РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

100

 

гр. Пловдив, 16 януари 2015 год.

 

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

 ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ІІ отделение, ХVІІ състав, в закрито заседание на шестнадесети януари през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ПЕТРОВА

 

като разгледа докладваното от председателя ТАТЯНА ПЕТРОВА административно дело № 2592 по описа за 2014 год. на Пловдивския административен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

          Производство е образувано по жалба предявена от “САДАТ” ООД, ЕИК: ***, с адрес за кореспонденция ***, представлявано от управителя С.К., против писмо /ИАА/ № 2600-3692/03.09.2014 г. на Началника на Митница Пловдив.

По делото е постъпила молба вх. № 634 от 13.01.2015 г. по описа на съда, подадена от С.К., управител на дружеството-жалбоподател, с която е заявено оттегляне на предявената жалба поради отпаднал правен интерес.

Съдът, като съобрази волеизявлението на оспорващия, счита същото за допустимо и основателно. Съгласно чл. 155, ал. 1 и 3 във вр. с чл. 1, т. 3 от АПК,  оспорващият може с писмено заявление да оттегли или да се откаже изцяло или отчасти от оспорването до приключване на производството по делото, като оттеглянето и отказът от оспорването извън съдебно заседание се прави с писмена молба. В случая са налице предпоставките на сочените нормативни текстове – производството пред Пловдивския административен съд не е приключило, подадено е писмено заявление за оттегляне на жалбата и същото е направено от страна на жалбоподателя в изискуемата писмена форма. Налице е едностранно разпореждане с премета на делото, което е суверенно право на страната, водещо до десезиране на съда от разглеждането на спора по същество.

Водим от горното и на основание чл. 159, т. 8 от АПК, Пловдивският административен съд, ХVІІ състав,

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “САДАТ” ООД, ЕИК: ***, с адрес за кореспонденция ***, представлявано от управителя С.К., против писмо /ИАА/ № 2600-3692/03.09.2014 г. на Началника на Митница Пловдив.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2592 по описа за 2014 г. на Пловдивския административен съд.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: