П Р О Т О К О Л

 

Гр. Пловдив, 15.01.2015 г.

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХХV състав, в открито съдебно заседание на петнадесети януари, две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М. ЗЛАТАНОВА

 

Секретар: Д.Т.

Прокурор:

сложи за разглеждане адм.дело № 2920 по описа за 2014 година, докладвано от Председателя.

 

На именното повикване в   10,36  часа се явиха:

 

Жалбоподателката Т.П.Ш., редовно уведомена, не се явява. За нея се явява адв. С., назначена като особен представител по искане за предоставяне на правна помощ.

Жалбоподателката Б.С.М., редовно уведомена, не се явява.

За Ответника НАЧАЛНИК РДНСК – ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, редовно призован, се явява юриск. Джумеркова, с пълномощно по делото.

Заинтересованите страни:

Н.В.В., нередовно уведомен, не се явява,

Г.В.В., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. И.. Представя пълномощно по делото.

АДВ. И. -Представям списък на разноските и списък по чл. 80 от ГПК за направените разноски от доверителя ми Г.В. за адвокатско възнаграждение от 600 лева. Това е възнаграждението за един адвокат.Заявяваме претенции за присъждане на разноски.

М.Н.В., редовно уведомена, не се явява.

По делото са постъпили молби от двете жалбоподателки Т.П.Ш. и Б.С.М.,с които заявяват оттегляне на жалбата си.

С оглед на така постъпилите молби, на основание чл. 155 от АПК следва да се прекрати производството по делото. По отношение на искането за разноски от заинтересованата страна Г.В.В. съдът ще се произнесе в закрито заседание. Ето защо съдът и

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2920/2014 година по описа на Административен съд – Пловдив, ХХV състав поради оттегляне на оспорването.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 дневен срок от съобщението за жалбоподателката Б.С.М. и неявилите се страни, а за останалите - от днес.

 

След изготвяне на протокола делото да се докладва за произнасяне по искането на Г.В.В. за присъждане на сторените по делото разноски.

 

Заседанието се закри в 10,39 часа.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/

 

 

 

СЕКРЕТАР:  /п/

Вярно с оригинала!

Секретар: ДТ

 

МЗ