О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№ 34

 

гр.Пловдив, 07.01.2015 г.

 

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Административен съд - Пловдив, ІХ състав в закрито заседание на 07.01.2015  година в състав:

 

                                                                  Председател: Велизар Русинов

 

разгледа докладваното от съдията-докладчик адм.д. №2636 по описа на съда за 2014 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145, ал. 1 от АПК и е образувано по жалбата  на Т.Б. със съдебен адрес:***,офис 23,чрез адв.Д.Х.-***9.2014г. по описа на Административен съд - Пловдив .По делото е постъпила писмена молба, с вх. №78/5.01.2015г. по описа на Административен съд - Пловдив от оспорващия, с която се заявява, че желае да бъде прекратено производството по адм.д. №2636 по описа на съда за 2014 г.   на Административен съд - Пловдив .

Съдът, като взе предвид подадената молба с вх. №78/5.01.2015г. от оспорване, приема, че са налице условията на чл. 159, т. 8, във връзка с  чл. 155, ал. 3 от АПК, и жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното производство следва да бъде прекратено. С отказа от оспорване по жалбата си оспорващия е извършил действие по разпореждане с предмета на делото, водещо до десезиране на съда.

По изложените съображения и на основание чл. 159, т. 8 от АПК, Съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на  Т.Б. със съдебен адрес:***,офис 23,чрез адв.Д.Х.-***9.2014г. по описа на Административен съд - Пловдив.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2636/2014 г. по описа на Административен съд- Пловдив.Препис от акта да бъде изпратен на страните.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  в 07-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: