Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

Номер    226           Година  2013, 31.01          Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ІІ отд., VІІ състав

 

   на 05.12.2012 година

 

в открито заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯВОР КОЛЕВ

 

Секретар: С.С.

                                        

като разгледа док­лад­ваното от СЪДИЯ ЯВОР КОЛЕВ адм. дело номер 3389 по описа за 2012 година и като обсъди :

 

       Производство пред първа инстанция.

Постъпил е протест от прокурор в Окръжна Прокуратура – Пловдив срещу ре­шение №476, прието с Протокол №54 на заседанието от дата 22.02.2011г.  на Общински съвет/ОбС/ - Първомай, с което е: дадено съгласие да се отдаде под наем чрез публично оповестен търг с тайно наддаване недвижими имоти – пуб­лич­на общинска собственост, представляващи язовири и водоеми, находящи се на територията на Община – Първомай, посочени в общо 20 точки; определена е началната тръжна цена; определен е срока за отдаване под наем; определе­ни са задълженията на спечелилия търга участник и е възложено на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия по провеждане на търга и под­пише договор за наем със спечелилия го участник.

Недоволен от така приетото решение на органа на местно самоуправле­ние, подалия протеста прокурор счита същото за нищожно, прието в нарушение на приложимите според него материални закони – Закона за концесиите/ЗК/ и Закона за водите/ЗВ/, поради което настоява за прогласяването му за нищожно.

Ответникът Общински съвет – Първомай не взема становище по така де­по­зи­рания протест.

Пловдивският Административен Съд – Второ отделение, седми състав, след като прецени поотделно и в съвкупност събраните в настоящото произ-водство доказателства, намира за установено следното.

Не е спорно между страните, че с оспорваното в настоящото производство административно решение на ответния ОбС – Първомай е прието решение на сесията на съвета, проведена на дата 22.02.2011г., за дадено съгласие да се от­даде под наем чрез публично оповестен търг с тайно наддаване недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи язовири и водоеми, находящи се на територията на Община – Първомай, посочени в общо 20 точ­ки, съгласно писмено предложение на Зам. Кмета на Общината вх. №53-0-33 от 11.02.2011г.

Оспореното решение е било прието на основание разпоредбите на чл.21 ал.1, т.8 ЗМСМА и §4 ал.1 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване/ЗСН/, във вр. с чл.14 ал.7 ЗОС и действащата общинска Наредба за реда за придоби­ва­не, управление и разпореждане с общинско имущество.

Безспорно е установено по делото, че спорните общо 20 обекта/язовири и водоеми, представляващи все водни обекти по смисъла на §1 ал.1, т.34 от ДР на ЗВ/ са публична общинска собственост – така представените по делото с пре­писката актове за публична общинска собственост, които имат удостовери­телен характер и представляват годно доказателствено средство относно ста­ту­та и правото на собственост на индивидуализираните в тях обекти.

Посочените двадесет водни обекта – публична общинска собственост не по­падат в кръга на обектите по § 3 от ПЗР на ЗСН, само в който случай и при условие, че към момента на влизане на този закон в сила няма сключен дого­вор по § 3 ал.2, до предявяване на искане по реда на § 3 ал.3, може да бъдат от­дадени под наем по реда на чл.12 ал.4 ЗОС, след съгласуване с надзорния ор­ган, съгласно разпоредбата на § 4 ал.1 ПЗР на ЗСН.

Безспорно е също така, че язовирите и водоемите се отдават за използва­не като рибопроизводствени обекти, а не за напояване/съгласно установените задължения към спечелилите търга, респ. сключените впоследствие с тези ли­ца договори/.

Освен това § 4 е съобразен с редакцията на чл.12 ал.4 ЗОС с ДВ, бр. 101/ 2004г., във вр. с чл.14 ал.7 от същия закон. След изменението, могат да бъдат отдавани под наем само части от имоти – публична общинска собственост, съг­ласно чл.14 ал.7 ЗОС, докато с решението е дадено съгласие за отдаване под наем на целите вещи/язовири и водоеми/.

Т.е. в случая е приложима новелата на чл.13 ал.1, т.2 ЗВ, съгласно която обекти, имоти или части от имоти – публична общинска собственост се предос­та­вят на концесия по реда на този закон. Това е така, тъй като обектът, съглас­но чл.19 ал.1, т.4, б.в" ЗВ е публична собственост, съответно съгласно чл.20 от същия закон управлението на водните обекти се извършва чрез отдаването им на концесия/така установената вече като трайна практика на ВАС на РБ с него­ви: Решение №12567 от 6.10.2011г. по адм. д. №6387/2011г. III отд., Решение №328 от 9.01.2012г. по адм. д. №11658/2011г., VII отд., Решение №6143 от 2.05. 2012г. по адм. д. №6181/2011г., IV отд., Решение №8695 от 18.06.2012г. по адм. д. №6209/2012г., IV отд. и Решение №16032 от 15.12.2012г. по адм. д. № 12231/ 2012 г., VII отд./.

При това положение на нещата се налага извод, че протестът, с който се тър­си прогласяване на решението на органа на местно самоуправление, е ос­но­вателен, тъй като в случая се разкри допуснато от ОбС – Първомай едно съ­ществено нарушение/несъобразяване/ с приложимите материални закони.

Консеквентно това обосновава и извода на настоящия съдебен състав за обя­вяване решението за нищожно.

 Ето защо и поради мотивите, изложени по – горе ПЛОВДИВСКИЯТ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД –  ІІ отд., VІІ състав :

 

Р      Е      Ш      И

 

ОБЯВЯВА за нищожно решение №476, прието с Протокол №54 на заседа­ние­то от дата 22.02.2011г.  на Общински съвет/ОбС/ - Първомай, с което е: да­де­но съгласие да се отдаде под наем чрез публично оповестен търг с тайно над­да­ва­не недвижими имоти – публична общинска собственост, представлява­щи язовири и водоеми, находящи се на територията на Община – Първомай, по­сочени в общо 20 точки; определена е началната тръжна цена; определен е срока за отдаване под наем; определени са задълженията на спечелилия търга участник и е възложено на Кмета на Общината да извърши всички необходими дейс­твия по провеждане на търга и подпише договор за наем със спечелилия го участник.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 

                                     АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :