Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 146

 

град Пловдив, 18 .01.2013 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХХІ к.с., в открито заседание на деветнадесети декември през две хиляди и дванадесета година,  в състав:                      

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯВОР КОЛЕВ

                              ЧЛЕНОВЕ: ЯНКО АНГЕЛОВ

                                             ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

                                                       

при секретаря С.С. и участието на прокурора Дилян Пинчев, като разгледа докладваното от член-съдия Ангелов касационно НАХД № 3078 по описа за 2012 година  и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е по реда на глава XII от АПК.

Делото е образувано по касационна жалба на Областен отдел “Контролна дейност–ДАИ” Пловдив, срещу Решение № 2059 от 20.07.2012 година, постановено по НАХД № 3413 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, І наказателен състав, с което решение е отменено НП № 36-0000451/20.04.2012г. на Началник Областен отдел “КД - ДАИ” Пловдив.

В съдебното заседаниe касаторът  се представлява от мл. инспектор Г.К., който поддържа жалбата и моли да се отмени решението на ПРС, като се потвърди и НП.

 В жалбата се изтъкват също така доводи, че решението е неправилно, необосновано и незаконосъобразно, постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон. Иска се същото да бъде отменено, като вместо това се постанови ново решение, с което да се потвърди издаденото наказателно постановление, като правилно и законосъобразно, постановено при спазване на административнонаказателно производ-ствените правила.

Ответникът – И.И.Ч., не се явява. В съдебно заседание се представлява от пълномощника си адв. П., който оспорва жалбата. Счита решението на първоинстанционния съд за правилно и законосъобразно и моли да се остави в сила постановеното решение.

Прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив, в свое заключение намира жалбата за недопустима, като намира, че производството по делото следва да се прекрати, поради несъответствие в номерата на обжалваното решение на първоинстанционния съд.

Административен съд Пловдив, като взе предвид становището на страните и извърши проверка на обжалваното решение на посочените касационни основания съгласно разпоредбата на чл. 348 от НПК и след служебна проверка за допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон по реда на чл. 218 ал. 2 от АПК, приема касационната жалба за процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК, а по същество за  неоснователна.

Пред районния съд била установена следната фактическа обстановка:

И.Ч. работел като таксиметров шофьор.

На 04.04.12г. около 08.50 часа работел в гр.Пловдив на ул. “Васил Априлов” с л.а. “Шкода Фабия” с ДК № РВ 01 63 МС. От входа на ВМИ извършил превоз до Военна болница на пътник като използвал ЕКАФП различен от този, с който по документи следвало да е оборудван автомобила.

За извършения превоз издал касов бон, в който липсвала  необходимата информация съгласно Приложение № 3 на Наредба №35/99г на МТ. На практика бил посочен ДК № на друг автомобил, както и превозвач и данъчно задължено лице. Лицето ползвало таксиметровата услуга подал жалба до контролния отдел на ДАИ и затова П.Т. - актосъставител извършил проверката на Ч. в тази насока.

 За горното бил съставен АУАН №140318/06.04.12г., а въз основа на посочения акт било издадено и атакуваното наказателно постановление.

 По фактите не се спори.

 За да отмени НП, приемайки акта за незаконосъобразен, ПРС е установил от фактите по делото, че от доказателствата по делото не се установява административното нарушение да е извършено на 06.04.2012 година, така както е посочено в наказателното постановление.

С възражения срещу атакуваното решение, касаторът сочи, че е допусната техническа грешка при посочване датата на извършване на нарушението в НП, доколкото правилно същата била посочена в АУАН, а именно – 04.04.2012 г.

 Тези възражения съдът намира за неоснователни. Подобна грешка дори да има технически характер не е „извинителна”.  Изискванията за посочване на определени реквизити, факти и обстоятелства в АУАН  и НП, не са само формални, а са гаранция за осъществяване на правото на защита на санкционираното лице. Недопустимо и в противоречие с процесуалните правила е АНО да преодолява съмнения относно датата на извършване на нарушението посочена в НП.

 Това процесуално с доказателствен аспект действие, би могъл да извърши надлежно жалбоподателят в производството по обжалване на наказателното постановление.

 Ето защо при неоснователност на касационните основания и след извършена служебна проверка на валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон съгласно чл. 218, ал. 2 АПК съдът счита, че обжалваното решение следва да бъде оставено в сила.

 Ето защо и поради мотивите, изложени по – горе ПЛОВДИВСКИЯТ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ХХІ състав :

 

Р      Е      Ш      И

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2059 от 20.07.2012 година, постановено по НАХД № 3413 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, І наказателен състав.

 РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалванe.

 

 

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                     ЧЛЕНОВЕ : 1.

                    

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         2.