Р Е Ш Е Н И Е

172

гр. Пловдив, 21.01.2013г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд- Пловдив, V-ти състав, в открито заседание на дванадесети декември, две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТОИЛ БОТЕВ

при секретаря Р.П., като разгледа административно дело № 3331 по описа на съда за 2011г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.215 и следващите от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

  Жалбоподателите А.Й.Г. ***  с ЕГН **********,  Г.Й.Г. ***, Пловдивска област с ЕГН ********** и  К.Й.Г. ***, Пловдивска област с ЕГН **********,  чрез адв. В.Д. – Г.  обжалват Заповед № 1068 от 10.11.2011г. на Кмета на Община Куклен, с която е одобрен ПУП-ПРЗ на ПИ 002415 в мест. „Аргирова чешма“, землище на с. Гълъбово за жилищно застрояване. Претендира се отмяна на заповедта поради незаконосъобразност, като се иска и  присъждането на направените по делото съдебни разноски.

Ответникът - Кмета на Община Куклен, в представено становище /л.110/ обсъжда приетата по делото СТЕ и  твърди, че заповедта е  правилна и законосъобразна и не следва с правото на преминаване да се влошават  условията на застрояване в поземлените имоти.

Заинтересуваното лице – М.К.Т. в представеното възражение / л.109/ , твърди че заповедта е правилна и законосъобразна, а  евентуалното прекарване на път през имота й, ще го направи неизползваем за нуждите за които го е закупила, с лице от 12.5 л.метра.

По допустимостта на жалбата съдът констатира, че с процесната заповед (л.22) видно от приложеното съобщение / л.13/ жалбоподателите са били запознати  на 12, 15 и 16.11.2011г., а от своя страна, жалбата (л.5) е подадена чрез административния орган  на 23.11.2011г., видно от поставеното клеймо върху жалбата, т.е. в рамките на 14-дневния законоустановен срок. Освен това, жалбата е подадена и при наличието на правен интерес, поради което се явява допустима, а разгледана по същество е неоснователна, по следните съображения.

От приложените  доказателства се установява, че с решение № 09072/11.11.2004г. на ОСЗГ "Родопи"-Пловдив на жалбоподателите  им е била възстановена собствеността в стари реални граници, като наследници на общия им наследодател – Й. А, Г., починал през 1996г. върху недвижим имот, представляващ  затревена нива от 0,848 дка ,пета категория в м."Аргирова чешма" с № 002413 в землището на с.Гълъбово, Община Куклен с ЕКНМ 18277 , при граници: имот № 002418-затревена нива на Т, С, К,, № 002417 - затревена нива на н-ци на В, А, Б,, № 002415 - затревена нива, общинска собственост, № 002390 - дървопр. пл. на ДПФ-МЗГ, № 002402 - затревена нива на н-ци на П, Н, В, и № 002412 -  затревена нива на н-ци на А, Д.К,.

С договор от 16.06.2011г.  / л.39/ з.л. М.Т. закупува ПИ № 002415 - затревена нива, общинска собственост, от Община Куклен, след което предприема действия за смяна статута /л.40-42/ на земеделската земя, както и на изготвянето на проект за ПУП и ПРЗ. 

Видно от приложената административна преписка жалбоподателите са обжалвали /л.24/ изготвения проект за ПУП-ПРЗ за имот 002415 по плана на с.Гълъбово, Пловдивска област землище - с.Гълъбово, местност "Аргирова чешма" , по силата на което се предвижда промяна на предназначението на земеделска земя в имот, предназначен за жилищно строителство. Те не са съгласни с  проекта, като считат  че по този начин се лишават от достъп до наследствения си имот, като преди проекта са минавали през имота на з.л.

Административния орган в протокол № 9 от 08.11.2011г. на ЕСУТ /л.23/ приема, че възражението „не е по същество и е неоснователно, не сочи закононарушения и  имота не е възстановен в територията на пар. 4 “.

По искане на жалбоподателите съдът е допуснал и приел СТЕ от заключението на която се установява, че най прекия път е през имота на з.л. Т,, но че е налице и друга възможност- т.е. през ПИ № 002390, собственост на Държавен поземлен фонд, като за целта следва да се отчуждят 172 кв. метра , за път с ширина от 3.50м.

Съдът от доказателствата приложени в преписката, както и от представените в съдебното производство  не  установи жалбоподателите да са оспорили плана по чл. 28, ал.5 от ППЗСПЗЗ, в който текст е предвидено „Планът на новообразуваните имоти се изработва с оглед правилното устройство на територията, като за всеки имот се осигурява достъп до улица или път с минимална широчина между границите на имотите - 5 м. Допуска се проектиране на задънени улици или пътища, когато няма друга възможност за осигуряване на достъп до съответните имоти, с широчина най-малко 3,5 м. Задънени улици, по-дълги от 100 м, завършват с уширение за обръщане на транспортните средства с радиус по осовата линия не по-малък от 10 м. По изключение за отделен имот извън границите на урбанизираните територии се допуска проектиране на достъп до път като част от имота с широчина 3,5 м“.

Освен това следва да се има предвид, че няма учредено право на преминаване  в полза на жалбоподателите през имота, предмет на настоящия ПУП. Предмета на настоящата Заповед № 1068 от 10.11.2011г. на Кмета на Община Куклен е одобряването на  ПУП-ПРЗ на ПИ 002415 в мест. „Аргирова чешма“, землище на с. Гълъбово за жилищно застрояване, като е определено  свободно, нискоетажно застрояване, до 10метра.

Прекарването на път за обслужване имота на жалбоподателите е предмет на друго административно самостоятелно производство, различно от настоящото . Няма пречка в нарочното производство за учредяване право на преминаване,   администрацията да ползва установеното от експерта по приетата и неоспорена СТЕ.

Съдът намира, че оспорената Заповед № 1068 от 10.11.2011г. на Кмета на Община Куклен, с която е одобрен ПУП-ПРЗ на ПИ 002415 в мест. „Аргирова чешма“, землище на с. Гълъбово за жилищно застрояване е издадена от материално компетентен орган в предвидената от закона форма, при спазването на материалния  и процесуален закон, поради което жалбата следва да се отхвърли.

 Ето защо, съдът

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ       жалбата на А.Й.Г. ***  с ЕГН **********,  Г.Й.Г. ***, Пловдивска област с ЕГН ********** и  К.Й.Г. ***, Пловдивска област с ЕГН ********** срещу Заповед № 1068 от 10.11.2011г. на Кмета на Община Куклен, с която е одобрен ПУП-ПРЗ на ПИ 002415 в мест. „Аргирова чешма“, землище на с. Гълъбово за жилищно застрояване.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Административен  съдия: