Р Е Ш Е Н И Е

№ 197

гр. Пловдив, 20.01.2014 год.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, пети състав, в публично съдебно заседание на четвърти  декември, две хиляди и тринадесета година в състав:

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОИЛ БОТЕВ

при секретаря Р.П., като разгледа докладваното от съдия Ботев адм. дело № 3229 по описа на съда за 2012 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.145 от АПК, във вр. с чл.54, ал.2 от ЗКИР.

Жалбоподателят - Г.Н.П., със съдебен адрес ***, чрез адв. В.  обжалва Решение №  292/02.08.2012г. на Общински съвет - Пловдив с което е одобрен ПУП-ПРЗ – подобрен устройствен план, план за регулация и застояване на кв. “Модър”, район “ Южен” гр.Пловдив и схеми, обявено в Държавен вестник бр.99/14.12.2012год.

В жалбата и в приложената защита се твърди, че с процесния ПУП - ПРЗ  се прехвърлят в полза на община Пловдив 100 процента от  имотите на жалбоподателя, като поземлен с идентификатор 56784.532.718 от КК и КП на гр. Пловдив или поземлен имот № 718 по регулационни план на кв. “Смирненски юг” гр.Пловдив се заличава, което представлява незаконосъобразно устройство за регулиране на поземлените имоти на жалбоподателя, тъй като не е проведен справедлив принцип при проектиране на елементите на публичните системи, за обекти на публичната собственост.    Излагат се доводи за незаконосъобразност на постановеното решение. Претендират се  и съдебни разноски по делото.

Ответникът - Общински съвет - Пловдив, чрез адв. М. в приложената защита излага подробни съображения за неоснователност на жалбата, като претендира и съдебни разноски.

Съдът, след съвкупна преценка на събраните по делото доказателства и доводите на страните, счита за изяснено от фактическа страна следното:

   Изработването на процесния ПУП - ПРЗ е възложено със Заповед №  10-0А-189 / 04.02.2010г. на Кмета на Община Пловдив, издадена на основание чл. 124, ал. 2 от ЗУТ

В съответствие с разпоредбата на чл. 126, ал. 4 от ЗУТ процесният ПУП - ПРЗ е изработен двуфазно - предварителен проект и окончателен проект.

С протокол №  42 от 03.11.2010г. на ЕСУТ при Община Пловдив е разгледан изготвеният предварителен проект, преди съобщаването му на основание чл. 128, ал. 2, изр. 3 от ЗУТ.  Спазени са изискванията на чл. 125, ал. 5 и ал. 6 от ЗУТ за съгласуване на заданието с Министерството на културата по реда на ЗКН и за внасянето му в МОСВ за преценяване на необходимостта от екологична оценка. С Решение №  ПВ-4IEО/2010г. на РИОСВ - Пловдив е постановено да не се извършва екологична оценка на процесния ПУП - ПРЗ. ЕСУТ е отправил забележки към проектантите, които са взети предвид. Констатирано е,  че в обхвата на проекта попадат неурегулирани имоти и имоти с неприложена първа регулация по предходен план, поради което е взето Решение да се предложи на Кмета на Община Пловдив да внесе предложение в Общински съвет - Пловдив по отношение на тези имоти проектът да бъде процедиран по реда на чл. 16, ал. 7 от ЗУТ.

С Решение № 468, взето с протокол № 33 от 18.12.2010г., на Общински съвет Пловдив е дадено съгласие процесния ПУП - ПРЗ за неурегулираните поземлени имоти и за имотите с неприложена първа регулация по предходен план да бъдат процедирани по реда на чл. 16, ал. 7 от ЗУТ.

С протокол № 1 от 07.01.2011г. на ЕСУТ при Община Пловдив повторно е разгледан изготвеният предварителен проект, преди съобщаването му на основание чл. 128, ал. 2, изр. 3 от ЗУТ и след отстраняване на забележките, направени от ЕСУТ при предходното разглеждане на проекта. Взето е Решение предварителният проект да бъде съобщен по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ.

Предварителният проект е съобщен по реда на чл. 128, ал. 2, изр. 1 и 2 от ЗУТ в ДВ, бр. 12/08.02.2011г. и по реда на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ - / копие на в-к "Нов глас" от 09.02.2011г./

Проектът е съгласуван със заинтересованите централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества по реда на чл. 121, ал. 2 от ЗУТ, както и на основание чл. 128, ал. 5, изр. 2 от ЗУТ  е подложен на обществено обсъждане, проведено по реда на чл. 121, ал. 1 от ЗУТ, за което по делото са представени съответните  писма и протоколи.

С протокол № 30 от 20.07.2011г. на ЕСУТ при Община Пловдив са разгледани постъпилите възражения срещу предварителния проект и становищата по чл. 128, ал. 6 от ЗУТ.

С протокол № 40 от 28.09.2011г. на ЕСУТ при Община Пловдив е приет предварителният проект, като е указано в окончателния проект да бъдат отразени всички забележки, описани в протокол № 30 от 20.07.2011г. на ЕСУТ.

С протокол № 2 от 18.01.2012г. на ЕСУТ при Община Пловдив е разгледан изготвеният окончателен проект, преди съобщаването му на основание чл. 128, ал. 2, изр. 3 от ЗУТ, като са отправени конкретни забележки към проектантите и е взето Решение след отстраняването им окончателният проект да бъде обявен по реда на чл. 128, ал. 2, изр. 1 и 2 от ЗУТ.

Окончателният проект е съгласуван от заинтересованите специализирани контролни органи и експлоатационни дружества по реда на чл. 121, ал. 2 от ЗУТ чрез участие в заседанието на ЕСУТ на техни представители, видно от представеното в съдебно заседание копие от протокол № 2 от 18.01.2012г. на ЕСУТ.

Окончателният проект е съобщен по реда на чл. 128, ал. 2, изр. 1 и 2 от ЗУТ в ДВ, бр. 31/2012г. и по реда на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ.

С протокол № 2 от 18.01.2012г. на ЕСУТ при Община Пловдив са разгледани постъпилите възражения срещу окончателния проект и същият е бил приет от ЕСУТ.

С Решение № 292, взето с протокол № 14/02.08.2012г. на Общински съвет - Пловдив е одобрен процесният проект за ПУП - ПРЗ на кв. "Модър, район "Южен", гр. Пловдив.

На лист  216 по делото  е публикувано  обявление в ДВ бр. 99 /2012г.   от което е видно, че господин  П. е оспорил Решение № 292, взето с протокол № 14 от 02.08.2012г. на Общински съвет – гр.Пловдив, с което е одобрен ПУП – ПРЗ и застояване на кв. Модър, район “ Южен” Пловдив.

След даване ход на делото адв. В. с молба от  29.11.2012г.  е представил писмени доказателства под опис  /л.217-281/ , както и прави искане да бъде допусната комплексна техническа експертиза с вещо лице инженер – пътно строителство, което след като се запознае с приложените по преписката документи и извърши проверка в Община Пловдив да отговори на поставените в молбата задачи.

Процесуалният представител на ответника в същото с.з. е представил  четири документа,  а именно протокол № 2 от 18.01.2012г., ПУП-ПРЗ кв. “Модър”, фаза- окончателен проект – схема собственост –проект, таблица на трансформация на собствеността, част план за регулация  и част градоустройство.

В съдебно заседание е изслушана и приета / л.307-311/ горната съдебно-техническата експертиза на арх. К., която съдът намира за коректно и безпристрастно изготвена.  При приемането й жалбоподателят е оспорил  заключението на вещото лице, като непълно и необосновано, като е заявил , че в.л. не е отговорило  на 80 %  от въпросите, че кадастралната карта,  която е цитиран е  от 2009г., а по преписката е приложена кадастралната карта  от 2011 г., изменена със заповед  - КД - 14- 16 - 682/19.05.2011г. на началника на СГКК – Пловдив. Твърди се , че в.л. не се е запознала с изменението на кадастралната карта, не е изследвала законността на  постройките и че не е отговорило на въпрос № 3,  4, 7, 8 и 9. В заключение е направил изявление да не се приема заключението на вещото лице.

След приемането на горната СТЕ  по искане на жалбоподателят съдът е допуснал  допълнителна СТЕ, с  друго вещо лице - архитект,  което да отговори на първоначално поставените задачи, както и  вещото лице да отговори  върху коя кадастрална  карта е изработен одобреният ПУП,  ПРЗ и схеми на квартал “Модър”, да изследва кога са нанесени  в плановете и да изготви една комбинирана скица от всички планове, за да се разбере какъв е статута,  законова ли е постройката и  размера на застроената площ. Възможни ли са в изработения ПУП по-малки размери на улиците,  които са предвидени  в обжалвания акт,  с оглед изискването за икономичност  и законосъобразност  на ПУП, каква площ приблизително от имота на жалбоподателя попада  в новопроектираната  улица,  тротоари и застроена площ, както и да се  уточни колко процента  от отчуждаваната площ са проценти  върху целия имот.

Вещото лице арх. А.  Т. в заключението си  / л.328-333/  прави извод , че   планът  не е съобразен със законно построената сграда в имота на жалбоподателя, видно от  строителните разрешение,  но със статут на временни постройки.  Процесните имоти стават за отреждане на зелени площи по предишния план   от 1965 година.

Жалбоподателят е представил извлечение от регулационен план №  924 по плана на квартал Христо Смирненски, Пловдив, като въз основа на него на протокола за отчуждаване,  както и  от скиците по преписката, моли вещото  лице  да отговори на въпроса приложена  ли е регулациятяа по предходния устройствен план по отношение на имота на жалбоподателят, а именно №  924 от извлечението.

В последното с.з. в.л. арх. Р. дава заключение, че имота е извън регулацията и е неурегулиран имот. Няма предходен план за улична регулация. Имота  на жалбоподателя опира на улицата,  но остава извън регулацията по плана от 1955 година. Тази улица е реализирана и се казва “Перуника”.  От плана от 1955 г. е видно, че част от имота попада в улица. Експерта заявява, че дворищна регулация на имота на жалбоподателя има по плана от 1955 г., а в следващите планове няма приложена дворищна регулация, тай като остава извън плановете и  че имотът никога  не е бил урегулиран. 

При така установеното от фактическа страна, въз основа на представените по делото и обсъдени по-горе доказателства ,  настоящият състав на Административен съд - гр.Пловдив намира оспорената Заповед за законосъобразна, а жалбата за неоснователна по следните съображения :

Съдът  от приложените по делото доказателства установи, че съгласно обяснителната записка, част "Градоустройство", окончателен проект, уличната мрежа е проектирана в съответствие с ОУП на гр. Пловдив. Бул. "Южна тангента" - П клас (първостепенна улична мрежа съгласно чл. 77, ал. 1, т. 1 от ЗУТ) и е с габарит от 34 м. Този габарит е проведен през цялата територия, като е намален за сметка на тротоари и разделителна ивица само в зоната на преминаване на ул. "Модър" и за сметка само на тротоар към жп ареал в зоната между моста на над ул. "Модър и моста над "бул. “Коматевско шосе". Към всички УПИ, отредени за жилищно строителство, както и към всички малки УПИ, отредени за обществено обслужване, е предвидено необходимото им паркиране и гариране да бъде в границите на УПИ. За големите обществени обекти паркирането е уредено с нарочни паркоместа. Улично паркиране е предвидено към бул. Коматевско шосе на локални платна. Предвиден е УПИ с отреждане за паркинг в имот ЧОС в кв. 63. Предвидено е урегулиране на жп ареал с изграждане на шумозащитна бариера. Предвидена е и система от двупосочни велоалеи в зеленината към бул. "Южна тангента" по цялото му протежение с връзки към прилежащите територии, както и с достъп до големите обществени обекти.

Съдът приема ,че процесният ПУП-ПРЗ е бил изработен върху актуална кадастрална основа, съответстваща на изискванията на закона. Според вещите лица видно от заданието, като част от изходните данни и материали за изработването на плана е и последния кадастрален план в обхвата на разработката в "cad" формат /л. 193/. Видно от обяснителната записка към проекта част "Градоустройство", информацията, необходима за изготвянето му е получена от няколко източника, т.е. извлечение от КК на гр. Пловдив в обхвата на проекта и прилежащата територия и последен кадастрален план за същата територия, действащ до влизане в сила на КК (л. 243 от делото). В обяснителната записка към проекта част „План за регулация" е посочено, че за основа на плана е използвана предоставената от Община Пловдив извадка от КК на територията -л.255.

Налице е схема за баланс на територията, към проекта. В открито съдебно заседание бяха представени като допълнение към административната преписка таблица за трансформацията на собствеността към схема: собственост - проект, в която е отразена трансформацията на собствеността за всички имоти, предмет на проекта, включително и за процесния.

 В процесното Решение е посочено, че планът е изработен при условията на чл. 16, ал. 7 и чл. 17, ал. 1 от ЗУТ, като план за регулация и застрояване по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за имотите, за които са изпълнени условията на чл. 17 от ЗУТ и като план за улична регулация за имотите, за които не са изпълнени условията на чл. 17 от ЗУТ, т.е.  изпълнени са условията на чл. 16, ал. 7 от ЗУТ.

Съдът не приема възраженията на жалбоподателя, че процесният имот бил с приложена регулация, което не позволява приложението на чл. 16, ал. 7 от ЗУТ. Видно от заключенията на вещите лица - арх. К., арх. Т. инж. Р., се установява, че по всички предходни планове, включително и по последния такъв процесният имот е неурегулиран, тъй като попада в терен за улица от висок клас.

Съдът обсъди и заявеното от вещото лице , че в Община Пловдив се съхранявал оценителен протокол №  13 от 13.11.1961г. за отчуждаване на терен за откриване на улица  по § 78 от ППЗПИНМ (отм)., като приема , че съществуването на оценителен протокол №  13 от 13 .11.1961 г. за отчуждаване на терен за откриване на улица, не означава автоматично, че уличната регулация е приложена. По делото не са ангажирани доказателства за финализиране на отчуждителното производство. Съгласно § 81 от ППЗПИНМ (отм.) недвижимите имоти на частни лица и обществени организации, отредени за мероприятия по уличнорегулационния план, се считат за отчуждени от деня на обезщетяване на собствениците. Без да се налице заплащане на обезщетението не е налице отчуждаване респ. не е налице и приложена регулация", По делото липсват доказателства за заплащане на обезщетението, поради което следва да се приеме, че плана от 1955г. не е приложен и по отношение на уличната регулация. Дори и да се приеме, че е налице приложен план само по отношение на уличната регулация, то нейното последващо изменение е напълно допустимо.

Съдът обсъди и статута на построената сграда в притежавания от жалбоподателя имот. Съгласно заключението на вещото лице арх. К. сградите в процесния поземлен имот са временни строежи, защото имотът във всички предходни планове не е урегулиран, а е предвиден за публични мероприятия по ЗТСУ: за транспортна инфраструктура и/или озеленяване. След като имотът е бил неурегулиран в същия е било допустимо само временно строителство на основание чл. 120, ал. 4, чл. 148 и чл. 149 от ППЗТСУ (отм.) и чл. 16 от ЗПИНМ (отм.). Тези изводи се потвърждават от издаденото строително разРешение №  156/29.12.1994г. за надстройка 1,5 м. и пристройка за стълбищна клетка по чл. 148 от ППЗТСУ.

Планът не дължи съобразяване с постройките на жалбоподателя, защото те са построени в имот, който никога не е имал отреждане за жилищно застрояване, поради което същите са или незаконни или временни и като такива за тях липсва основание да бъдат запазвани с плана. ЗУТ не установява нормативно задължение за плановете по чл. 16, ал. 7 от ЗУТ с обхват- територии с неприложена регулация по предходен план, да съобразяват съществуващо в тези територии (имоти) строителство, независимо от основанието, на което е разрешено.

Съдът приема , че  габаритът на улиците по процесния ПУП -ПРЗ  е съобразен със план - схемата на транспортно комуникационните системи (ПС- ТКС) към ОУП, като вещите лица  сочат, че класът на улицата и нейният габарит са съобразени с ОУП и ПС на ТКС към него, както и че тя отговаря на изискванията на чл. Наредба № 2/29.06.2004г. за планиране и проектиране на транспортно-комуникационните системи на урбанизираните територии.

Не се доказа че проектът ще засегне обекти на културно - историческото наследство, намиращи се в процесния имот.  Налице е  съгласуван с Министерството на културата проект , видно от тяхно писмо с изх. №  33-НН - 0624/06.04.2011г., както и че с него не се предвиждат СМР, а последните ще са предмет на бъдещ инвестиционен проект.

Не е  нарушен принципът на разпоредбата на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ гласящ, че предвижданията на плана трябва да са икономично осъществими и да дават възможност за целесъобразно устройство на урегулираните поземлени имоти, тъй като в мотивите на обжалваното Решение на общински съвет - Пловдив е посочено, че трасето на южната тангента, което преминава и през процесния имот, е елемент от първостепенната улична мрежа и изолационната зеленина между нея и ЖП линията Пловдив- София и жилищната зона в кв. Модър е проведено в съответствие с одобрения ОУП на гр. Пловдив и ПС - КТС към него. Като  част от административната преписка е приложено и извлечение то ОУП, с което се доказва това съответствие.

С оглед гореизложеното, съдът намира, че при издаване на обжалваният отказ административният орган не е  допуснал нарушаване на процесуалноправните и материалноправните разпоредби, от категорията на съществените, като е издал един законосъобразен и мотивиран  административен акт, който следва да бъде потвърден.

Водим от изложените съображения и на основание чл.172 ал.2  предл. второ АПК, настоящият състав на Пловдив административен съд

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ  жалба на Г.Н.П., със съдебен адрес ***, чрез адв. В.  против Решение №  292/02.08.2012г. на Общински съвет - Пловдив с което е одобрен ПУП-ПРЗ – подобрен устройствен план, план за регулация и застояване на кв. “Модър”, район “ Южен” гр.Пловдив и схеми, обявено в Държавен вестник бр.99/14.12.2012год.

ОСЪЖДА Г.Н.П. *** да заплати на   Общински съвет - Пловдив съдебни разноски в размер на 150 лева.

 Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението до страните.

                                      

    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: