РЕШЕНИЕ

гр. Пловдив, 14.01.2013год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд - Пловдив, XXII състав, в открито съдебно заседание на четиринадесети декември, две хиляди и дванадесета година,

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ ХАРИТЕВА

                                                                ЧЛЕНОВЕ: СТОИЛ БОТЕВ

                                                                                     ГЕОРГИ ПАСКОВ

и секретаря С.Д. и с участието на прокурор Росен Каменов, като разгледа докладваното от съдия Ботев кнахд № 3374 по описа на Административен съд гр. Пловдив за 2012г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на глава Дванадесета от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

С Решение № 2237 от 03.09.2012 г., постановено по нахд № 4510 от 2012г., по описа на Районен съд – Пловдив, 23-ти наказателен състав е отменил НП № 418 от 11.05.2012г. издадено от заместник кмета на община Пловдив, с което на "Лъки -М" ЕООД, с БУЛСТАТ *****, със седалище и адрес на управление в **** представлявано от управителя И.Г. е наложена имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лв., за нарушение на чл. 21, ал. 4  от Наредба за осигуряване на обществен ред, приложение №1 към Решение №198, взето с протокол № 10 от Об. съвет Пловдив от 28.05.2009г.

Жалбоподателят – Община Пловдив, чрез ю.к. Константинов твърди, че решението е незаконосъобразно и неправилно, поради което иска потвърждаване на оспореното НП .

Окръжна прокуратура - Пловдив изразява становище за неоснователност на касационната жалба.

Касационният съд, като извърши преглед на обжалваното съдебно решение, във връзка със соченото касационно основание и констатира, че касационната жалба е подадена в предвидения законен срок и от страна по първоинстанционното производство, за която решението е неблагоприятно, поради което същата е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

ПРС въз основа на приетите по делото доказателства е установил, че НП е издадено, като в него е посочена неправилната дата на издаване на АУАН. Горното нарушение е прието за съществено такова, поради което оспореното  НП е отменено, без същото да се гледа по същество, като е прието че по този начин  пряко е нарушено правото на защита  на наказаното лице.

Районният съд е възприел горната фактическа обстановка, като е обсъдил събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност.

Настоящият състав споделя правните изводи на ПРС относно установеното по безспорен начин, съществено нарушение на процесуалните норми с които пряко е нарушено правото на защита  на наказаното лице.

Решението като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила. Водим от горното и на основание чл.221 ал.2 от АПК, съдът

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2237 от 03.09.2012 г., постановено по нахд № 4510 от 2012г., по описа на Районен съд – Пловдив, 23-ти наказателен състав.

Решението е окончателно.

ПРЕСЕДАТЕЛ:

                                                                                ЧЛЕНОВЕ: