Р Е Ш Е Н И Е

 

   № 104

 

гр. Пловдив 15 януари 2013г.

 

В       И М Е Т О     Н А      Н А Р О Д А

 

Пловдивски административен  съд,  ХХ състав, в публично съдебно заседание на седемнадесети декември през две хиляди и дванадесета година в състав:

 

                                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ :    Т.   КОМСАЛОВА

                                                                                                           ЧЛЕНОВЕ :     НЕДЯЛКО БЕКИРОВ   

                                                                                                                                                    ВЕЛИЗАР РУСИНОВ  

 

           при участието на секретаря ТАНЯ КОСТАДИНОВА и прокурора ДИЛЯН ПИНЧЕВ, като разгледа докладваното от чл.съдията Н.Бекиров КНАХД № 3448 по описа на Административен съд-Пловдив за 2012г., ХХ касационен състав, за да се произнесе, взе предвид следното :

            Касационно производство по реда на чл.63, ал.1 пр.2 ЗАНН във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

 Образувано е по касационна жалба от „Або Гранити“ ООД, ЕИК ***** срещу Решение № 2279 без дата, постановено по НАХД № 3753/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, 7 н.със­тав, с което е потвърдено На­­каза­тел­но постановление /НП/ № 7/24.04.2012г. , издадено от началник отдел “Краткосрочни плащания и контрол” при РУ “СО”- Пловдив, с което на “Або Гранити” ООД, ЕИК *****, на основание чл. 350, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ във връзка с чл. 349, ал.3 от същия кодекс е наложено ад­министративно наказание “ИМУ­ЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ”  в размер на 500 лева за нарушение на чл. 40а, ал.1 от КСО вр. с чл. 349, ал.3 КСО.

В касационната жалба се твърди, че обжалваното решение е незаконосъобразно, тъй като неправилен е приложен материалния закон.  Претендира се отмяна на решението и постановяване на друго по съществото на спора, с което да се уважи жалбата, респ. отмени наказателното постановление.

Ответникът по касационната жалба – ТП на НОИ-Пловдив, чрез писмено становище, оспорва депозираната касационна жалба. Моли съда да остави в сила първоинстанционното решение.

Представителят на Окръжна прокуратура-Пловдив дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

 Административен съд-Пловдив, ХХ к.състав, след като прецени допустимостта на депозираната жалба, както и съответствието на решението с материалния закон в изпълнение изискването на чл. 218, ал.2 от АПК, приема за установено следното от фактическа и правна страна на спора:
          Касационната жалба, като подадена в срок и от надлежна страна, е допустима, а разгледана по същество- неоснователна, поради следните съображения:
          Предмет на съдебен контрол пред РС - Пловдив е било НП
№ 7/24.04.2012г. , издадено от началник отдел “Краткосрочни плащания и контрол” при РУ “СО”- Пловдив, с което на “Або Гранити” ООД, ЕИК *****, на основание чл. 350, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ във връзка с чл. 349, ал.3 от същия кодекс е наложено ад­министративно наказание “ИМУ­ЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ”  в размер на 500 лева за нарушение на чл. 40а, ал.1 от КСО вр. с чл. 349, ал.3 КСО.

  Наказващият орган е приел, че дружеството в качеството му на  осигурител е било длъжно да представи болничен лист за временна неработоспособност в РУ „СО” гр.Пловдив за лицето П.Л.Б. не по-късно от два работни дни след деня на изплащане на дължимите възнаграждения или част от тях, а когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени или не са начислени – не по-късно от два работни дни след последния ден на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът. От приетите доказателства по делото се установило, че информацията в Регистъра на осигурените лица за м. юни 2011г. била подадена в ТД на НАП гр.Пловдив на 08.09.2011г. и че трудовите възнаграждения за месец юни 2011г. са начислени на 29.07.2011г. Следователно според наказващия орган осигурителят е бил длъжен да представи болничния лист на посоченото лице в РУ „ СО” – гр.Пловдив най-късно до 02.08.2011г. Същият бил представен в РУ „СО” гр.Пловдив на 08.09.2011г., приет с придружително  писмо с вх. № 15-999-07-00038621. 

Районният съд е приел горната фактическа обстановка за доказана по безспорен начин от събраните по делото доказателства. 

Настоящата инстанция приема, че АУАН въз основа на който е издадено НП, е съставен след изтичане на тримесечния срок по чл. 34 от ЗАНН, тъй като съгласно доказателствата по делото болничен лист № А20101751953 е представен от осигурителя в РУСО-Пловдив на 08.09.2011г.  приет с придружително  писмо с вх. № 15-999-07-00038621. 

        Нормата на чл.34 ал.1 ЗАНН повелява, че “Не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението..., а за... данъчни... нарушения... – две години. Обосновано е да се приеме, че на дата 08.09.2011г. администрацията е събрала необходимите и пълен набор документи за установяване на нарушението. 

           Производството /самото правоотношение/ с оглед осъществяване на административно – наказателната отговорност на определен субект, възниква както и самият закон сочи /така чл.36 ал.1 ЗАНН/ - със съставяне на акт за установяване на извършеното административно нарушение, т.е. тогава производството се “образува”. Или дейността преди съставяне на АУАН не е строго, специфично регламентирана/разписана/ от законодателя, поради което и не е необходимо тази дейност да се обективира в някакви други, предходни нарочни и при това писмени актове. В този смисъл ЗАНН и производствата, основани на него, не изискват съставяне на какъвто е да е нарочен писмен акт/документ/, който да свързва формирането у конкретното лице – актосъставител на извода, че проверяваният субект е нарушител, като това “откриване” именно от него в избрания момент, да е релевантно за преценката досежно приложението на чл.34 ал.1 ЗАНН.

          Вложеното според настоящия касационен състав в този институт е свързано с наличната обективна възможност/можене/ на съответното длъжностно лице – актосъставител да направи извод за наличието или липсата на нарушител и да обективира този си извод в точно определен темпорален момент и форма, след като е събрал всички необходими доказателства, данни и информация относно извършваната в тази насока преценка. Именно този последен момент се свързва с посоченото в чл.34 ал.1 ЗАНН от законодателя “...откриване на нарушителя...”, защото от него актосъставителят разполага с определен /при това немалък/ срок да реализира тази отговорност като “образува” административно наказателното производство със съставяне на акта за установяване на нарушението, установено от него при преценката на събраните доказателства. Или както е в настоящия случай във всеки един от следващите 08.09.2011г. дни, администрацията/чрез съответното длъжностно лице/ е могла да обективира дейността си чрез съставяне АУАН на нарушителя, поради което и щом това е така, то и съответният срок тече. При тези факти, всъщност, е следвало да се състави АУАН в срок до 08.12.2011г. включително, след като са били налице всички доказателства, установяващи и разкриващи по един категоричен начин нарушителя.    Правилността на извода се подкрепя от обстоятелството, че АУАН № 7, с който е сложено началото на налагане на наказанието, е съставен на 31.01.2012г.  

Мотивиран от горното и на основание чл. 221, ал.2, изр.първо от АПК, Административен съд – Пловдив, ХХ касационен състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 2279 без дата, постановено по НАХД № 3753/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, 7 н.със­тав, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 7/24.04.2012г. , издадено от началник отдел “Краткосрочни плащания и контрол” при РУ “СО”- Пловдив, с което на “Або Гранити” ООД, ЕИК *****, на основание чл. 350, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ във връзка с чл. 349, ал.3 от същия кодекс е наложено ад­министративно наказание “ИМУ­ЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ”  в размер на 500 лева за нарушение на чл. 40а, ал.1 от КСО вр. с чл. 349, ал.3 КСО.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

 

 

 

 

 

 

 

                                                              ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/

 

 

 

 

 

                                                                                    2. /п/

 

 

                Вярно с оригинала,

                Секретар:

                Н.Б.