Р Е Ш Е Н И Е

 

30

 

гр. Пловдив, 07.01.2013 год.

 

 

 

В  ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, петнадесети състав в публично заседание на десети декември, две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА  

 

при секретаря М.Г. разгледа докладваното от  съдията Л. Несторова административно дело № 3301 по описа за 2012 год., за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл. 144 ал.1 във вр. с чл. 34 ал.7  от Данъчноосигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

         Образувано е по жалба на М.Г.Д., ЕГН: **********,*** против Решение  № 1200890 от 25.07.2012г. на Орган по приходите при ТД на НАП-Пловдив, с което е отказано спиране на производството по издаване на актове от органите по приходите, свързани с извършвана ревизия, възложена със ЗВР № 1202999 от 07.06.2012г., като решението е потвърдено с Решение № 1300 от 05.10.2012г. на Директора на Д “ОУИ” Пловдив.

В жалбата се твърди незаконосъобразност и необоснованост на решението, като са изложени оплаквания за постановяване на същото при нарушение на нормите на чл. 172 ал.1 от ДОПК. Сочи се, че е поискано спиране на ревизионното производство по ЗВР № 1202999 от 07.06.2012г. до решаването на АД № 4164/12г. по описа на ВАС, тъй като резултатът от последното ще определи началното парично салдо към 01.01.2005г. Претендира се отмяната на оспореното решение и спиране на ревизионното производство.

Административният съд - Пловдив, след като прецени изложените от страните доводи и съображения, и взе предвид данните по делото, установяващи се от представените към жалбата и от решаващия орган доказателства, приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е подадена от надлежна страна, в предвидения от закона 7-дневен срок и е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е неоснователна. Производството пред административния орган е образувано по жалба на М.Г.Д. по молба с вх. № Д1/РД-20-376 от 24.07.2012г., с която е поискано спиране на ревизионното производство, поради обстоятелството, че е обжалван пред Административен съд- Пловдив РА № 161101592 от 08.07.2011г., издаден във връзка с ревизия за 2004г. Посочено е, че към момента има образувано административно дело № 4164/12 по описа на ВАС. Посочено е, че между двете производства  е налице взаимна връзка, доколкото резултатите от ревизията по ЗОДФЛ за 2004г. са от значение за втората ревизия, обхващаща периода от 2005г до 2009г. включително. С Решение № 1200890 от 25.07.2012г. на Орган по приходите при ТД на НАП-Пловдив е отказано спиране на  производството по издаване на актове от органите по приходите, свързани с извършвана ревизия, възложена със ЗВР № 1202999 от 07.06.2012г., тъй като не е налице основание по чл. 34 ал.1 т.2 от ДОПК за спиране на ревизията, предвид факта, че същата представлява самостоятелно производство по смисъла на чл. 4 от ДОПК и не се влияе от изхода на съдебното производство. Последвало е оспорване пред по-горестоящия в приходната администрация административен орган на основание чл. 144 ал.1 от ДОПК във вр. с чл. 152 ал.2 от ДОПК, който с Решение № 1300 от 05.10.2012г. на Директора на Д “ОЕИ” Пловдив е потвърдил Решение  № 1200890 от 25.07.2012г. В хода на административното производство приходният орган е установил, че със ЗВР № 1202999/07.06.2012г. е възложено извършването на ревизия на М.Г.Д.. Органът по приходите е приел, че относно връзката между ревизията по посочената ЗВР и образуваното съдебно производство следва да се отчете обстоятелството, че М.Д. разполага с поредица от правни възможности да установи твърдения от нея размер на крайното парично салдо към 31.12.2004г. и посоченият факт да се вземе предвид при определяне на данъчната основа за следващите ревизирани години. Установил е, че към молба вх. Д1/РД-20-376/24.07.2012г. до ТД на НАП - Пловдив е приложено Удостоверение от ВАС София, 8 отделение, в уверение на това, че пред него е образувано и е висящо АД 4164/2012г. с жалбоподател М.Г.Д.. Предмет на производството е обжалване на решение по АД № 2717/2011г. на АС- Пловдив, 16състав, което е образувано във връзка с жалба на М.Г.Д. против РА № 161101592/08.07.2011 г., относно установени публични задължения по чл.35 от ЗОДФЛ за периода от 01.04.2004г. до 31.12.2004г. и е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 27.11.2004г.

Съдът намира, че изводите на приходния орган са правилни и законосъобразни. Действително по повелята на чл. 34 ал.1 т.2 от ДОПК производството се спира при образувано административно, наказателно или друго съдебно производство, което е от значение за изхода му след издаване на удостоверение, издадено от органа, пред когото е образувано. Установено е, че е представено съдебно удостоверение за висящо съдебно производство пред ВАС, но следва да се отбележи, че то касае други ревизирани периоди, а ревизионното производство, възложено със ЗВР № 1202999 от 07.06.2012г. има самостоятелен характер, свързано е с други данъчни периоди, като изходът от АД 4164/2012г. по описа на ВАС е правноирелевантен за изводите на приходните органи по отдалното ревизионно производство. Ревизираното лице разполага с всички средства по реда на ДОПК и ГПК, за да защити правния си интерес и да установи твърдения от нея размер на крайно парично салдо към 31.12.2004 г. С оглед разпоредбата на чл. 34 ал.3 от ДОПК, според която при наличие на основание по ал. 1 или 2 преценката се прави от органа, възложил производството, а при административно обжалване - от решаващия орган, то Съдът намира, че правилно приходният орган е съобразил разпоредбата на чл. 172, ал. 1, т. 1 от ДОПК, според която давността спира, когато е започнало производство по установяване на публично вземане - до издаване на акта, но за не повече от една година. Давността е срок на бездействие на носителя на едно субективно право, като погасителната давност е период от време, определен по продължителност от закона, през течение на който, ако носителят на едно субективно право не го упражни, се погасява правото да се иска принудителното му осъществяване. Спирането на ревизионното производство би довело до погасяване по давност на част от задълженията, въпреки, че в срок приходният орган е образувал ревизионно производство.

 Във връзка с посочените съображения следва да се отхвърли жалбата на М.Г.Д., ЕГН: **********,*** против Решение  № 1200890 от 25.07.2012г. на Орган по приходите при ТД на НАП-Пловдив, с което е отказано спиране на производството по издаване на актове от органите по приходите, свързани с извършвана ревизия, възложена със ЗВР № 1202999 от 07.06.2012г., като решението е потвърдено с Решение № 1300 от 05.10.2012г. на Директора на Д “ОУИ” Пловдив.

Не са предявени своевременно искания за присъждане на разноски от страна на процесуалния представител на ответника, това е сторено едва с писмената защита от 02.01.2013 г., поради което Съдът не дължи произнасяне в тази насока.

Съгласно чл. 34 ал.7 от ДОПК (Нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.10.2012 г.) определението на съда по ал. 6 е окончателно. В настоящия случай решението има характер на определение и не подлежи на обжалване.

        Воден от горното и на основание чл. 34 ал.7 от ДОПК, Съдът

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.Д., ЕГН: **********,*** против Решение  № 1200890 от 25.07.2012г. на Орган по приходите при ТД на НАП-Пловдив, с което е отказано спиране на производството по издаване на актове от органите по приходите, свързани с извършвана ревизия, възложена със ЗВР № 1202999 от 07.06.2012г., като решението е потвърдено с Решение № 1300 от 05.10.2012г. на Директора на Д “ОУИ” Пловдив

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/