РЕШЕНИЕ

гр. Пловдив, 14.01.2013год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд - Пловдив, XXII състав, в открито съдебно заседание на четиринадесети декември, две хиляди и дванадесета година,

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ ХАРИТЕВА

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: СТОИЛ БОТЕВ

                                                                                             ГЕОРГИ ПАСКОВ

и секретаря С.Д. и с участието на прокурор Росен Каменов, като разгледа докладваното от съдия Ботев кнахд № 3371 по описа на Административен съд гр. Пловдив за 2012г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на глава Дванадесета от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

С Решение № 2300 от 21.09.2012 г., постановено по нахд № 4050 от 2012г., по описа на Районен съд – Пловдив, 21-ви наказателен състав е потвърдил наказателно постановление № 18230/10 от 12.11.2010 г. на Началника група в сектор ПП към ОДМВР Пловдив с което на Д.В.К. *** за нарушение на чл. 183, ал.4, т.6 и 7 , предл. 1 от ЗДП са наложени глоби по 50 лева и за нарушение на чл. 183, ал.1 т.1, предл. 1 и 3 от с.з. са наложени глоби по 10 лева.

Жалбоподателят - Д.В.К. обжалва същото, като твърди че в АУАН и в НП неправилно е изписана фактическата обстановка, което е попречило да реализира правото си на защита.

Ответникът – ОДП-сектор ПП редовно уведомени не изразяват становище.

Окръжна прокуратура Пловдив счита жалбата за неоснователна.

Пловдивският административен съд след като провери законосъобразността и обосноваността на постановеното решение във връзка с направените от касатора оплаквания счита касационната жалба за процесуално допустима, а разгледана по същество за  неоснователна, по следните съображения:

Делото е гледано от 17, 21 и 25 наказателни състави на ПРС, които са прекратявали наказателното производство, като са приемали че нормата на чл. 183, ал.13 от ЗДП забранява на съда да ревизира  волята на АНО. Последния 21 наказателен състав , по нахд №4050/2012г.  оставя в сила  оспореното НП.

От фактическа страна се установява че на 16.10.2010 г. в 16.00ч.  Д.В. *** Петербург е използвал мобилен телефон по време на движение, управлявал е без поставен обезопасителен колан, не си е носил свидетелство за управление на МПС и свидетелство за регистрация на МПС. На В. незабавно  е бил съставен АУАН, а  впоследствие е издадено и оспореното НП.

Настоящата инстанция споделя изложените от районния съд правни изводи  и не споделя, че  е  налице неправилно изписване на  фактическата обстановка в АУАН и в НП, което е попречило да реализира правото си на защита. В. не е ангажирал доказателства, че не е извършил горните нарушения на ЗДП

Констатираното по-горе, налага извода, че касационната жалба се явява неоснователна и следва решението на ПРС да се остави в сила.

Предвид горното и на основание чл.221, ал. 2 от АПК съдът

РЕШИ

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2300 от 21.09.2012 г., постановено по нахд № 4050 от 2012г., по описа на Районен съд – Пловдив, 21-ви наказателен състав .

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                              

                                                                       ЧЛЕНОВЕ :