай, че съдът намери, че делото не му е подсъдно, и предвид обстоятелството, че с влязлото в сила решение на Административен съд – Пазарджик е прието, че не е компетентен да се произнесе по жалбата, поради което е препратил преписката на компетентния орган – началника на РДНСК – ЮЦР, прекратяване на настоящото съдебно производство поради неспазване правилата на местната подсъдност, би било отказ от правосъдие, моли на основание чл.135, ал.3 от АПК преписката да се изпрати на ВАС за решаване на спора.

В хода на настоящото производство освен представените към административната преписка данни, по делото се представиха доказателства във връзка с постановените от съда съдебни решения и определения на Административен съд- Пазарджик и Административен съд – Пловдив, както и на Върховния административен съд.

В тази връзка по делото се намира решение № 167 от 11.04.2012 г. по адм. д. № 48 по описа за 2012 г. на Административен съд – Пазарджик, с което е отменен отказа на началника на РДНСК ЮЦР да се произнесе по жалбата на С.П.С. ***, да се произнесе по жалба срещу разрешение за строеж № 88 от 14.04.2009 г. на главен архитект на Община Велинград, обективиран изх.№ ДК-04-271-01-941 от 06.12.2011 г., като преписката е върната на административния орган за произнасяне при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. Решението е влязло в сила незабавно, тъй като е от категорията на необжалваемите такива съгласно чл. 215, ал.7 ЗУТ.

При това положение съдът намира на първо място, че по оспорването е налице влязло в сила съдебно решение, тъй като с цитираното такова по-горе жалбоподателят е получил търсената правна защита и като резултат административният орган е задължен да се произнесе изрично по жалбата му срещу разрешението за строеж № 88/ 14.04.2009 г., издадено от главен архитект на Община Велинград.

Освен това съдът намира, че настоящата жалба е просрочена. Мълчалив отказ е налице, когато задължение за произнасяне от администрацията не е изпълнено в установения от закона срок. В този смисъл петнадесетдневният срок за произнасяне от страна на началника на РДНСК по чл.216, ал.5 от ЗУТ тече от постъпването на жалбата срещу акта по ал. 1 пред него. Смисълът на сочената разпоредба е в предвидения срок административният орган да се произнесе с изричен акт, а липсата на материализирано волеизявление на органа се презюмира като "отказ". Това изискване се съдържа в разпоредбата на чл. 58 от АПК, който е приложим съгл. чл.213 от ЗУТ за неуредените в последния въпроси, от което пък следва, че е валиден един и същи режим за обжалване по чл.216, ал.6 от ЗУТ както на издаден изричен акт, така и на приравнения на него мълчалив отказ.

Законът за устройство на територията (ЗУТ) е специален закон и началникът на РДНСК, съгласно чл.216, ал.5 от ЗУТ, се произнася по жалби срещу посочените в ал. 1 актове на главните архитекти на общините (районите), в петнадесетдневен срок от постъпването на жалбите.

В производството по жалби началникът действа като особена юрисдикция, а не като горестоящ орган спрямо главния архитект, тъй като не е в правоотношение на субординация с него. В този смисъл разпоредбата на общия процесуален закон – чл.97, ал.1 от АПК, не намира приложение. Срокът за оспорване на административния акт е преклузивен и с изтичането му се погасява правото да се търси съдебна защита срещу този акт. По делото няма спор, че преписката по жалбата на лицето е изпратена на началника на РДНСК – ЮЦР с писмо изх.№ 954 от 02.08.2011 г. на Административен съд – Пазарджик и е постъпила на 04.08.2011 г., вх.№ ДК-04-721-02-587 при РДНСК - ЮЦР, видно от поставения датен печат на административния орган /л.11 по делото/. Поради това съдът намира, че от този ден е започнал да тече петнадесетдневния срок за произнасянето по нея. Срокът за произнасяне е изтекъл на 19.08.2011 г., след която дата започва да тече и четиринадесетдневният срок за обжалване на мълчаливия отказ. В срока до 02.08.2011 г., след който правото на жалба се е преклудирало, такава не е постъпила. С жалба съдът е бил сезиран едва на 04.10.2011 г., подадена чрез административния орган с вх. № ДК-04-721-03-236, поради което се явява просрочена.

В този смисъл е и цялата съдебна практика на Върховния административен съд, II отделение / определение № 11768/21.09.2011 г. по адм.д.№ 11380/ 2011 г. на ВАС, II о., определение №  10216 от 07.07.2011 г. по адм.д.№ 8765/ 2011 г. на ВАС, II о., определение № 9241 от 24.06.2011 г. по адм.д. № 5324/ 2011 г. на ВАС, II о., определение № 8519 от 15.06.2011 г. по адм.д. № 4636/ 2011 г. на ВАС, II о., определение № 1629 от 02.02.2011г. по адм.д.№ 13125/ 2010 г. на ВАС, II о., определение № 1256 от 26.01.2011 г. по адм.д. № 12219/ 2010 г. на ВАС, II о. и т.н./.

Водим от гореизложеното, съдът намира, че жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството се прекрати.

Поради това и на основание чл.159, т. 5 и т.6 АПК Административен съд Пловдив, І отделение, ХІV състав,

 

                                                 О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определението от 08.10.2012 г. с което е даден ход по същество.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.П.С., ЕГН **********, с посочен адрес за призоваване ***, против мълчалив отказ на началника на РДНСК – Южен Централен район да се произнесе по жалба срещу разрешение за строеж № 88/ 14.04.2009 г. на главния архитект на Община Велинград.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2738 по описа на Административен съд Пловдив, за 2011 година.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването с препис за страните.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: