Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

Номер    184           Година  2014, 17.01.            Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ІІ отд., VІІ състав

 

 

в закрито заседание на 17.01.14 година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯВОР КОЛЕВ

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯ ЯВОР КОЛЕВ адм. дело номер 3252 по описа за 2011 година и като обсъди :

 

Производство по чл.175 АПК.

Постъпила е молба от Директор Дирекция “ОДОП” – Пловдив за допускане поправка на очевидна неточност в решението му по делото  от 07.10.2013г., изразяваща се в грешка в пресмятането на лихвите за забава по отношение главниците за ДОО в отменителната част, касаеща периода на основното взе­мане – 01.12.2005г. – 31.12.2009г. Визира се, че два пъти са включени в двете отменителни части лихви за един и същ период, а именно този м. 12.2004г. – м.11.2005г. в размер на 114,44 лева.

Противната страна Р.Ш. не взема становище по молбата.

Съдът констатира, че действително в решението от 07.10.2013г. е приел и изписал и в мотивите, и в диспозитива размер на изчислените лихви от общо 429,05 лева, касаещ периода на главницата за времето 01.12.2005г. – 31.12. 2009г., като същите са били изчислени с РА за времето до 15.08.2011г.

В случая отменената главница е била в общ размер от 401,40 лева/като разлика между сумата от 618 лева обща разлика между ДОО на висок и ДОО на нисък процент по заключението на в.л. И./, като са извадени главниците на разликата за времето до 01.12.2005г., тъй като същите са приети за погасени по давност и отменени изцяло с отделен диспозитив на съдебния акт, вкл. и за акцесорните лихви.

В същото заключение е посочена разлика в лихвата по разликата в глав­ни­ците за ДОО в размер на общо 660,57 лева, но тази разлика включва и пе­рио­да до 01.12.2005г.

В този смисъл посочената в молбата грешка не е налице като такава, резултат от повторното включване на сумата от 114,44 лева за м. 12.2004г. – м.11.2005г., а е налице всъщност грешка в пресмятане на точния размер при извършеното изваждане разликите на дължимата лихва за времето до 01.12. 2005г./когато главниците се явяват погасени по давност/.

С оглед на това вярно пресметнатия размер на разликата в лихвата е в размер на 314,46 лева/явяващ се сбор от посочените в заключението разлики за периода 01.12.2005г. – 15.08.2011г./.

При това положение следва да се поправи очевидната неточност, резул­тат от грешка в пресмятането съобразно изложеното дотук, като навсякъде в мотивите и диспозитива на съдебния акт посочената сума от 429,05 лева се поп­рави на 314,46 лева.

Ето защо и поради мотивите, изложени по – горе ПЛОВДИВСКИЯТ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД –  ІІ отд., VІІ състав :

 

Р      Е      Ш      И

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите и диспо­зитива на съдебното решение по делото от 07.10.2013г. на местата, където е посочена сума на лихви за забава в размер на 429,05 лева, която се поправя на “314,46 лева”.

НАСТОЯЩОТО съдебно решение да се счита неразделна част от съдеб­ното решение по делото от 07.10.2013г.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 

 

 

                                     АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :