Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 143

 

град Пловдив, 18 .01.2013 година

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХХІ к.с., в открито заседание на деветнадесети декември през две хиляди и дванадесета година,  в състав:                      

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯВОР КОЛЕВ

                              ЧЛЕНОВЕ: ЯНКО АНГЕЛОВ

                                             ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

          

                                            

при секретаря С.С. и участието на прокурора Дилян Пинчев, като разгледа докладваното от член-съдия Ангелов касационно НАХД № 3233 по описа за 2012 година  и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е по реда на глава XII от АПК.

Делото е образувано по касационна жалба на Агенция “Пътна инфраструктура” към МРРБ, чрез пълномощника юрисконсулт А., срещу Решение № 2217 от 29.08.2012 година, постановено по НАХД № 4224 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІІ наказателен състав, с което решение е изменено НП № 2842/11.05.2012г. на Директора на Дирекция “Пътни такси и разрешения за специално ползване на пътищата” при Агенция “Пътна инфраструктура” – София, с което на М.К.П. е наложена глоба в размер на 2000 лева за извършено административно нарушение по чл. 26 ал. 2 т. 1 б. “А” от Закона за пътищата, като е намален размера на глобата от 2000 лева на 1000 лева.

В съдебното заседаниe касаторът не се представлява.

В жалбата се изтъкват доводи, че решението е неправилно. Иска се същото да бъде отменено, като вместо това се постанови ново решение, с което да се потвърди изцяло издаденото наказателно постановление.

Ответникът – М.К.П., не се явява в съдебно заседание, не се представлява и не взима становище по жалбата.  

Прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив, в свое заключение намира жалбата за неоснователна, поради което оспореното съдебно решение следва да бъде оставено в сила, като правилно и законосъобразно.

Административен съд Пловдив, като взе предвид становището на страните и извърши проверка на обжалваното решение на посочените касационни основания съгласно разпоредбата на чл. 348 от НПК и след служебна проверка за допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон по реда на чл. 218 ал. 2 от АПК, приема касационната жалба за процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК, а по същество за  неоснователна.

Пред районния съд била установена следната фактическа обстановка:

На 26.04.2012 г., около 12.00 часа, на АМ “Тракия”, на 125-ти км посока гр. Пловдив, пътно превозно сердство /ППС/ с рег.№ ОВ 69 35 АТ – влекач, модел “ДАФ ХФ 380”, с прикачено полуремарке с рег.№ ЕВ3429ЕА, модел “ПАКТОН”, състав от 5/пет/ оси, е управлявано от М.К.П.. Водачът осъществявал движение на извънгабаритно пътно превозно средство, без разрешение, издадено от администрацията управляваща пътя (АПИ).

При направеното измерване било установено, че ППС е с обща височина – 4.30 м., при максимално допустима височина – 4.00 м., съгласно чл.5, ал.1, т.2 от Наредба № 11 за движение на тежки и/или извънгабаритни ППС от 03.07.2001 г. на МРРБ.

Посочено е още, че измерването е извършено с техническо средство лата № L-01, както и че ППС-то превозва товарен автомобил – влекач, а също и че нарушението е за втори път – НП-2739/05.03.2012г.

Това лаконично посочване обаче не е достатъчно за да обоснове извод за приложимост на хипотезата “повторност”, след като не са ангажирани доказателства от страна на АНО, че първото постановление е влязло в сила.

Преценявайки степента на обществена опасност при  извършеното нарушение по чл.26, ал.2, т.1, б.”А” от ЗП, Районният съд е изменил глобата от 2000лв. на 1000лв.

Постановеното решение е правилно, валидно и допустимо, а при липсата на касационни основания / по чл.348 от НПК/ изложени с жалбата срещу него, то ще следва да бъде оставено в сила.

  Административен съд - Пловдив, двадесет и първи касационен състав намира, на основание чл. 63, ал. 1, изречение 2 от ЗАНН, във връзка с чл. 221, ал. 2, предложение първо от АПК,

                                                                 РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2217 от 29.08.2012 година, постановено по НАХД № 4224 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІІ наказателен състав, с което решение е изменено НП № 2842/11.05.2012г. на Директора на Дирекция “Пътни такси и разрешения за специално ползване на пътищата” при Агенция “Пътна инфраструктура” – София.

Решението е окончателно.

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

 

 

 

                                                                ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

             

 

 

 

                                                                                            2.