О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№ 78

 

Град Пловдив, 13 януари 2015 година

 

        

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, І отделение, ХІV състав, в закрито заседание на тринадесети януари през две хиляди и петнадесетата година, в състав:

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Величка Георгиева

 

като разгледа административно дело № 2543 по описа на съда за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на С.П.К., ЕГН **********, с адрес ***, срещу незаконосъобразни действия на полицай А. и друго неизвестно от  „Гранична Полиция“ лице.

С разпореждане от 09.09.2014 г. жалбата е оставена без движение, тъй като е констатирано, че са налице нередовности чл.151, т. 3 АПК, а именно да внесе по сметката на съда държавна такса от 10 лв. в седемдневен срок от съобщението, както и в същия срок да се конкретизира жалбата и да се посочи обжалвания административен акт и неговата незаконосъобразност.

Съобщението е изпратено на посочения в жалбата адрес, получено е лично от лицето на 18.09.2014 г., а на 24.09.2014 г. е постъпила втора жалба от лицето с уточнение, че се касае за произнасяне по чл.250 от АПК  и следва съда да се произнесе с решения, като ако нещо дължи в тази връзка, иска съда да му укаже.

С разпореждане на съда от 26.09.2014 г. на жалбоподателя е дадена повторна възможност  да изправи нередовностите по жалбата си, като заплати държавна такса за производството пред Административен съд – Пловдив в размер на 10 лв. на основание чл.71, ал.1, чл.73, ал.2 и ал.3 от ГПК във връзка с Тарифа № 1 към ЗДТТССПССМП от 1996 г. и чл.144 от АПК, както и да посочи органите, в случая конкретните длъжностни лица, чиито незаконосъобразни действия жалбоподателят оспорва. Посочено е в разпореждането, че при неизправяне на нередовностите по жалбата, производството ще бъде прекратено.

Съобщението е връчено редовно на 03.10.2014 г. лично на жалбоподателя.

В указания срок от жалбоподателя е постъпил сигнал с вх.№ 18498 от 10.10.2014 г. чрез Административен съд – Пловдив до Висш съдебен съвет на Република България, който е изпратен по компетентност с писмо изх. №3567 от 10.10.2014 г.

Тъй като до настоящия момент от страна на жалбоподателя не са изпълнени дадените указания за отстраняване на нередовностите на жалбата, поради което настоящия съдебен състав намира, че е сезиран с нередовна жалба. Същата е недопустима за разглеждане, предвид неизправените нередовности, поради което следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено.

Воден от горното и на основание чл.158, ал.3 АПК Административен съд Пловдив, І отделение, ХІV състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.П.К., ЕГН **********, с адрес ***, срещу незаконосъобразни действия на полицай А. и друго неизвестно от  „Гранична Полиция“ лице.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2543 по описа на Административен съд – гр.Пловдив за 2014 година.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му с препис за страните.

 

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/