РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

Административен  съд  Пловдив

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№ 79

 

гр.Пловдив, 13 . 01 . 2015г.

Административен съд - Пловдив, VI състав, в закрито заседание на тринадесети януари, две хиляди и петнадесета година, в състав :

                                                                 Административен съдия : Здравка Диева

 

като разгледа докладваното от съдията адм.дело № 2795/2014г., взе предвид следното :

Еко Газ Инженеринг ЕООД, седалище и адрес на управление *** /адрес за призоваване ***/, представлявано от управителя А.А.Х. обжалва Ревизионен акт № 161401508/25.06.2014г., ведно с РА за поправка на посочения, потвърдени с Решение № 918/15.09.2014г. в частта за отказан данъчен кредит по фактурите, издадени от Кофражи ЕООД, Концептстрой 2007 ЕООД, Еврокъмпани 27 ЕООД и Динакорд България ЕООД.

В първото редовно съдебно заседание служебно са назначени ССч.Е и СТЕ, заключенията по които да отговорят на поставените за изясняване въпроси /л.997 – указания при насрочване на делото/ с проверка в счетоводствата на жалбоподателя и преките доставчици, респ. с преглед на приложената по делото документация и опис на тази, която не е приложена, но е обсъждана от експертите.

      Следващото съдебно заседание е насрочено за 26.01.2015г. – 13.30ч.

      1. На 12.01.2015г. постъпва молба от законният представител на оспорващото дружество – управителят А.Х. , в която изрично е заявено, че жалбата против Ревизионен акт № 161401508/25.06.2014г., ведно с РА за поправка на посочения /РАПРА/ № 1425316/16.07.2014г., потвърдени с Решение № 918/15.09.2014г. на директор Д ОДОП – Пловдив, не се поддържа.  

Поискано е съдебното производство да бъде прекратено.

В писмен вид е заявено искане за прекратяване на делото, обозначено по номер и съдебен състав на АС-Пловдив, както и посочен предмет на оспорване с вписване номера на обжалвания РА ведно с РАПРА.

Молбата – заявление за оттегляне на жалбата е подадена от управителя на търговското дружество, подписана лично от същия с ясно заявено искане за прекратяване на делото.

2. Молбата е допустима. Право на всеки засегнат от административен акт субект е оспорването му и съответното право на отказ или оттегляне от осъществено оспорване.

Молбата за процесуално законосъобразно предявена - в писмен вид при условията на чл.155 ал.1, ал.3 АПК. Няма пречка да бъде направено волеизявление за оттегляне от оспорване при висящност на производството по делото, тъй като процесуалното право не е ограничено със срок за реализацията му. Заявеното искане касае административния акт, последиците от който са предмет на съдебното производство. На страната на жалбоподателите няма други лица, съгласието на които да е необходимо за процесуалното действие.

При това положение, настоящото производство следва да бъде прекратено, поради наличие на предпоставките, установени в разпоредбата на чл.155 ал.1 ал.3 АПК  – оттегляне от оспорване на административния акт /жалбата не се поддържа/. Извършеното цялостно оттегляне на оспорването е в обхвата на абсолютните процесуални предпоставки за движение на образуваното съдебно производство и волята на жалбоподателя в случая определя правната последица - прекратяване на съдебното производство, на самостоятелно заявеното правно основание.

Мотивиран така и на основание чл.160 ал.1 във вр. с чл.155 ал.1, ал.3 и чл.159 т.8 АПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

Оставя без разглеждане жалбата на Еко Газ Инженеринг ЕООД, представлявано от управителя А.Х., *** против Ревизионен акт № 161401508/25.06.2014г., ведно с РА за поправка № 1425316/16.07.2014г., потвърдени с Решение № 918/15.09.2014г. на Директора на Д ОДОП - Пловдив.

Прекратява производството по адм.д.№ 2795/2014г., VI състав.

Заличава дата на съдебно заседание, насрочено за 26.01.2015г. – 13.30ч.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7 – дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

Препис от Определението да се изпрати на Еко Газ Инженеринг ЕООД, гр.Първомай и ответника Директор Д ОДОП - Пловдив.

 

 

   Административен съдия :