РЕШЕНИЕ № 22

гр. Пловдив, 07.01.2013 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Пловдив, ІІ-ри състав, в открито заседание на  шести декември,  2012 г.  в състав:

                        

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЧО ДИЧЕВ

 

при секретар П.С. като разгледа административно дело № 3250 по описа на съда за 2012 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба /наименована “възражение”/ на Д.А.Д. ***   против Решение № 314/ 27.09.2012 г. на Териториалния директор на ТД на НАП - Пловдив, в частта му, с която е било оставено без уважение възражение вх. № 94-00-7975/ 14.09.2012 г. подадено срещу Разпореждане за присъединяване изх. № 3123/2005/00003/ 27.08.2012 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив. Жалбодателят се позовава на изтекла давност и моли съда “да прекрати разпореждането за присъединяване, както и изпълнително дело № 3123 от 2005 г. без да плаща административните наказания и глоби...” В СЗ жалбодателят се явява лично и поддържа жалбата си.

Ответникът чрез процесуален представител  оспорва жалбата и претендира разноски.

Административен съд – Пловдив, като взе предвид събраните по делото доказателства, по отношение допустимостта и основателността на подадената жалба, намира следното:

Пред териториалния директор на ТД на НАП – Пловдив е било  обжалвано Разпореждане за присъединяване изх. № 3123/2005/00003/ 27.08.2012 г. /л.25/, издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, с което е било допуснато присъединяване в производството по събиране на публични вземания по изп.дело № 3123/ 2005 г. по описа на ТД – Пловдив на четири бр. глоби по фишове, издадени от Община Пловдив /3 бр./ и Община Плевен /1 бр./.  С Решение № 314/ 27.09.2012 г. на Териториалния директор на ТД на НАП – Пловдив Разпореждане за присъединяване изх. № 3123/2005/00003/ 27.08.2012 г. е било отменено в частта, с която е допуснато присъединяване на вземане “глоба с фиш № 31904/ 27.03.2006 г. в размер на 15 лв., наложена от Община Пловдив” поради изтекла давност и е изпратена преписката на публичния изпълнител за отписване от данъчно-осигурителната сметка на жалбодателя на това публично вземане, а в останалата част възражение вх. № 94-00-7975/ 14.09.2012 г. е било оставено без уважение, като е прието, че за останалите три задължения не е изтекла погасителна давност, като за две от задълженията давността ще изтече в края на 2012 г., а за давността на наложената глоба с фиш 1470073 от ОДМВР – Плевен ще изтече 2015 г. В решение № 314/ 27.09.2012 г. на Териториалния директор на ТД на НАП – Пловдив изрично е посочено, че предмет на обжалване са само публичните вземания, присъединени с разпореждането към изп. дело на 27.08.2012 г., а другите публични вземания, въз основа на които е образувано изпълнителното дело не са предмет на обжалване, поради което същите не са коментирани в решението.

Срещу така постановеното решение е подадена жалба до съда /озаглавена “възражение”/, в петутима на която освен по отношение на административните наказания - глоби, които са били предмет на развилото се производство по административно обжалване, е  направено възражение за изтекла давност и по отношение на други задължения в размер на 191, 94 лв., т.е. и по отношение на задълженията, въз основа на които е било образувано изп.д. № 3123/ 2005 г., но които задължения не са били предмет на обжалване с  възражение вх. № 94-00-7975/ 14.09.2012 г.

Жалбата в частта й срещу Решение № 314/ 27.09.2012 г. на Териториалния директор на ТД на НАП – Пловдив, в частта му с която е оставено без уважение възражение вх. № 94-00-7975/ 14.09.2012 г. в останалата му част, е частично основателна – по отношение на наложените глоби с фиш № 668/ 09.01.2007 г. на Община Пловдив и фиш № 11280/ 30.10.2007 г. на Община Пловдив. Независимо от това, че решението е било правилно в тази му част към момента на постановяването му, към момента на постановяване на настоящото определение е изтекла давността по отношение наложените с цитираните фишове глоби, тъй като същата, както се сочи и в самото решение изтича на 31.12.2012 г. По отношение наложената глоба с фиш 1470073 от ОДМВР – Плевен в решението правилно е прието, че давността не е изтекла, същата не е изтекла и към момента на постановяване на настоящото определение, поради което в тази й част жалбата е неоснователна. Що се отнася до направеното едва с жалбата до съда  възражение за изтекла давност и по отношение на други задължения по изпълнително дело № 3123 от 2005 г.  в размер на 191, 94 лв., т.е. и по отношение на задълженията, въз основа на които е било образувано изп.д. № 3123/ 2005 г., но които задължения не са били предмет на обжалване с  възражение вх. № 94-00-7975/ 14.09.2012 г., в тази й част жалбата следва да се изпрати на публичния изпълнител, който е компетентен да се произнесе по това възражение, и едва след негово неблагоприятно за жалбодателя произнасяне може да се развие контролно производство и по отношение на тези задължения.

При така изложеното следва да бъде постановено решение, с което Решение № 314/ 27.09.2012 г. на Териториалния директор на ТД на НАП – Пловдив следва да бъде отменено в частта му по отношение наложените глоби с фиш № 668/ 09.01.2007 г. на Община Пловдив и фиш № 11280/ 30.10.2007 г. на Община Пловдив, като в тази част преписката следва да се изпрати на публичния изпълнител за отписване от данъчно-осигурителната сметка на жалбодателя на тези публични вземания,  в  частта  по отношение наложената глоба с фиш 1470073 от ОДМВР – Плевен - жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна, а по направеното възражение за изтекла давност по отношение на задължения в размер на 191, 94 лв., жалбата следва да се изпрати на публичния изпълнител, който е компетентен да се произнесе по това възражение.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 314/ 27.09.2012 г. на Териториалния директор на ТД на НАП – Пловдив, в частта му, с което е оставена без уважение жалба /наименована “възражение”/ на Д.А.Д. ***, по отношение    наложените глоби с фиш № 668/ 09.01.2007 г. на Община Пловдив и фиш № 11280/ 30.10.2007 г. на Община Пловдив, вместо което:

ОТМЕНЯ Разпореждане за присъединяване изх. № 3123/2005/00003/ 27.08.2012 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, в частта, с която в производството по събиране на публични вземания по изп.д. 3123/ 2005 г. по описа на ТД на НАП – Пловдив е допуснато присъединяване на следните публични вземания:  глоба с фиш № 668/ 09.01.2007 г. в размер на 20 лв., наложена от  Община Пловдив и глоба с фиш № 11280/ 30.10.2007 г. в размер на 20 лв., наложена от Община Пловдив.

ИЗПРАЩА преписката на публичния изпълнител от дирекция “Събиране” при ТД на НАП – Пловдив  за отписване от данъчно-осигурителната сметка на жалбодателя на тези публични вземания като ПОГАСЕНИ ПО ДАВНОСТ.

ИЗПРАЩА  жалбата на публичния изпълнител от дирекция “Събиране” при ТД на НАП – Пловдив  за произнасяне по отношение направеното възражение за изтекла давност за останалите задължения по изпълнително дело № 3123 от 2005 г.  в размер на 191, 94 лв.

ОТХВЪРЛЯ  жалбата в останалата й част.

Решението е окончателно.

 

                                                

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: