РЕШЕНИЕ

гр. Пловдив, 14.01.2013год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд - Пловдив, XXII състав, в открито съдебно заседание на четиринадесети декември, две хиляди и дванадесета година,

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ ХАРИТЕВА

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: СТОИЛ БОТЕВ

                                                                                             ГЕОРГИ ПАСКОВ

и секретаря С.Д. и с участието на прокурор Росен Каменов, като разгледа докладваното от съдия Ботев кнахд № 3092 по описа на Административен съд гр. Пловдив за 2012г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на глава Дванадесета от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

С Решение № 159 от 15.08.2012г., постановено по НАХД № 268 / 2012г. по описа на Районен съд - гр. Карлово, 4 - ти наказателен състав  е изменил НП № 0413 от 08. 12. 2011 г. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията /КРС / с което  на „Мобилтел“ ЕАД , със седалище и адрес на управление в ****, представлявано от  изпълнителен директор А.М. е наложено административно наказание " имуществена санкция “  в размер на 60000 / шестдесет хиляди /  лева за нарушение на чл. 325, ал. 1, във връзка с чл. 336 от Закона за електронните съобщения, във връзка с т, 2.7.1 от Разрешение № 01395 /08.04.2009г., във вр. с чл. 31, ал. 1 от Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга, като на основание чл.326а от ЗЕС, във вр. с чл. 3, ал.2 от ЗАНН е намалил наложената санкция на 5000лева.

Касационният жалбоподател – „Мобилтел“ ЕАД , чрез ю.к. С. ,  обжалва решението на РС, като незаконосъобразно и моли за отмяна изцяло  на наложената санкция.

Касационният жалбоподател - Комисията за регулиране на съобщенията,  обжалва решението на РС, като незаконосъобразно и явно несправедливо, и моли за оставяне в сила на оспореното НП.

Прокурорът, счита и двете жалби за неоснователни.

Касационната инстанция, в пределите на касационната проверка, след като провери правилността на постановеното решение, предвид наведените в жалбите касационни основания и въз основа на доказателствата по делото, намира жалбите за   процесуално допустими,  а разгледани по същество за неоснователни по следните съображения:

КРС е постановил своя съдебен акт,  при  изяснена  напълно  фактическа обстановка, като е било установено, че на 09.08.2010 г., в гр. Карлово лицето Н.Д.К., абонат на мобилен телефонен номер 0888619501, предоставен му от "Мобилтел" ЕАД , е подало, в магазин на „БТК“ АД , находящ се в гр. Карлово, ул. "Петко Събев" №2, заявление за пренасяне на използвания от него мобилен телефонен номер. На 09.08.2010 г. приемащият доставчик е изпратил заявление за пренасяне с VIVA00001000364 до даряващия доставчик, касаещо горепосочения номер. Същото е било надлежно получено от "Мобилтел" ЕАД  на същата дата. На 10.08.2010г. "Мобилтел" ЕАД  е уведомило БТК, че отказва преносимост на заявения за пренасяне номер, тъй като били налице "грешни данни/файл-код 0007“.

РС е приел че санкционираното дружество е нарушило материалния закон - чл. 325, ал.1 на ЗЕС, като  е обсъдил и новите изменения на чл. 326а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) в които е предвидено, че който наруши функционалните спецификации за преносимост на номерата, приети от комисията, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 5000 до 60 000 лв. В крайна сметка  РС е приел че следва да се приложи чл. 3, ал.2  от ЗАНН и се приеме, че втората правна норма е по благоприятна за нарушителя.

Решаващия съд е  обсъдил събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност, включително показанията на разпитаният свидетел – актосъставител И., като е мотивирал прецизно съдебния си акт. Било е отчетено , че по този начин са били нарушени  разпоредбите на чл. 335 от Закона за електронните съобщения, във връзка чл. 31, ал. 1 от Функционалните спецификации за осъществяване в преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика в обществена мобилна телефонна услуга. Като цяло РС е изяснил напълно  фактическата обстановка  и извършеното нарушение, и правилно е приложил материалния закон, като  е отчел и тежестта на извършеното нарушение.

Касационният състав, счита че правилното приложение на  материалния закон,  налага извода, че решението на КРС, като правилно и законосъобразно следва да се остави в сила.

Предвид горното и на основание чл.221, ал. 2 от АПК съдът

РЕШИ

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 159 от 15.08.2012г., постановено по НАХД № 268 / 2012г. по описа на Районен съд - гр. Карлово, 4 - ти наказателен състав  .

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                              

                                                                       ЧЛЕНОВЕ :