ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

гр. Пловдив, 14.01.2014год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Административен съд – Пловдив, ХХІІ състав, в открито съдебно заседание на седемнадесети октомври, две хиляди и тринадесетата година, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ ХАРИТЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: СТОИЛ БОТЕВ

ГЕОРГИ ПАСКОВ

          

         при секретаря Севдалина Дункова и с участието на прокурор Борис Тошев, като разгледа докладваното от съдия Пасков кнахд № 2117 по описа на Административен съд – Пловдив за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

С Протоколно определение от 11.06.2013г., постановено по НАХД № 2837/2013г. по описа на Районен съд Пловдив, 17-ти състав е прекратил производството по делото.

Против определението е подадена частна жалба от процесуалния представител на Митница-Пловдив.

Ответникът счита частната жаалба за неоснователна.

Прокурорът счита жалбата за неоснователна.

Касационната инстанция, след като провери правилността на постановеното решение, предвид наведените в частна жалба основания и въз основа на доказателствата по делото, счита частната жалба за процесуално допустима, а разгледана по същество за основателна.

За да прекрати производството по делото въззивният съд е приел за установено следното:

РП-Първомай е образувала досъдебно производство № 1 по описа на Митница Пловдив за същото деяние, което не е приключило към датата на постановяване на определението.

Съдът е приел, че следва да се приложи разпоредбата на чл. 33, ал.2 от ЗАНН.

Настоящият съдебен състав не кредитира този извод на първоинстанционния съд поради следното:

Съобразно ал.2 на чл. 33 от ЗАНН, когато за дадено деяние е възбудено наказателно преследване от органите на прокуратурата, административнонаказателно производство не се образува. Съгласно разпоредбата на същия член когато се установи, че деянието, за което е образувано административнонаказателно производство, съставлява престъпление, производството се прекратява, а материалите се изпращат на съответния прокурор.

Систематически чл. 33 от ЗАНН се намира в Глава трета „Производство по установяване на административните нарушения и изпълнение на административните наказания.  Законодателят въвежда задължението на административнонаказващият орган да прекрати образуваното производство и да изпрати материалите на съответния прокурор, но само ако вече не е издадено наказателно постановление. Законодателят е предвидил тази разпоредба за да се избегне възможността на едно лице за едно и също  деяние да бъдат наложени две наказания. В случая нито въззивния съд разполага с правомощия да прекрати производството по делото на основание чл. 33 от ЗАНН, нито прокурорът да се произнася по законосъобразността на НП.  Ако е издадено наказателното постановление и то е било обжалвано, както е в настоящия случай, то първоинстанционния съд е следвало да спре производството по делото до приключване на наказателното производство.

Като краен резултат с прекратяването на съдебното производство Наказателното постановление оставя във висящо състояние. Същото не може да влезе в законна сила, тъй като не са налице основанията на чл. 64 от ЗАНН, а от друга страна НП не е отменено по надлежния ред.

По делото е представено Постановление за прекратяване на наказателното производство от 19.06.2013г., издадено от Районен прокурор при РП-гр. Първомай,  но липсват данни дали същото е било обжалвано и дали и кога е влязло в сила.

Ето защо обжалваното определение следва да се отмени.

Въззивният съд следва да установи дали НП е било обжалвано и дали, и кога е влязло в сила и ако констатира, че е налице висящо наказателно производство, то следва да спре производството по делото до приключване на същото.

Ако наказателното производство е приключило, то първоинстанционния съд следва да продължи процесуалните действия по делото.

 

Предвид горното Съдът

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ Протоколно определение от 11.06.2013г., постановено по НАХД № 2837/2013г. по описа на Районен съд Пловдив.

ВРЪЩА делото на същия състав за продължаване на процесуалните действия, съобразно указанията на настоящето опредееление.

 

 

Определението е окончателно.

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :