О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

Номер  264                Година    2013, 24.01.         Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен Съд – Пловдив ІІ отд., VІІ състав

 

в  открито заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЯВОР КОЛЕВ

 

като разгледа док­лад­ваното от СЪДИЯ КОЛЕВ адм. дело номер 2561 по опи­­­­­­­­са за 2012 година

 

Обжалвано е от Областен управител – Пловдив решение №89, прието с Протокол №10 от извънредното заседание на Общински съвет – Съеди­нение на 03.07.2012г., с което е възложено на Кмета на Община – Съедине­ние: да изготви и подаде проектно предложение за кандидатстване за без­въз­мездна финансова помощ за финансиране на проект по оперативна прог­рама “Околна среда” ; да създаде в тази връзка организационно звено за из­пълнение на проекта, при условията в поканата; да създаде мониторингов ко­митет за наблюдение изпълнението на проекта от гражданското общество на гр.Съединение след подписване на договора; подготви документация за кандидатстване за заем от държавен фонд “Флаг” и да подготви и проведе процедура за избор на финансова институция за предоставяне на револви­ращ банков кредит.

Недоволен от така приетото решение на органа на местно самоуправ­ление, оспорващият Областен управител – Пловдив счита оспореното ре­шение на органа на местно самоуправление за незаконосъобразно, прието при неспазване на конкретно посочени разпоредби от Закона за общинския дълг/ЗОД/, поради което настоява за отмяната му. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Ответният Общински съвет – Съединение не взема становище по нап­ра­ве­ното оспорване.

Настоящият състав след като прецени предпоставките за допустимост на оспорването на Областен управител – Пловдив и с оглед търсената от пос­ледния съдебна за­щита, намира производството за недопустимо, поради следните причини.

С обжалваното пред Съда решение №89 от 03.07.2012г. ОбС – Съеди­не­ние е възложил на Кмета на Община – Съединение: да изготви и подаде проектно предложение за кандидатстване за безвъзмездна финансова по­мощ за финансиране на проект по оперативна програма “Околна среда”; да съз­даде в тази връзка организационно звено за изпълнение на проекта, при условията в поканата; да създаде мониторингов комитет за наблюдение из­пълнението на проекта от гражданското общество на гр.Съединение след под­писване на договора; подготви документация за кандидатстване за заем от държавен фонд “Флаг” и да подготви и проведе процедура за избор на фи­нансова институция за предоставяне на револвиращ банков кредит.

По същество приетото решение/вкл. във връзка с направеното предло­же­ние, внесено от Кмета на Община – Съединение с вх.№ от дата 29.06.12г./ е мотивирано с желанието на Община – Съединение да реализира проект “Во­ден цикъл на гр.Съединение” чрез използване /кандидатстване/ по опера­тив­на програма “Околна среда”.

Последната обаче изисква/с оглед осигуряване на безвъзмездно финан­сиране на определени разходи за проекта и реализирането му/ съответния публичен субект да посочи чрез нарочен документ и начина на финансиране на разходите, които няма да бъдат поети по ОП”ОС”/било то като недопус­тима или изискващия се макари и в по – малък размер собствен принос/.

Или оспореното решение има за специфична цел разрешаването имен­но на тези въпроси, което е и изрично посочено в мотивите, послужили за прие­мането му.

В тази връзка самият оспорващ Областен управител – Пловдив счита, че органът на местно самоуправление е нарушил редица разпоредби на ЗОД било то свързани с избора на финансова институция и финансов посредник, било със финансирането чрез заем от ДФ “Флаг”, било със стриктното спаз­ване на изискването на чл.13 и сл. от ЗОД досежно процедурата за поемане на общинския дълг.

При това положение на нещата настоящият съдебен състав намира, че оспорването е недопустимо.

В самата си защитна теза жалбоподателят изрично е посочил, че е “ная­сно” с практиката на съдилищата във връзка с решенията на Общински­те съвети в случаи на поемане задължения, съгласно ЗОД, но въпреки това счита, че дължи това оспорване на населението на Община – Съединение, тъй като Сметната палата, според него, няма как да проконтролира проце­дурата по поемане на дълга, което е в обществен интерес.

Оспореното решение на Съвета е прието с посочено основание в чл.21 ал.1, т.23 ЗМСМА новела, позволяваща на съвета да приема решения, отна­сящи се до разрешаването на други въпроси от местно значение. 

В случая обаче приетото решение касае кандидатстване по определена оперативна програма, чрез която да се получи безвъзмездно финансиране на определен общински проект, който следва да бъде изготвен, като заедно с това имплицитно се предвиди и поемане на всички разходи по това учас­тие, вкл. такива, които не се поемат от оперативната програма, а също така и задължителното макар и минимално участие на Общината.

В тази връзка с т.4 и т.5 на Кмета на възложено да подготви кандидат­стването за заем от държавен фонд “Флаг” и да проведе процедура по избор на финансова институция/основно банка/ с оглед предоставяне на револви­ращ банков кредит.

Т.е. характера на решението взаимосвързано установява волята на Об­щи­на – Съединение за участие с проекта по конкретната оперативна програ­ма, а също така и поемане на определени задължения, представляващи по същество общински дълг по смисъла на ЗОД/ така по подобен казус и опре­де­ление №11156 от 29.09.2010г. на ВАС по адм. д. №10043/2010г., I отд./.

В този смисъл искането на оспорващия Областен управител – Пловдив е Съдът/а не напр. Сметната палата/ да извърши контрол за законосъобраз­ност при спазване на изискванията досежно поемане на дълга в различните му инструментарни форми/заем от фонда, банков кредит/.

При това положение на нещата се налага извода, че оспорването на решението на основание овластяването по силата на чл.45 ал.4 ЗМСМА на Областния управител да упражнява контрол за законосъобразност на акто­ве­те на Общинския съвет, не може да бъде извършено, тъй като то се из­ключ­ва винаги, когато “...ако в закон е предвидено друго.

С тълкувателно решение №5 от 10.12.2008г. по т. д. № 20/2007г. на ОС на ВАС бе прието, че Областният управител може да упражнява контрол за законосъобразност върху всички решения на ОбС.

Правната норма на чл.45 ЗМСМА не е прецизна, защото от една страна ЗМСМА, като общ закон урежда редът за съдебен контрол върху "актовете" на ОбС, т. е. всички онези, които имат юридически характер, а от друга стра­на ал.4 на същия текст и чл.45 ал.5, изр.1 ЗМСМА боравят с понятията "ин­ди­видуални, общи и подзаконови нормативни актове" във връзка със спира­не изпълнението им или спиране на действието им.

Или решенията на ОбС могат да имат юридически характер, но могат да бъдат и декларации, обръщения, стратегии, програми и др. Правомощията на ОбС са обширни и подробно изброени в чл.21 от ЗМСМА.

Поемането на общинския дълг е акт на местно самоуправление, който е публичен и се контролира от местната общност по ред, определен от Об­щинския съвет, и от определени със закон компетентни органи, каквито в слу­чая са Сметната палата и Министъра на финансите. Специалният закон не предвижда съдебно обжалване на решенията за поемането на общинския дълг, а и самият характер на тези актове изключва контрол за законосъоб­раз­ност по реда на АПК.

Консеквентно се налага извод за отмяна определението, с което е да­ден ход на делото по същество, оставяне на оспорването на Областен упра­ви­тел – Пловдив, направено с негова Заповед от 06.08.2012г., подписана над­лежно от замествалия го за посочения период Зам. Областен управител, без разглеждане и прекратяване на образуваното съдебно производството.

Ето защо и поради мотивите,изложени по – горе АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ ІІ отд., VІІ състав :

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 19.11.2012г., с което е даден ход на делото по същество.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител – Плов­див срещу решение №89, прието с Протокол №10 от извънредното заседа­ние на Общински съвет – Съединение на 03.07.2012г., с което е възложено на Кмета на Община – Съединение: да изготви и подаде проектно предложе­ние за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ за финансиране на проект по оперативна програма “Околна среда”; да създаде в тази връзка организационно звено за изпълнение на проекта, при условията в поканата; да създаде мониторингов комитет за наблюдение изпълнението на проекта от гражданското общество на гр.Съединение след подписване на договора; подготви документация за кандидатстване за заем от държавен фонд “Флаг” и да подготви и проведе процедура за избор на финансова институция за пре­доставяне на револвиращ банков кредит, като НЕДОПУСТИМА.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №2561/2012г. по описа на Ад­­министративен Съд – Пловдив, ІІ отд., VІІ състав.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 

 

 

                                 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :