Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 204

 

25.01.2013 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

Пловдивски административен съд, петнадесети състав, в съдебно заседание на седми януари, две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА

 

 

При секретаря М.Г.

Като разгледа докладваното АД № 3252 по описа за 2012 г., за да се произнесе взе предвид следното:

        Производство по реда на чл.268 от Данъчно-осигурителния кодекс /ДОПК, обн. ДВ, бр. 105 от 29.12.2005г. в сила от 1.01.2006 г./ във вр. с чл.145 ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК, Обн., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006г./

Образувано е по жалба предявена от “МИНИ” ООД, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление:***, с управител М.М.М. срещу Решение № 288 от 31.08.2012г. на Директора на ТД на НАП Пловдив, с което е оставена без разглеждане като недопустима жалба с вх. № 70-00-14313/24.08.2012г., подадена от “МИНИ” ООД, ЕИК по Булстат *** срещу Съобщение за доброволно изпълнение изх. № 2833/2007/000002/09.03.2007г., издадено от Х.В.Т.-публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, с което на основание чл. 221 от ДОПК жалбоподателят е поканен да заплати публичното си задължение в размер на 600лв. главница и 520.49лв. лихва по НП № І-Б-66/18.02.2005г., издадено от РИОКОЗ-Пловдив.

Решението се атакува като незаконосъобразно, постановено в противоречие с материалноправните норми и процесуални правила на ДОПК. Твърди се, че са неправилни изводите на по-горестоящия в приходната администрация орган относно полученото съобщение за доброволно изпълнение. Иска се съдът да се произнесе по възражението за изтекла погасителна давност и да се отмени Разпореждане с изх. № 2833/2007/000005/29.08.2012г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Х.В.Т..

Ответникът - Директорът на ТД на НАП-Пловдив, чрез процесуалния си представител, намира жалбата за неоснователна. Претендира потвърждаване на атакуваното решение, а относно  Разпореждане с изх. № 2833/2007/000005/29.08.2012г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Х.В.Т. твърди, че срокът за обжалване е изтекъл и същото е влязло в сила. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Съдът, след като се съобрази с изложените в жалбата основания, доводите на страните и събраните доказателства, приема за установено следното: жалбата срещу Решение № 288 от 31.08.2012г. на Директора на ТД на НАП Пловдив е подадена в срок и от лице с правен интерес от обжалването, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество, е неоснователна. С жалбата се оспорва и Разпореждане с изх. № 2833/2007/000005/29.08.2012г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Х.В.Т.. С посоченото Разпореждане публичният изпълнител се е произнесъл по възражение за изтекла погасителна давност с вх. № 7000-14313/24.08.2012г. от М.М., представляващ “МИНИ” ООД. Посочено е, че Разпореждането може да се обжалва пред ТД на ТД на НАП-Пловдив. От административната преписка, приета по делото, се установява, че “МИНИ” ООД не е депозирало жалба пред Директора на ТД на НАП-Пловдив срещу Разпореждане с изх. № 2833/2007/000005/29.08.2012г., такова твърдение не е формулирано и в жалбата пред ПАС, следователно Директорът на ТД на НАП не е можел да се произнесе по искане, което не е обективирано в жалба от страна на „МИНИ” ООД по реда на чл. 267 ал.2 от ДОПК. Няма данни за връчване на разпореждането. Обжалването по административен ред е задължителна предпоставка за допустимостта на съдебното оспорване, следователно жалбата  пред Административен съд Пловдив срещу Разпореждане с изх. № 2833/2007/000005/29.08.2012г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Х.В.Т. е недопустима и не подлежи на разглеждане, производството в тази част следва да се прекрати.  До Директора на ТД на НАП-Пловдив е депозирано възражение  с вх. № 7000-14313 от 24.08.2012г. за изтекла погасителна давност във връзка със Съобщение за доброволно изпълнение на основание чл. 221 от ДОПК /изх. 2833/2007/000002/09.03.2012г., друга жалба не е входирана, свързана с оспорването на Разпореждане с изх. № 2833/2007/000005/29.08.2012г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Х.В.Т..

Относно оспореното Решение № 288 от 31.08.2012г. на Директора на ТД на НАП Пловдив от фактическа страна се установи следното: пред Директора на ТД на НАП- Пловдив е депозирана жалба от “МИНИ” ООД, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление:***, с управител М.М.М., с която е направено възражение относно изтекла погасителна давност във връзка със съобщение за доброволно изпълнение на основание чл. 221 от ДОПК с изх. № 2833/2007/000002/09.03.2012г. Административният орган е приел, че съобщението за доброволно изпълнение не подлежи на обжалване, тъй като с него не се създават права или задължения. Следва да се посочи изрично, че административният орган не е дължал произнасяне относно изтекъл давностен срок, защото, както се коментира по-горе, е постановено Разпореждане с изх. № 2833/2007/000005/29.08.2012г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Х.В.Т. с отказ за погасяване по давност, съгласно чл. 226 ал.1 от ДОПК, което не е оспорено по задължителния административен ред, визиран с нормата на чл. 266 от ДОПК. В този смисъл правилно и законосъобразно горестоящият административен орган е определил  предмета на обжалване в производството пред него. Относно съобщението за доброволно изпълнение, същото не носи белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК  и не е от кръга актове, подлежащи на обжалване. Константна е практиката на ВАС, че поканата за доброволно изпълнение не подлежи на обжалване, респективно на съдебен контрол за законосъобразност, следователно изводите на административния орган са законосъобразни. Решението на Директора на ТД на НАП - Пловдив е издадено от надлежен, местно и родово компетентен орган, съгласно чл. 8 ал.1 от ДОПК, според която норма компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите относно производствата по този кодекс, освен ако е предвидено друго, е: т. 3. териториалната дирекция по седалището на местните юридически лица като не се спори, че седалището и адресът на управление на жалбоподателя са в гр. Пловдив. Актът съдържа всички задължително необходими реквизити, включително фактически и правни основания за издаването му. Оспореният акт е в писмена форма, съдържа необходимите реквизити, мотивиран е. При постановяване на акта не са допуснати нарушения на процесуалните правила и материалния закон, ще следва да бъде потвърден, респективно жалбата-отхвърлена.

Своевременно е направено искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение от процесуалния представител на ответника. На основание чл. 161 ал. 1 от ДОПК на данъчна администрация се дължи юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв.

Воден от горните мотиви и на основание чл. 268 ал. 2 от ДОПК Административен съд - Пловдив

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на “МИНИ” ООД, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление:***, с управител М.М.М. срещу Решение № 288 от 31.08.2012г. на Директора на ТД на НАП Пловдив.

ОСЪЖДА “МИНИ” ООД, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление:***, с управител М.М.М. да заплати в полза на ТД на НАП-Пловдив сумата в размер от 150 лв. /сто и петдесет лева/.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “МИНИ” ООД, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление: ***, с управител М.М.М. срещу Разпореждане с изх. № 2833/2007/000005/29.08.2012г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Х.В.Т. като недопустима.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази част.

ИЗПРАЩА делото като преписка на директора на ТД на НАП Пловдив за произнасяне по жалбата на  “МИНИ” ООД, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление: ***, с управител М.М.М. срещу Разпореждане с изх. № 2833/2007/000005/29.08.2012г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Х.В.Т..

Решението, в частта, с която е оставена жалбата без разглеждане като недопустима, има характер на определение и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба, в 7-дневен срок, от съобщаването на страните. В останалата част решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

          

 

                                           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /П/