ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

73

 

гр. Пловдив, 13.01.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Административен съд – Пловдив, ХХІІ състав, в открито съдебно заседание на петнадесети ноември, две хиляди и тринадесетата година, в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ ХАРИТЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: СТОИЛ БОТЕВ

ГЕОРГИ ПАСКОВ

          

         при секретаря П.С. и с участието на прокурор Иван Перпелов, като разгледа докладваното от съдия Пасков кнахд № 2619 по описа на Административен съд – Пловдив за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

С Решение № 225 от 30.07.2013г., постановено по НАХД № 363/2013г. по описа на Карловски районен съд, което е с характер на определение, 1-ви наказателен състав е прекратил съдебното производство,  поради процесуална недопустимост на жалбата.

За да постанови съдебния акт въззивният съд е приел за установено следното:

Наказателното постановление е било връчено лично на жалбоподателя Г. на 29.04.2013 г., като съгласно чл.183 ал.4 от НПК, във вр. чл.84 от ЗАНН 7-модневният срок за обжалване е започнал да тече  от 30.04.2013 г., и тъй като последният му ден е бил неприсъствен - 06.05.2013 г., то този срок за обжалване е изтекъл в първият присъствен следващ ден, т.е. на 07.05.2013 г. Жалбата против НП е била подадена на и регистрирана в служба „Регистратура“ на Районен съд Карлово на 09.05.2013 г., към която дата срокът за обжалване вече е изтекъл.

Частният жалбоподател в съдебно заседание представи и бяха приети по делото касов бон, разписка и известие за доставяне издадени от „Български пощи” видно от които жалбата до Карловски районен съд е била изпратена на 07.05.2013г., т.е  същата е била депозирана в срока по чл.84 от ЗАНН.

Видно от гореизложеното е, че обжалваното Решение следва да се отмени и делото да се върне на същия състав за продължаване на процесуалните действия.

Предвид горното  съдът

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 225 от 30.07.2013г., постановено по НАХД № 363/2013г. по описа на Карловски районен съд.

ВРЪЩА делото на същия състав за продължаване на процесуалните действия.

 

Определението е окончателно.

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

ЧЛЕНОВЕ :