О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 54

град Пловдив, 09.01.2015 г.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, в закрито заседание на 09.01.2015 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОИЛ БОТЕВ

сложи за разглеждане административно дело № 2731 по описа за 2014 година.

Делото е образувано по жалба на В.С.Я., ЕГН **********,*** против Заповед № РД-09-963/04.09.2014 г. издадена от кмета на община Марица, с която на основание чл.225 а, ал.1 от ЗУТ и е наредено да премахне съществуващата в собствения й недвижим имот /представляващ дворно място - УПИ VІІ-101 в квартал 7 по плана на с. Костиево, обл. Пловдивска с площ от 770 кв.м., ведно с находящите се в същото дворно място жилищна сграда, навес с оградни стени, жилище - лятна кухня/, външна тоалетна с разгъната застроена площ от около 2 /два/ кв.м., за която длъжностните лица от общината са констатирали, че е  реализирана без строителни книжа, одобрени проекти и разрешение за строеж.

Съдът е дал ход на делото и е събирал доказателства.

С молба  от 09.01.2015 г. В.Я. оттегля подадената от нея жалба против Заповед № РД-09-963/04.09.2014 г. издадена от кмета на община Марица.

В производствата по АПК, жалбоподателят има право във всеки един момент на процеса да оттегли  своята жалба, като извън с.з. това се прави с нарочна писмена молба, съобразно изискванията на чл. 155, ал.3 от АПК. Исканото в молбата „даване срок за премахване на обекта-през лятото на 2015г.“ е извън компетентността на настоящия съд , поради което съдът не дължи произнасяне по него.

С оглед на изложеното по-горе, жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

  Водим от горното и на основание чл.155, ал.3 от АПК съдът

                                   О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалба на В.С.Я. с ЕГН **********,*** против Заповед № РД-09-963/04.09.2014 г. на  кмета на община Марица.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2731 от 2014г. по описа на Административен Съд – Пловдив,V състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

                                                                                                АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :