П Р О Т О К О Л

№ 209

24.01.2014  г.,  гр.  Пловдив,

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪД,  ІІ административен  състав в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти януари две хиляди и четиринадесета година, в следния състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИЧО ДИЧЕВ

                                                                                                                         

 

Секретар:  ВЕСЕЛИНА ЕЛКИНА

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от председателя ДИЧО ДИЧЕВ

АХ  дело № 2751 по описа за  2013  г.,

 

На именното  повикване в  11.40  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.Б.В. – редовно уведомен, явява се лично и с адв.Ц., с пълномощно от по-рано.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ– редовно уведомен, явява се юрк.Велева-Минкова, с пълномощно от по-рано.

ВЕЩО ЛИЦЕ Д.Г.Д. – редовно уведомена, явява се.

АДВ.Ц. – Да се даде ход на делото.

ЮРК.В.М. -  Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Експертизата е изготвена на 15.01.2014 г. и същата е в срок.

Пристъпи се към изслушване заключението на вещото лице. Сне се самоличността на вещото лице.

Д.Г.Д. – 52 години, българка, българска гражданка, омъжена, без родство със страните. Известна ми е наказателната отговорност по чл.291 от НК. Поддържам заключението, което съм представила.

АДВ.Ц. - Нямам въпроси, да се приеме заключението.

ЮРК.В.М. – Нямам въпроси.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, като същото да се счита за неразделна част от протокола. На вещото лице се издаде РКО за сумата в размер на 150 лв.

Докладва се постъпила молба от Директора на ТП на НОИ Пловдив, с което е наредено на основание чл.156, ал.1 от АПК за оттегляне на Решение № 256/01.08.2013 г. В молбата е посочено, че видно от справките за направени вноски до момента на депозиране на молбата няма задължение към фондовете и към същата са приложени справките и копие от решението. Докладва се постъпила справка от ТД на НАП Пловдив като трето неучастващо лице за извършени плащания, преведени по сметката на НАП и погасени задължения.

АДВ.Ц. - Тъй като е оттеглен административен акт, който оспорваме не възразявам и даваме съгласие делото да бъде прекратено, съгласно разпоредбата на чл.159, ал.1 от АПК, но в хода на съдебното производство сме направили разноски. Моля при постановяване на определение, евентуално за прекратяване на делото, да ни присъдите направените по делото разноски, а именно за адвокатски хонор и внесен депозит за вещото лице.

ЮРК.В.М. – Считам, че с оглед обстоятелството, че при постановяване на процесното решение и при завеждане на делото осигурителните вноски не са били видими за НОИ, тъй като обвързването на сумите по осигурителна сметка е станало на по-късен момент, имаме нови обстоятелства и затова сме отменили съответното процесно решение. Считам, че този факт трябва да се вземе предвид и съответно да не бъдат присъждани разноски на жалбоподателя, съответно за вещо лице и адвокатски хонорар. Ако счетете, че следва да му се присъдят разноските, считаме че е прекомерно възнаграждението.

АДВ.Ц. – Считаме, че това обстоятелство, че в НОИ на по-късен етап е имало информация, че моя доверител е внесъл своевременно осигурителните си вноски не е виновно обстоятелството, защото видно от заключението на вещото лице същия редовно е внесъл осигурителните си вноски. Връзката между НАП и НОИ не е работа на моя доверител. Моля за присъждане в пълен размер на направените разноски.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА постъпила справка от ТД на НАП Пловдив с вх.№ 24459/11.12.2013 г. и молба от ТП на НОИ – гр.Пловдив с вх.№ 128/03.01.2014 г.

При така заявеното оттегляне на акта и изразеното съгласие от другата страна съдът намира, че следва на основание чл.159, т.3 от АПК жалбата да се остави без разглеждане, а образуваното съдебно производство да бъде прекратено. По въпроса за разноските  - съгласно разпоредбата на чл.143, ал.2 от АПК подателят на жалбата имат право на разноски и при прекратяване на делото поради оттегляне на оспорения от него административен акт, поради което следва да бъдат присъдени разноски за жалбоподателя.  По размера на същите - направено е възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение. Съгласно т.3 от тълкувателно решение № 6/2013 г. на ВСС съдът не е обвързан с предвиденото от § 2 от Наредба № 1 от 2004 г., а направеното възражение съдът намира основателно с оглед фактическата и правна сложност на делото, като следва адвокатското възнаграждение  да бъде намалено на минималния размер от 150 лв., както и следва да се присъдят разноски за вещо лице, т.е. следва да бъде осъдено ТП НА НОИ  - Пловдив да заплати на жалбоподателя разноски общо в размер на 300 лв. -  150 лв. намален размер на адвокатското възнаграждение и 150 лв. разноски за вещо лице.

При така изложеното, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Б.Б.В. по адм.дело № 2751/2013 г. и ПРЕКРАТЯВА производството по АХ  дело № 2751 по описа за  2013  г. на АС – Пловдив.

ОСЪЖДА  ТП НА НОИ  - Пловдив да заплати на жалбоподателя разноски в размер на 300 лв.

 

Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от днес.

 

 

Протоколът се изготви в СЗ.

Заседанието се закри в  11.52 часа.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                СЕКРЕТАР: