РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

РЕШЕНИЕ

 

№ ................

 

гр. Пловдив, 15.01.2013г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХХІV състав, в открито заседание на  осемнадесети декември през две хиляди и дванадесета година в състав:                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ПЕТРОВ

ЧЛЕНОВЕ :           ДИЧО ДИЧЕВ  

                                ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА  

при секретар   А.Х.  и прокурор Христо Анчев като разгледа докладваното от съдия Дичев  КНАД №  3440  по описа за 2012 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба, подадена  от Началника на Митница  - Пловдив срещу Решение № 2303/ 21.09.2012 г. по НАХД № 3150 по описа за 2012 г. на РС  - Пловдив, с което е отменено атакуваното в първата инстанция НП,  и се моли съда да отмени атакуваното решение, вместо което да потвърди НП.  В СЗ жалбодателят чрез процесуален представител поддържа жалбата. Ответникът не се представлява, в писмено становище оспорва жалбата. Представителят на ОП изразява становище за неоснователност на жалбата. 

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна. Дружеството – жалбодател в първата инстанция е било санкционирано, затова че е избегнало заплащане на  част от дължими държавни вземания, а именно ДДС в размер на 2 574, 84 лв. – нарушение по чл.234, ал.1, т.1 от ЗМ, като е присъдена в полза на държавата и стойността на стоките – предмет на нарушението, тъй като същите липсват.   Видно от НП във връзка с извършен сравнителен анализ и установени по-високи стойности на сходни стоки, изнесени от Турция за България, са възникнали съмнения относно декларирана от “Садат” ООД митническа стойност, като в резултат на това е извършена проверка по линия на международното сътрудничество. След представяне на отговор и документи от турската митническа администрация и след съпоставянето им с документите, представени от “Садат” ООД, началникът на Митница Пловдив е приел, че митническата стойност на внесените стоки е  съответна на посочената в представените от турската администрация частни документи, т.е. че договорната стойност е по-висока от посочената пред българската администрация, вследствие на което е издадено и НП. За да отмени последното първоинстанционният съд е приел, че единственото категорично установено е разминаването в стойностите, посочени в двете фактури, представени съответно пред българските и турските митнически власти, което обаче не влече несъмнен извод, че вносителя е декларирал некоректно митническата стойност на стоките, а оттам и избягнал заплащане на дължими държавни вземания в посочения размер. Настоящият касационен състав споделя тези изводи. Износната ЕАД и фактурата във варианта, приложена към тази декларация, не са достатъчни, за да бъде определена от митническите органи митническа стойност, различна от декларираната, съответно да се приеме, че е налице избягване заплащане на  част от дължими държавни вземания, а именно ДДС в размер на 2 574, 84 лв.  Съгласно чл. 29, § 1 от МКО, респективно чл. 35 от ЗМ, митническата стойност на внасяните стоки е договорната им стойност, а именно – платената или подлежащата на плащане цена на стоките при продажбата им за износ с местоназначение в митническата територия на Общността, коригирана при необходимост в съответствие с разпоредбите на членове 32 и 33, при условията, визирани в букви “а”-“г”. Представените от вносителя пред българската митническа администрация доказателства  са достатъчни за установяване, че декларираната от “Садат” ООД митническа стойност е установената за плащане и реално платената цена.  Фактурата във варианта, приложен към износната декларация съдържа по-висока стойност на цената и други условия за доставка, но тя също представлява частен документ. Писмото на турската митническа администрация само изпраща фактурата и ЕАД без да отразява като официален удостоверителен документ стойността на износа. Следователно не може да се приеме, че са оборени представените от “Садат” ООД писмени доказателства – частни документи, които установяват друга по-ниска стойност за договорена и заплатена цена. Иначе казано следва да се приеме, че митническите органи не са установили по категоричен начин, че митническата стойност е различна от декларираната.  При това положение следва изводът, че НП почива на предположения, поради което нарушението е недоказано, и правилно НП е било отменено от първоинстанционният съд.

Воден от изложеното, настоящият касационен състав,

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2303/ 21.09.2012 г. по НАХД № 3150 по описа за 2012 г. на РС  - Пловдив.

Решението  е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                       

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                   2.