ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 222

 

град Пловдив, 28.01.2014 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХХІ к.с., в открито заседание на десети януари през две хиляди и четиринадесета година,  в състав:

                    

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯВОР КОЛЕВ

                              ЧЛЕНОВЕ: ЯНКО АНГЕЛОВ

                                             ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

                                                       

при секретаря С.С. и участието на прокурора Тодор Павлов, като разгледа докладваното от член-съдия Ангелов частно касационно АНХД № 2810 по описа за 2013 година  и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Делото е образувано по касационна частна жалба на Л.С.С., действащ като ЕТ с фирма “Люлема-Л.С.”***, срещу Определение № 1007 от 06.08.2013 година, постановено по НАХД № 4447 от 2013 година по описа на Районен съд – Пловдив, V наказателен състав, с което определение е прекратено производството по делото поради недопустимост на жалбата, тъй като е констатирано, че същата е просрочена.

В съдебното заседание - касаторът не се представлява.

В жалбата, се изтъкват доводи, че определението е незаконосъобразно. Иска се от настоящата инстанция същото да бъде отменено и делото да се върне за разглеждане от първоинстанционния съд.

Ответникът по частната жалба – Комисия за защита на потребителите РД – Пловдив, не се представлява в съдебно заседание и не взима становище по частната жалба.  

Прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив, в свое заключение намира жалбата за неоснователна, поради което оспореното съдебно определение следва да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Административен съд Пловдив, като взе предвид становището на страните и извърши проверка на обжалваното разпореждане, приема касационната частна жалба за процесуално допустима като подадена в срок и при наличие на правен интерес, а по същество за неоснователна.

Районният съд е приел, че е сезиран с недопустима жалба /поради  просрочие/ и е прекратил производството по НАХД №4447 от 2013 г. на ПРС.

Няма спор, че жалбата е подадена чрез наказващия орган /видно от направеното отбелязване с печат за входящ номер  върху самата жалба/ до ПРС.

Процесното НП /срещу което е подадена жалбата до КЗП/ е връчено на оспорващия на 20.05.2013г., факт удостоверен с обратна разписка, част от административната преписка.

ПРС е приел, че срока за подаване на жалбата против наказателното постановлението, тече от датата на връчването му и е изтекъл на 27.05.2013г., а жалбата като подадена на 28 май 2013 г. е просрочена.

 Този извод на ПРС е правилен и законосъобразен, като се подкрепя и от служебно събраните по настоящото касационно дело писмени доказателства, досежно установяване на спорния  факт - кога е подадена жалбата.

От данните посочени в писмо - изх.№ УУ-01.01-1100155 от 03.12.2103 г. на РУ”Български пощи“ - Пловдив се установява, че кореспондентска пратка с щрих код № PS4000012DX86 /с която е изпратена жалбата до КЗП/ е приета в пощенска станция 4000 Пловдив, на 28.05.2013 година.

При така установеното не следва друг извод освен този, че жалбата на Л.С. С., действащ како едноличен търговец с фирма – ЕТ ”Люлема-Л.С.” срещу НП № К-0027259/10.01.2013 г. на Директора на РД Пловдив към КЗП, е просрочена и НП е влязло в сила.

  Ето защо и на основание чл.235, във вр. с чл.221, ал.2 от АПК, Административен съд – Пловдив, ХХІ състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 1007 от 06.08.2013 година, постановено по НАХД № 4447 от 2013 година по описа на Районен съд – Пловдив, V наказателен състав.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ: