П Р О Т О К О Л

                                                                               № 57

гр. Пловдив, 08.01.2014 г.

 

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІІ състав, в публично съдебно заседание на осми януари две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ГЕОРГИ ПАСКОВ

 

Секретар: П.С.

сложи за разглеждане АХД № 2915 по описа за 2013 година, докладвано от  председателя ГЕОРГИ ПАСКОВ.

 

На именното повикване в 13.55 часа се явиха:

 

Жалбоподателят – Б.Б.В. – редовно уведомен, явява се лично и с адв. Ц., представя пълномощно.

Ответникът – ДИРЕКТОР на ТП на НОИ – редовно уведомен, явява се юрк. М., с пълномощно по делото.

Вещото лице – А.А.С. – редовно призовано, в залата.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ В.: Да се даде ход на делото.

АДВ. Ц.: Да се даде ход на делото.

ЮРК. М.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ЮРК. М.: Към момента на постановяване на акта не са били видими осигуровките на жалбоподателя и е постановено процесното решение, като не е изплатен болничния лист. След съдебното заседание на 07.11.2013 г. на 19.11.2013 г. вече са видими вноските и имаме основание да се изплатят. Към момента има нови факти и обстоятелства. Считам, че като оттеглим решението, оттегляме и разпореждането.

АДВ. Ц.: Обжалва се първоначалния административен акт – разпореждането. Нови факти и обстоятелства не са възникнали, защото доверителят ми си е платил вноските, те винаги са били там. За връзката между НАП и НОИ не е ново обстоятелство.

ЮРК. М.: Те са обвързани след 16.11.2013 г., което е след започване на делото. Разпореждането може да се обжалва по реда на чл. 117, ал. 1, т. 2, буква “е” от КСО пред директора на ТП на НОИ.

АДВ. Ц.: Ако съдът прекрати производството по делото моля да ни се присъдят направените разноски по делото по представените документи – документ за внесена такса за вещото лице и адвокатски хонорар в размер на 200 лв. по договора за правна помощ.

ЮРК. М.: Правя възражение във връзка с разноските. Решението на Ръководителя на ТП на НОИ се оттегля с оглед по-бързото решаване на спора, от което не следва, че трябва да се присъдят разноските на ответната страна, но ако счетете да присъждате разноски, моля да намалите адвокатския хонорар за прекомерност.

По така наведените доводи от страна на страните, съдът намира за установено следното: съгласно чл. 159, т. 3 от АПК жалбата или протестът се оставят без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато обжалвания административен акт е оттеглен. В настоящото производство е обжалвано Решение № 276/22.08.2013 г., с което е потвърдено Разпореждане № О-15-000-00-00633598 от 29.07.2013 г. Предвид направеното изявление от страна на административния орган, че оттегля своето Решение № 276/22.08.2013 г., Предвид наведеното от ответника обстоятелство, за прекомерност на разноските трайната практика на съдът намира, че договореното възнаграждение в размер на 200 лв. не е прекомерно, поради следното:

 Съгласно разпоредбата на §2 от ДР на Наредба №1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения, присъденото възнаграждение не може да бъде по-ниско от трикратния размер на възнагражденията, посочени в тази наредба. Следователно, спорният адвокатски хонорар е бил договориран, с оглед цената на иска, към минимума определяем по посочената Наредба № 1.

Ето защо съдът намира, че са налице предпоставките на чл. 159, т. 3 от АПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 2915/2013 г. по описа на Административен съд Пловдив, ХІІІ състав.

ОСЪЖДА ответната страна да заплати разноските на жалбоподателя в общ размер на 450 лв. (четиристотин и петдесет лева), от които 200 лв. адвокатско възнаграждение и 250 лв. възнаграждение за вещото лице.

 

Настоящото определение подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание.

 

Предвид обстоятелството, че вещото лице е изготвило заключението си, на същото следва да бъде изплатена внесената от жалбоподателя сума, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ИЗДАВА на вещото лице А.А.С. РКО в размер на 250 лв.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 14.07 часа.

         

                                     

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                      СЕКРЕТАР: