О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

гр.Пловдив, 10.01.2013г.

 

 

Административен съд – Пловдив,ІХ  състав, в закрито заседание на десети януари през две хиляди и тринадесета година в състав :

Административен съдия :Велизар Русинов

 

като разгледа докладваното от съдията адм. дело № 2278 по описа на съда  за 2012г., взе предвид следното :Предмет на произвоството е  жалбата на М.Д. Г. ЕГН********** , действал в качеството на ЕТ”Герджик- Мирчо  Г.” с ЕИК ***  , против РА № 131005429/24.03.2011 г., потвърден с Решение № 546/21.06.2011г.  на Зам.Директор на Дирекция”ОУИ”-Пловдив.

В съдебно заседание от 18.10.2012г. са представени от адв.С. заверени ксерокопия от : Препис-извлечиние от Акт за смърт на М. Д. Г.ЕГН********** и Удостоверение за наследници №000211/04.07.2012,издадено от гр.Тополовград,общ.Хасково  на М.Д. Г.ЕГН**********.На адв.С. не е известно дали наследниците на  М.Д.Г.  са приели наследството на починалия М.Д.Г.,действал в качеството на ЕТ”Герджик- Мирчо  Г.” с ЕИК ***  , както и дали те ще приемат наследството на починалия жалбоподател и дали те ще поемат предприятието на дружеството и в тази хипотеза – дали ще желаят адв.Б.С. да бъде техен представител по делото.Горното е уточнено с молба от 23.10.2012г.Адвокат С. счита, че при изложените факти, към момента на съдебното заседание от 18.10.2012г. едноличният търговец-жалбоподател няма законен представител. Моли производството по делото да  бъде  спряно  за конституиране на  наследниците на жалбоподателя , на които да се даде възможност да заявят приемат ли наследството на М.Д.Г.ЕГН********** ,част от което представлява търговското предприятие на едноличният търговец , както и кой ще бъде процесуален представител по делото. С оглед изявлението на адв.С.  и представени от същия два броя заверени от него преписи на извлечение от акт за смърт и удостоверение за наследници на жалбоподателя, представляващ и управляващ ЕТ настоящия състав на съда,е приел че ход на делото в  съдебно заседание не следва да бъде даван.При условия на закрито заседание съдът е оставил  жалбата без движение .Разпоредил е да бъде направена служебна справка от НБД за актуални адреси, постоянни и настоящи описани в цитираното удостоверение за наследници като след получаване на информация да бъде изпратено съобщение до същите, в което да им бъде поставен въпроса дали поддържат жалбата против ревизионен акт № 131005429/24.03.2011 г., както и да представят доказателства дали приемат наследството в т.ч. предприятието на ЕТ “Герджик - Мирчо Г.” като се представи информацията в 7- дневен срок от получаване на съобщението.Дадена е възможност и  на адв.С. в07- дневен срок от  с.з.  да представи доказателства за упълномощаването му по делото както и доказателства дали  наследниците на починалия оспорващ поддържат жалбата и дали са приели наследството, в т.ч. предприятието на оспорващия.

Към 18.10.2012г. по делото не е бил изяснен въпросът наследниците на М.Д.Г.ЕГН**********  дали са поискали да продължат дейността на ЕТ след смъртта му по ТЗ. Наследниците следва да направят и изявление дали поддържат подадената жалба преди смъртта на наследодателя им, по оспорване на РА с адресат – ЕТ, на който М.Д.Г.ЕГН**********   е бил собственик и управител в хода на производството, Не е налице хипотезата на чл.34 ал.1 т.3 ДОПК, която касае предпоставки за спиране на административното производство пред органа по приходите и ред за възобновяване /чл.34 ал.2, чл.35 ДОПК/.

При тези данни с протоколно определение от 18.10.2012г. делото е оставено без движение с предоставен 07-дневен срок от получаване на съобщението на наследниците на М.Д.Г.ЕГН**********  да отговорят писмено дали поддържат жалбата против ревизионен акт № 131005429/24.03.2011 г., както и да представят доказателства дали приемат наследството в т.ч. предприятието на ЕТ “Герджик - Мирчо Г.” като се представи информацията в 7- дневен срок от получаване на съобщението.На адв.С. е указано с определение от 18.10.2012г  в 07- дневен срок от получаване на съобщението да представи доказателства за упълномощаването му по делото както и дали наследниците на М. Д. Г.ЕГН**********  поддържат жалбата и дали  са приели наследството в т.ч. предприятието на ЕТ “Герджик - Мирчо Г.”.

Наследниците на М.Д.Г.ЕГН**********  са редовно уведомени за определението в цялост, с получени съобщения  и за тримата на 02.11.2012г. Към 08.12.2012г.  е постъпила  молба от тримата наследници на М.Д.Г.ЕГН********** по указанията в съобщението с изявление ,че поради отказ от наследството на М.Д.Г.ЕГН**********  не могат да продължат воденето на процеса т.к. нямат качеството на приели наследството наследници на починалия жалбаподател,т.е. налице е отказ от оспорване,липсва жалба,няма жалбоподател .Към молбата от 08.12.2012г.  на наследниците на М.Д.Г.ЕГН********** са приложени 3 броя удостоверения,подробно описани в същата ,издадени от Районен съд –Тополовград от които е видно ,че тримата наследници на М.Д.Г.ЕГН********** са се отказали от наследството като тези откази са вписани в книгите на Районен съд –Тополовград към 07.11.2012г.Съгласно чл.157 ал.1 от Търговския закон/ТЗ/, дружеството, в което капиталът се притежава от едно физическо лице, се прекратява със смъртта му, ако не е предвидено друго или наследниците не поискат да продължат дейността.В горния смисъл е и разпоредбата на чл.60а,т.2 от ТЗ,касаеща ддейността на едноличния търговец /ЕТ/.При установените факти по делото, съдът приема, че е налице хипотезата на прекратяване съществуването на едноличния търговец - жалбоподател като страна по делото при липса на правоприемник, при която производството следва да се прекрати  в тази насока е и практика на ВАС.

Поради настъпилата смърт на жалбоподателя, който като физическо лице, и упражняващ търговска дейност в качеството на  ЕТ “Герджик - Мирчо Г.”  и негов собственик, са уведомени наследниците на М.Д.Г.ЕГН********** за възможността им да продължат дейността на ЕТ. Както бе посочено, законните наследници са извършили откази от наследството, вписани в специалния регистър на 07.11.2012г. Обективната наличност, респективно липса на правоспособност, като качество на субект на правото, е меродавна за възникването на правото на жалба. При липсата на абсолютна положителна процесуална предпоставка,жалбата като недопустима следва да бъде оставена без разглеждане ,а производството по делото прекратено.

Мотивиран така , съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

Оставя без разглеждане жалбата на М.Д. Г. ЕГН**********,действал в качеството на ЕТ”Герджик- Мирчо  Г.” с ЕИК *** , против РА№ 131005429/24.03.2011 г., потвърден с Решение № 546/21.06.2011г.  на Зам.Директор на Дирекция”ОУИ”-Пловдив.

Отменя всички съдопроизводствени действия.

Прекратява производството по адм.д.№2278/2012г. по описа на Административен съд-Пловдив. Препис от определението да се изпрати на страните.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 07-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

 

 Съдия  :