РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

 

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 

  № 33

 

 

     гр. Пловдив, 06 януари 2014 год.

 

 

      В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ІІ отделение, ХІІ състав, в публичното съдебно заседание на четвърти октомври през две хиляди и тринадесета година в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    МАРИАНА МИХАЙЛОВА

 

при секретаря С.Д., като разгледа докладваното от СЪДИЯТА МАРИАНА МИХАЙЛОВА административно дело № 3411 по описа за 2012 год. на Пловдивския административен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

 

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните : 

 

1. Производството е по реда на Глава ХІХ от ДОПК.

2. Образувано е по жалба на М.К.Л., ЕГН ********** с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК ***, чрез пълномощника адвокат М.А.,*** против Ревизионен акт (РА) с № 161200467 от 28.06.2012г., издаден от Н.А. А. - главен инспектор по приходите в Териториална дирекция (ТД), гр. Пловдив, на Националната агенция за приходите (НАП), потвърден с Решение № 1263 от 28.09.2012г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” (Д”ОУИ”), гр. Пловдив, при Централно управление (ЦУ) на НАП (сега Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика” (Д”ОДОП”) гр. Пловдив, при Централно управление (ЦУ) на НАП, с който допълнително му е определен данък по чл.40 от Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ, отм.) за 2006г. в размер на  281 790, 40 лв. и са определени прилежащи лихви в размер на 196 065, 04 лв. в резултат на несвоевременото му разчитане с бюджета.

В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на административния акт и се претендира неговата отмяна от съда. Поддържа се, че процесната сума от 2 348 253, 40 лв. получена от ДФ “Земеделие“ не представлява неусвоена целева субсидия, а по своята същност представлява кредит, който подлежи на връщане – обстоятелство, което се установява и от извършените счетоводни записвания при земеделския производиител, и не съставлява облагаем доход по смисъла на чл.26, т.7 от ЗОДФЛ /отм./ Претендира се и присъждане на сторените разноски по производството.

3. Ответникът по жалбата – Директорът на Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика” – гр.Пловдив при ЦУ на НАП, чрез процесуалния си представител, е на становище, че жалбата е неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена. Поддържат се изцяло фактическите и прави съображения, изложени в решението на контролния административен орган. Иска се присъждане на съответното юрисконсултско възнаграждение.  

 

ІІ. За допустимостта :

 

4. Ревизионният акт е обжалван в рамките на предвидения за това срок, пред горестоящия в йерархията на приходната администрация орган, който с решението си го е изцяло потвърдил в обжалванатат част. Така постановеният от Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив, резултат и подаването на жалбата в рамките на предвидения за това преклузивен процесуален срок, налагат извод за нейната процесуална ДОПУСТИМОСТ.

 

ІІІ. За процедурата :

 

5. Със Заповед за възлагане на ревизия /ЗВР/ № 1100764/14.02.2011г., издадена от Л.П.Ц. – началник сектор „Ревизии“, Дирекция „Контрол„  при ТД на НАП гр.Пловдив, е сложено начало на данъчна  ревизия на М.К.Л. с предметен обхват, установяване на задълженията към бюджета, както следва: за данък върху доходите на физическите лица по чл.35 от ЗОДФЛ/отм./  за периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2006 г. и по чл.48 от ЗДДФЛ за периода от 01.01.2007г. до 31.12.2009г., както и за данък върху добавената стойност за периода от 01.04.2008г. до 31.12.20010г. Определен е краен срок за приключването на ревизията, до 3 месеца, считано от връчването й на ревизираното лице на 01.04.2011г.

6. В хода на производството, на основание чл. 117 от ДОПК, е издаден Ревизионен доклад /РД/ № 1103276 от 15.08.2011г., въз основа на който и на основание чл. 119, ал. 3, т. 1 от ДОПК е издаден РА № 161103276 от 19.10.2011г.

7. Този резултат е обжалван от ревизираното лице на основание и в срока по чл.152, ал.1 от ДОПК, като с Решение  24 от 11.01.2012г., Директорът на Дирекция „ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП е отменил ревизионния акт и е върнал преписката на органа по приходите на основание чл. 155, ал. 4 от ДОПК в частта относно определените данъчни задължения за данък по чл.35 от ЗОДФЛ/отм./ за 2006г., ведно с прилежащите лихви, и е потвърдил ревизионния акт в останалата му част, относно определените задължения за данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2009г., ведно с прилежащите лихви, както и относно определените задължения за данък върху добавената стойност, ведно с прилежащите лихви.

Контролният административен орган е констатирал, че са налице нарушения на правилата за извършване на ревизия, обусловили незаконосъобразността на така определените данъчни задължения, доколкото съгласно ЗВР е възложена ревизия на Л. за определяне на данъчни задължения за данък по чл.35 от ЗОДФЛ/отм./, а с ревизионния акт са вменени задължения за окончателен данък по чл.40 от ЗОДФЛ/отм./ за доходи, реализирани по чл.26 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетния период на 2006г.

8. Повторното ревизионно производство спрямо жалбоподателя е сложено в ход със ЗВР № 1200467 от 24.01.2012г., издадена от Л.П.Ц. – началник сектор “Ревизии”, дирекция “Контрол” при ТД на НАП гр. Пловдив, като предметния обхват е включено установяването на задължения за данък по чл.40 от ЗОДФЛ/отм./ за периода от 01.01.2006г. до 31.12.2006г.  Определен е краен срок за приключването й до два месеца, считано от датата на връчване на ЗВР (24.02.2012 г.).

9. В хода на производството, на основание чл. 117 от ДОПК, е издаден Ревизионен доклад № 1200467 от 08.05.2012г. Въз основа на него и на основание чл.119, ал. 3, т. 1 от ДОПК е издаден и процесния РА №  161200467 от 28.06.2012г.

10. Всички цитирани актове са издадени от надлежно упълномощени органи по приходите, видно от приложените по делото упълномощителни заповеди – Заповед № РД-09-1/04.01.2010 г., издадена на основание чл. 11, ал. 3 във връзка с чл. 11, ал. 1 от ЗНАП от Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, и Заповед за определяне на компетентен орган № К 1200467 от 10.05.2012г., издадена от Л.П.Ц. – началник сектор “Ревизии”, дирекция “Контрол” при ТД на НАП гр. Пловдив.

 

ІV. За фактите :

 

11. В хода на ревизията е установено, че М.К.Л. е местно физическо лице по смисъла на чл.6, ал.1 от ЗОДФЛ/отм./, отм. и данъчно задължено лице за облагаемия си доход, получен през периода 2006г.

С Протокол № 1206762 от 03.05.2012г. към процесното ревизионно производство са приобщени доказателства, събрани в хода на ревизията, приключила с издаването на предходния РА № 161103276 от 19.10.2011г.

Въз основа на така събраните доказателства е установено, че М.К.Л. е регистриран като земеделски производител, съгласно Наредба № 3/29.01.1999г. за създаване и поддържане на Регистър на земеделските производители на 12.12.2005г., и е вписан като такъв в Областна дирекция „Земеделие и гори” гр.Пловдив.

Установeно е, че през второто полугодие на 2005г. Л. е наемал земеделски земи в землищата на с.Чехларе, общ. Брезово, с.Партизанин и с.Голям Дол, общ. Братя Даскалови, като са  наети следните площи :

- с.Чехларе – наети 1141,839 дка главно от ЗППК "Съгласие" и в по-малката си част с различни физически лица;

- с.Партизанин – наети 421,797 дка на основание сключени договори с "Кибела 2003"ООД - за по-голяма част от наетите площи има сключени договори за преаренда с "Кибела 2003" ООД от 28.10.2005г. и от 22.12.2005г.

- с.Голям Дол наети 114,487дка от "Кибела 2003"ООД на основание сключен  договор за преаренда от  28.10.05г. 

Констатирано е, че така сключените договори са за срок от 15 до 20 год. и са вписани в службите по вписвания. Представени са и договорите за аренда, сключени между "Кибела 2003" ООД и съответните физически лица, собственици на земеделски земи в землищата на с.Партизанин и с.Голям Дол, които земи  дружеството е предоставило под аренда  на жалбоподателя.

12. Констатирано е още, че с цел създаване на лозарско стопанство М.Л. е сключил с ДФ ”Земеделие” Договор за кредит и субсидии № 176 ПКТН от 18.07.2006г. за отпускането на сума в размер на 3 547 792,00 лв., която представлява инвестиционен кредит и капиталова субсидия.

В тази насока е установено, че подготовката на почвата и засаждането на лозовите масиви е извършено през 2006г. и към 31.12.2006г. по документи е създадено лозово стопанство с площ от 850,00 дка.          

В отговор на отправено Искане за представяне на документи и писмени обяснения  ДФ „Земеделие” е уведомил органите по приходите, че в счетоводната система на фонда е регистриран бенефициент М.Л., с  предоставени средства по схеми и мерки, както следва :

- Инвестиционен кредит в размер на 3 044 700,00 лв. за създаване на 850 дка лозово насаждение и закупуване на специализирана техника при общ размер на инвестицията 3 383 008,00 лв.

 - Капиталова субсидия за създаване на лозови насаждения в размер на 60 000,00лв.

- Субсидия за покриване на разходите за лихва през гратисния период по предоставения кредит в размер на 443 092,00лв.

В тази насока в хода на ревизията е установено, че съгласно въпросния договор, крайният срок за усвояване на кредита е 31.03.2009г. и  същият е усвоен на пет транша, съгласно  представените преводни нареждания от ДФ„Земеделие”,  въз основа на които по кредита са преведени по банков път по сметка на лицето в ТБ „Хеброс – Национален център” BG 79 ACBP 75271064305410, променена на BG 15 UNCR 75271064305410 при обединяването на банката с „Уникредит Булбанк”АД. Преводите са извършени, както следва :

На 10.08.2006г. - 515 790,00 лв.; На 07.09.2006г. – 656 475,00 лв.; На 06.10.2006г. - 596 475,00 лв.; На 13.11.2006г. - 1 012 090,00 лв.; На 26.06.2008г. - 113 280,00 лв.; На 22.01.2009г. -  210 590,00 лв.

13. Въз основа на събраните доказателства органите по приходите са формирали извод, че общо получената сума от субсидии през процесната 2006 година е в размер на  2 720 830,00 лв.

От събраните доказателства /запитвания до трети лица, извлечения по банкови сметки, първични счетоводни документи, счетоводни регистри/ органите по приходите са приели също така, че във връзка със създаването на лозовото стопанство са извършени следните доставки и разплащания : по данъчна фактура 127310/11.08.2006г., издадена от „Агромашинаимпекс” АД, с данъчна основа 41 000,00 лв. и ДДС 8200,00 лв. за доставката на 5 бр. пръскачки – сумата от 49200,00 лв. е платена по банков на 15.08.2006г.; по данъчна фактура 5195/11.08.2006г., издадена от „Камт” АД, с данъчна основа 18 000,00 лв. и ДДС  3 600,00лв. за доставката на 5бр. лозарски машини - сумата от 21 600,00 лв. е преведена по банков път на 15.08.2006г.;  данъчна фактура   559/11.08.2006г., издадена от „Агроконсулт” ЕООД с данъчна основа 177 980,50 лв. и ДДС - 35 596,10 лв. за доставката на 5бр. трактори колесни – представено е преводно нареждане за плащане по банков път на 213576,60 лв. на 15.08.2006г.; данъчна фактура 594/08.11.2006г., издадена от „Агроконсулт”ЕООД с данъчна основа - 73 500,00 лв. и ДДС 14700,00 лв. за доставката на 7бр. ремаркета за грозде - представено е преводно нареждане за плащане по банков път на 88200,00 лв. на 15.08.2006г.;  данъчна фактура № 0…012/11.08.2006г., издадена от „Тера 88”ЕООД на стойност 143 213,40 лв. - на датата на фактурата е извършено плащане и възстановяване на сумата от доставчика по банков път; данъчно кредитно известие № 0001000013/11.08.2006г., издадено от „Тера 88”ЕООД на обща стойност 143 213,40 лв. - издадено към фактура № 0…012/11.08.2006г.; данъчна фактура № 0…04729/07.09.2006г., издадена от „Тера 88”ЕООД на стойност 85720,50лв.  - фактурата е с надпис „анулирана” и печат на ”Тера 88”ЕООД., извършено е плащане и възстановяване на сумата от доставчика по банков път на 07.09.2006г.; данъчна фактура № 0…04728/07.09.2006г., издадена от „Тера 88” ЕООД на стойност 66 272,50лв.  -  фактурата е с надпис „анулирана” и печат на ”Тера 88”ЕООД, плащането към доставчика е по банков път на 26.09.2006г., няма възстановяване на сумата по банковите сметки на М.Л., но  поради това, че фактурата е анулирана е прието, че сделката не се е осъществила; данъчна фактура № 0…04726/28.08.2006г., издадена от „Тера 88” ЕООД на стойност 57 326,40лв. - фактурата е с надпис „анулирана” и печат на ”Тера 88” ЕООД, извършено е плащане и възстановяване на сумата от доставчика по банков път на 01.09.2006г.; данъчна фактура № 0…020/13.11.2006г., издадена от „Тера 88” ЕООД на стойност 906 984,00 лв.  - фактурата е с надпис „анулирана” и печат на ”Тера 88”ЕООД. Извършено е плащане и възстановяване на сумата от доставчика по банков път на 14.11.2006г.; данъчна фактура № 0…021/13.11.2006г., издадена от „Тера 88”ЕООД на стойност 105 111,00 лв. - фактурата е с надпис „анулирана” и печат на ”Тера 88”ЕООД, извършено е плащане и възстановяване на сумата от доставчика по банков път на 14.11.2006г.; данъчна фактура № 0…014/06.10.2006г., издадена от „Тера 88” ЕООД на стойност 85 720,50лв. - фактурата е с надпис „анулирана” и печат на ”Тера 88”ЕООД, плащането към доставчика е по банков път на 09.10.2006г., няма възстановяване на сумата по банковите сметки на М.Л., но след като фактурата е анулирана, то е прието, че сделката не се е осъществила; данъчна фактура № 0…016/11.10.2006г., издадена от „Тера 88”, на обща стойност 66 272,51 лв. -  не е представена при ревизията, но е констатирано, че е послужила като разходооправдателен документ пред ДФ”Земеделие”, извършено е плащане и възстановяване на сумата от доставчика по банков път на 16.10.2006г.; данъчна фактура № 0…03949/07.09.2006г., издадена от „АМВ Агро” ООД на обща стойност 510 765,00 лв. - към фактурата е издадено данъчно кредитно известие № 0…03950/07.09.2006г., извършено е плащане и възстановяване на сумата от доставчика по банков път на 07.09.2006г.; данъчна фактура № 0…04002/06.10.2006г., издадена от „АМВ Агро”ООД на стойност 510 765,00 лв. - към фактурата е издадено данъчно кредитно известие № 0…04003/07.09.2006г., извършено е плащане и възстановяване на сумата от доставчика по банков път на 09.10.2006г. Освен това е констатирано, че са  извършени два превода по банкова сметка *** „Рея 96” ООД, съответно в размер на 170 000,00 лв. на 08.09.2006г. и в размер на 400 000,00 лв. на 09.10.2006г.,  без да е вписано основание за превода в банковото извлечение. Съгласно писмено обяснение, дадено  от М.К.Л. с вх.№ 20810/25.07.2011г., сумите са дадени за краткосрочно ползване и същите са връщани на касата. По счетоводни данни въпросните суми са постъпили в касата на земеделския производител.  

14. Така, ревизиращите органи по приходите са приели, че действително платените средства от страна на ревизираното лице на съответните доставчици по доставки, свързани със създаването на лозовия масив през 2006г. са в размер общо 372 576,60 лв., а получените средства от ДФ ”Земеделие” са 2 720 830,00 лв., т.е. прието е, че сумата в размер на 2 348 253,40 лв., съставлява брутната сума на получена и неусвоена целева субсидия /върната на жалбоподателя от дружествата и лицата на които е преведена/. При това положение е формиран изводът, че доколкото ревизираното лице не е използвало получената субсидия по предназначение за извършване на стопанска дейност, а за лични нужди, то същата съставлява доход от друг източник по смисъла на  чл.26, т.7 от ЗОДФЛ, поради което и брутната сума на получената и неусвоена субсидия, е обложена с окончателен данък по чл.40 от ЗОДФЛ/отм./ за 2006г. в размер на 281 790.40  лв., като  на основание чл.55 от ЗОДФЛ, във връзка с чл.1, ал.1 от  Закона за лихвите върху данъци такси и др. подобни държавни вземания е определена и лихва за несвоевременното му разчитане с бюджета в размер на  196 065.04 лв.

15. По делото е изслушано и прието без заявени резерви от страните в проведеното съдебно заседание на 10.05.2013г. заключение на вещото лице П.П.П. по допуснатата  съдебно - счетоводната експертиза (ССЕ) със следните задачи : 1.На кои дати са получени средствата от страна на жалбоподателя с наредител ДФ „Земеделие", как са осчетоводени тези средства-като кредит или като субсидия, в кои счетоводни сметки са осчетоводени, правилно ли е водено счетоводството на жалбоподателя по повод заприхождаване на така получените средства? 2.Какъв е размерът на усвоения от жалбоподателя инвестиционен кредит по Договор № 176 ПКТН/18.07.2006г. за кредит и субсидии сключен с ДФ „Земеделие"? Кога и по какъв начин е бил усвоен този кредит? З.Какъв е размера на усвоената от жалбоподателя субсидия по Договор №176 ПКТН/18.07.2006г. за кредит и субсидии сключен с ДФ „Земеделие"? Кога и по какъв начин е бил усвоена тази субсидия? 4.Разходваните от жалбоподателя средства за дейността, за която са отпуснати суми от ДФ „Земеделие", за какви дейности точно са разходвани, по какъв начин и по кои счетоводни сметки е осчетоводено разходването им; правилно ли е извършено осчетоводяването от страна на жалбоподателя за разходването им? 5.След като експерта провери счетоводството на жалбоподателя и на „Рея 96" ООД, да даде отговор на въпроса по договор за изработка от 14.08.2006г. как са осчетоводени сумите и на кои дати са извършени разплащанията между страните?

След извършена проверка на наличните по делото доказателства,  както и проверка на документите от счетоводството на жалбоподателя вещото лице е дало отговор на поставените въпроси,  както следва:

Към делото /лист 226-233/ е приложено извлечение от банкова сметка *** М.К.Л. открита в „Уникредит Булбанк“ АД. Според отразената в него информация лицето е получило преводи с наредител ДФ „Земеделие" :

- на 10.08.2006г. - 515790.00лв. - отразено основание - пряк кредит 1 транш лозе

- на 07.09.2006г. - 656475.00лв. - отразено основание - пряк кредит 2 транш лозе кредит 596475.00, Кап. Суб. 60000.00лв.

- на 06.10.2006г. - 596475.00лв. - отразено основание - ПКТН втори транш

- на 13.11.2006г. - 1012090.00лв. - отразено основание - ПКТН 176 трети транш

- на 26.06.2008г. - 113280.00лв. - отразено основание - 4 транш

- на 22.01.2009г. - 210590.00лв. - отразено основание - 5 транш тр.насаждения

Според приложения към делото хронологичен регистър на М.К.Л., посочените по-горе суми са отразени в счетоводството на лицето, като са извършени следните счетоводни записвания:

Дт с/ка 503/2 Разплащателна сметка в лева

Кт с/ка 152 Получени дългосрочни заеми.

Получените на 07.09.2006г. 60000.00лв. с отразено в банковото извлечение основание Кап. Суб. 60000.00лв., са отразени в счетоводството на лицето, като са извършени следните счетоводни записвания :

Дт с/ка 503/2 Разплащателна сметка в лева - 60000.00лв.

Кт с/ка 132 Резерви за предстоящи Плащания - 60000.00лв.

 - на 19.09.2006г. е преведена сума от 60000.00лв. на ДФ „Земеделие" с отразено основание съгл. Дог. За кредит ПКТН 176/2006

Преведените на 19.09.2006г. 60000.00лв.  са отразени  в счетоводството  на лицето,  като  са извършени следните счетоводни записвания :

Дт с/ка 152 Получени дългосрочни заеми - 60000.00лв.

Кт с/ка 503/2 Разплащателна сметка в лева - 60000.00лв.

На 18.07.2006г. между ДФ „Земеделие", наричан „Фонда" и М.К.Л., наричан „Кредитополучател" е сключен Договор за кредит и субсидии №176 ПКТН.

Предмет на договора:

1.Фондът    предоставя    на    кредитополучателя    парична    сума    в    размер    на    3 547 792лв., представляващи :

1.1.Инвестиционен  кредит   по  Инвестиционна   програма    „Растениевъдство"   в   размер    на 3 044 700 лева за създаване на 850 дка лозово насаждение и закупуване на специализирана техника, при общ размер на инвестицията 3 383 008 лева;

1.2.Капиталова субсидия за създаване на лозови насаждения в размер на 60 000лева;

1.3.Субсидия за покриване на разходите за лихва през гратисния период по предоставения кредит в размер на 443 092лева.

2.Кредитът се предоставя като стандартен.

Срок на договора

З.1.Крайния срок за усвояване на кредита е 31.03.2009г.

3.2.В срока по т. 3.1. кредитът се усвоява на пет транша:

А.Първи транш - 515 790лв.

Б.Втори транш - 1 192 950лв.

- първа част- 596 475лв.

- втора част-596 475лв.

В.Трети транш -1 012 090 лв.

Г.Четвърти транш -113 280лв.

Д.Пети транш - 210 590лв.

3.5.Субсидията по т.1.2. се усвоява еднократно.

З.6.Субсидията по т.1.3. се усвоява на части, след проверка за изпълнение на инвестиционния проект, в края на всяка година от гратисния период по този договор.

Размера на усвоения инвестиционен кредит по Договор №176 ПКТН/18.07.2006г. за кредит и субсидии сключен с ДФ „Земеделие" е 3 044 700лв.

Датите на усвояване са посочени в отговора на първата задача.

Начина на усвояване-банков превод от ДФ „Земеделие".

Общо по сметка 152 Получени дългосрочни заеми през 2006г. в счетоводството на лицето са заведени като усвоен кредит 2 720 830.00лв.

Като издължен кредит са посочени 60000.00лв.

Салдото по сметка 152 Получени дългосрочни заеми към 31.12.2006г. е в размер на 2660830.00лв.

Размера на усвоената  по  т.1.2.  от Договор  №176  ПКТН/18.07.2006г.  капиталова субсия  е 60000,00лв.

Субсидията е усвоена с банков превод от ДФ „Земеделие" по сметка на лицето на 07.09.2006г.

Салдото по сметка  132  Резерви за предстоящи плащания към  31.12.2006г.  е в размер  на 60000.00лв.

Приложено към делото/лист 106/ Нареждане за осчетоводяване на субсия за покриване на разходите за лихва за целия период по договор за кредит и субсидии №176-ПКТН/18.07.2006г. „Осчетоводете по кредитната партида на клиента сума в размер на 36330.04лв., представляваща субсидия за покриване на разходите за лихва за 2006г. по програма „Растениевъдство за създаване на лозово насаждение". Тази  сума   не   е   реален   превод,   а   директно   осчетоводяване   по   кредитната   сметка   на кредитополучателя. Същата не е намерила отражение в счетоводството на жалбоподателя. Общия размер на субсидиите за 2006г. е 96330.04 лв.

През 2006г. жалбоподателят е отчел разходи за дейността, които са финансирани с кредит от ДФ „Земеделие".

Заведена по с/ка 204 машини и съоръжения сума в размер на 372576.60лв. Същата е формирана от извършени плащания към доставчици:

- 49200лв. към „Агромашинаимпекс“ АД

- 21600лв. към „Камт“ АД

- 213576.60лв. към „Агроконсулт“ ЕООД

- 88200лв. към „Агроконсулт“ ЕООД

Това са парични плащания за придобиване на ДМА. Същите все още не са разходи от счетоводна гледна точка, които влияят на формирания финансов резултат. Такива стават при начисляването на амортизации на ДМА.

Налични към 31.12.2006г. по с/ка 501 Каса - сума в размер на 2 310 656.90лв.

В материалите по делото е налична квитанция към приходен касов ордер № 59/01.09.2009г. за внесена от М.К.Л. в брой, в касата на „Рея 96" ООД сума в размер на 1 950 000.00лв.

Отразено на квитанцията основание-съгласно договор за изработка.

В счетоводството на жалбоподателя това плащане е отразено по сметка 401 Доставчици.

Дт с/ка 401 Доставчици-1950000.00лв.

Кт с/ка 501 Каса в лева.

Към момента партидата на „Рея 96" ООД по с/ка 401 не е закрита,к оето означава, че услугата за която е платено не е извършена и жалбоподателя не е получил фактура, за да отчете разход.

16. Представени от страна на жалбоподателя и приобщени към доказателствения материал по делото са и писмени доказателства, както следва: Договор за изработка от 14.08.2006г., сключен между М.К.Л. и „Рея 96“ ООД, Анекс № 1 от 06.01.2007г. към Договор за изработка, сключен на 14.08.2006г.; Квитанция № 59 от 01.09.2009г. за извършено плащане, съгласно договор за изработка; Изпълнителен лист от 05.07.2010г. на ПРС; Покана за доброволно изпълнение с изх.№ 1764/21.02.2012г.; Протокол за опис на недвижими имущества по И.Д. № 201277804000111; Удостоверение за задължения по И.Д № 2012778040011; Обявление по И.Д № 20127780400111; Заявление за издаване назаповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК и Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на изпълнителен лист № 6245 от 01.07.2010г. на ПРС; Договор за кредит и субсидии № 176 ПКТН от 18.07.2006г., сключен между ДФ “Земеделие“ и М.К.Л..

 

V. За правото :

 

17. В случая на първо място следва да се констатира, че релевантните за разрешаването на административноправния въпрос факти и обстоятелства са установени от материално компетентни органи на приходната администрация в хода на ревизионно производство, осъществено по реда на чл.112 и сл. от ДОПК. Ревизията е завършила с издаването на оспорения РА, който е постановен в изискваната от закона форма съобразно разпоредбата на чл. 120, ал. 1 от ДОПК. Не се констатират нарушения на процесуалните правила при осъществяване на действията от страна на приходната администрация. Впрочем, спор по тези обстоятелства и по установените факти, не се формира между страните по делото.

В казуса, съвкупната преценка на приобщените по делото доказателства, налага обаче да се приеме, че констатациите и изводите на органите по приходите не са съответни на материалния закон. В последващото изложение ще бъдат конкретизирани съображенията   в тази насока.

18. Няма спор между страните по делото, че за процесния ревизиран период М.К.Л. е местно физическо лице по смисъла на чл.6, ал.1 от ЗОДФЛ/отм./ и данъчно задължено лице за получените облагаеми доходи от източници в Република България. Не се формира спор между старните и относно обстоятелството, че Л. е регистриран земеделски производител, който е получил инвестиционен кредит от ДФ “Земеделие” в размер на 3 044 700, 00 лв. лв. по програма “Растениевъдство за създаване на лозово насаждение”. За погасяване на лихвите по кредита на Л. е отпусната и субсидия в размер на 443 092, 00 лв., както и  капиталова субсидия в размер на 60 000,00 лв. Не е спорно, че във връзка с усвояване на кредита са сключени договори с различни дружества - „Агромашинаимпекс“ АД, „Кампт“ АД, „Агроконсулт“ ЕООД, „Тера 88“ ЕООД, „АМВ Агро“ ООД, „Рея 96“ ООД. За договорените дейности съответното дружество е издало фактури на жалбоподателя, които впоследствие са сторнирани, а данъчните основи по тях, съответно в размер на 2 720 830, 00 лв., са върнати в касата на земеделския производител.

Спорът по делото е от правен характер и се свежда до въпроса  относно характера  на  върнататата сума на жалбоподателя по сторнираните фактури, съответно в размер от 2 720 830,  00 лв., получена от Л. като парично  плащане от ДФ “Земеделие“, на основание сключения Договор за кредит и субсидии № 176 ПКТН от 18.07.2006г. между ДФ “Земеделие“ и М.К.Л., и по - конкретно, представлява ли тази сума облагаем доход за целите на данъчнато облагане.

Според становището, поддържано от органите по приходите въпросната парична сума, получена като субсидия от ДФ ”Земеделие”, доколкото не е усвоена по предназначение, представлява облагаем доход по смисъла на чл.26, т.7 от ЗОДФЛ, във връзка с чл.10, т.18 от ЗОДФЛ/отм./.

Обратно разбира се е становището на жалбоподателя, който от своя страна  застъпва тезата, че въпросната сума не съставлява облагаем доход, а по своята същност представлява кредит, който подлежи на връщане, каквото е и осчетоводяването на същата в счетоводните сметки на земеделския производител.

Така, спорът по делото се концентрира във въпроса относно данъчното третиране и характера на получените от жалбоподателя и неусвоени парични плащания от ДФ “Земеделие“, на основание сключения Договор за кредит и субсидии № 176 ПКТН от 18.07.2006г. между ДФ “Земеделие“ и М.К.Л., с оглед последиците, свързани с подоходното облагане на земеделския производител.

19. Разрешаването на административноправния въпрос по същество налага преди всичко да бъдат съобразени следните нормативни разпоредби :

Според чл.26, т.7 от ЗОДФЛ/отм./, данъчната основа е брутната сума на получените доходи от случайни сделки и от всички други източници, които не са изрично посочени в чл.12, а от своя страна чл.10, т.18 от същия закон, сочи, че на облагане подлежат и други доходи, които не са определени като необлагаеми или не са освободени от облагане по закон. От цялостната уредба в ЗОДФЛ, /отм./ следва извода, че доходите са парични или непарични (предметни), окончателни, придобити постъпления, които физическото лице получава в резултат на дейността си. Когато последните са следствие от осъществявана стопанска дейност – растениевъдство (чл.21, ал.3, във връзка чл.22, ал.1, т.1, б.”б” от ЗОДФЛ, отм.) е предвиден специален ред, при който облагаемият доход се получава като разлика между брутните постъпления и извършените или нормативно признати разходи. Във всички случаи обаче, за да е налице доход по смисъла на ЗОДФЛ/отм/. е необходимо физическото лице да е получило, придобило имущество (пари, вещи, права). В този смисъл получени заеми/кредити/ не представляват доход по смисъла на ЗОДФЛ/отм./, тъй като сумите по тях са получени, но не и окончателно придобити, и подлежат на връщане, тоест, касае се в случая не за доход, а за разчет.

В процесния случай, твърдяният от органите по приходите облагаем доход, е с източник върнати от посочените по - горе дружества суми, получени първоначално по отпуснатия инвестиционен кредит на жалбоподателя и в този смисъл, същите неправилно са третирани от ревизиращите органи като доход. Плащането от страна на жалбоподателя по сторнираните фактури е извършено със средства по отпуснатия банков кредит и в този смисъл са неспорните фактически  констатации в РД, а също и дадените обяснения от жалбоподателя в този смисъл. Въпросните средства, отпуснати на жалбоподателя на основание горепосочения Договор за кредит и субсидии № 176 ПКТН от 18.07.2006г., сключен между ДФ “Земеделие“ и М.К.Л. във всички случаи подлежат на връщане от жалбоподателят – независимо дали фактурите, въз основа на които са усвоени, са сторнирани или не. Ето защо и в този смисъл и противно на приетото от органите по приходите, същите не представляват доход по смисъла, вложен в разпоредбата на ЗОДФЛ/отм./, а целеви средства, които във всички случаи подлежат на връщане.

Впрочем, целевото използване на отпуснатите на жалбоподателя парични средства на основание сключения договор с ДФ ”Земеделие”, като инвестиционен кредит, респ. капиталова субсидия, и като субсидия за плащане на лихвите по заема, е ирелевантно за процесния спор обстоятелство. Евентуалното нецелево изразходване на паричните средства по договора, не трансформира само по себе си, заемните средства в доход. По силата на чл.10 от ЗОДФЛ/отм./ средствата по получената субсидия не са посочени като облагаеми доходи, още повече, че както вече бе казано по - горе, същите не са доход, а разчет.

В се в обсъжданата насока, следва в случая да се посочи, че използването не по предназначение на целеви кредити и субсидии от ДФ “Змеделие“, не превръща получените средства в облагаем доход, а само има  за последица предсрочна изискуемост на отпуснатия кредит и поражда правото на ДФ “Земеделие” да претендира възстановяване на неправомерно усвоените суми. Впрочем, следва да се констатира, че в посочения смисъл,  а именно относно заявени претенции от страна на ДФ “Земеделие“ за възстановяване на сумите по отпуснатия инвестиционен кредит, са и ангажираните от страна на жалбоподателя писмени доказателства по делото: Изпълнителен лист от 05.07.2010г. на ПРС; Покана за доброволно изпълнение с изх.№ 1764/21.02.2012г.; Протокол за опис на недвижими имущества по И.Д. № 201277804000111; Обявление по И.Д № 20127780400111; Заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на изпълнителен лист № 6245 от 01.07.2010г. на ПРС.

Оплакванията на жалбоподателя в горния смисъл са основателни и се споделят напълно от състава на Съда.

Следва в случая да се констатира, че горните изводи не се променят в никаква степен от заключението на вещото лице по приетата и неоспорена от страните съдебно - счетоводна експертиза, която на практика не възвежда факти и обстоятелства, различни от констатираните от органите по приходите, по отношение на които, не съществува и спор по делото, но които факти обаче, и както вече бе казано,  не обосновават изводът, формиран от органите по приходите, че сумата, върната на жалбоподателя по процесните сторнирани фактури, и получена от него на основание Договор за кредит и субсидии № 176 ПКТН от 18.07.2006г., сключен между ДФ “Земеделие“ и М.К.Л., в общ размер на 2 348 253,40 лв. представлява доход по смисъла на чл.26, т.7 от ЗОДФЛ/отм./, във вр. с чл.10, т.18 от ЗОДФЛ/отм./, подлежащ на облагане с окончателен данък по чл.40 от ЗОДФЛ /отм./ В този смисъл и относно констатираното от вещото лице счетоводно отчитане на получените парични средства  в счетоводството жалбоподателя, следва в случая да се посочи, че счетоводното отчитане на въпросните плащания не е от решаващо значение за правният им характер, с оглед данъчното им третиране. От значение е в случая е обстоятелството, че макар и получени, въпросните суми не са придобити от жалбоподателя, а подлежат на връщане във всички случаи.

Впрочем изцяло в посочения смисъл е и Решение № 5963 от 26.04.2013г. на ВАС по адм.дело № 6175/2012г., VІІІ отделение и други такива.

20. Крайният извод, който се налага е, че оспорения ревизионен акт е постановен при неправилно приложение на материалния закон, като неправилно органите по приходите са приели, че  сумата в размер на 2 348 253, 40 лв. по процесните сторнирани фактури не представляват облагаем доход по смисъла на чл.26, т.7 от ЗОДФЛ/отм./, във р. с чл.10, т.18 от ЗОДФЛ/отм./ в резултат на което и неправомерно са определили в тежест на жалбоподателя окончателен данък по чл.40 от ЗОДФЛ/отм./ за процесната 2006г. Той ще следва да бъде отменен от тази инстанция.

 

VІ. За разноските :

 

21. Констатираната основателност на жалбата, предполага да се уважи и направеното искане от страна на жалбоподателя за присъждане на сторените разноски по настоящото производство. Те се констатираха в размер на 210 лв. – заплатени държавна такса и възнаграждение за вещо лице.

Мотивиран от гореизложеното, Пловдивският административен съд, ІІ отделение, ХІІ състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Ревизионен акт (РА) с № 161200467 от 28.06.2012г., издаден от Н.А. А. - главен инспектор по приходите в Териториална дирекция (ТД), гр. Пловдив, на Националната агенция за приходите (НАП), потвърден с Решение № 1263 от 28.09.2012г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” (Д”ОУИ”), гр. Пловдив, при Централно управление (ЦУ) на НАП (сега Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика” (Д”ОДОП”) гр. Пловдив, при Централно управление (ЦУ) на НАП, с който на М.К.Л., ЕГН ********** с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК *** допълнително е определен данък по чл.40 от Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ, отм.) за 2006г. в размер на  281 790, 40 лв. и са определени прилежащи лихви в размер на 196 065, 04 лв. в резултат на несвоевременото му разчитане с бюджета.

 

ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на М.К.Л., ЕГН ********** с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК *** сумата от 210 /двеста и десет/ лева, съставляваща сторените разноски по производството.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: