РЕШЕНИЕ

 

№ 66

град Пловдив,  14 януари,  2013 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХХІІІ к.с., в открито заседание на четиринадесети декември  през две хиляди и дванадесета година,  в състав:

 

                      Председател: Недялко Бекиров

                              Членове: Здравка Диева

                                               Милена Несторова - Дичева      

                                                                                                            

при секретаря Гергана Георгиева  и участието на прокурора Иван Перпелов,  като разгледа   докладваното от съдия Дичева  КАНД № 3452  по описа за 2012 г. ,  и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), образувано по жалба на “Джиес Гранд Сенс” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от адвокат И.С.- пълномощник, против Решение №2366 от 01.10.2012г. по НАХД №3715 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г.

 Претендира се отмяна на решението, с което е потвърдено наказателно постановление (НП) с №62660-S016276 от 28.03.2012г., издадено от заместник териториалния директор на Териториална дирекция (ТД), гр. Пловдив на Националната агенция за приходите (НАП), с което на “Джиес Гранд Сенс” ЕООД, е наложена имуществена санкция в размер от 500,00 лева поради неправилност и като постановено при съществено нарушение на процесуалните правила и постановяване на решение по същество, с което да се отмени процесното НП. Като основен аргумент се сочи неправилно приложение на чл.34 от ЗАНН.

Ответникът по делото- ТД- Пловдив на НАП, не се представлява и не изразява становище по жалбата.

Окръжна прокуратура- Пловдив, чрез прокурор Перпелов, изразява становище за неоснователност на жалбата.

Касационният съд, като извърши преглед на обжалваното съдебно решение, във връзка със сочените касационни основания, констатира следното:

Касационната жалба е подадена в предвидения законов срок и от страна по първоинстанционното производство, за която решението е неблагоприятно, поради което същата е допустима. А разгледана по същество е основателна.

Съдът намира за установено по делото, въз основа на фактическите констатации на първоинстанционния съд и приетите по делото доказателства, че в рамките на производството по издаване на Акт за прихващане или възстановяване (АПВ) с №1136059 от 29.11.2011г., е установено, че “Джиес Гранд Сенс” ЕООД, в качеството му на осигурител на лицата, заети по трудови правоотношения с търговското дружество, е изплатило възнагражденията за месец април 2011 г. на 25.05.2010г. Наред с това, дружеството не внесло дължимите осигурителни вноски за фондовете на ДОО на датата на изплащане на възнагражденията за посочения период или на 25.05.2011 г. Посоченото обстоятелство се потвърждава от ведомост за изплатените заплати за месец април на 2011г., както и от нарочна декларация от управителя на търговското дружество. За констатираното в рамките на проверката е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) с №S016276, с който деянието на търговското дружество е квалифицирано като административно нарушение по смисъла на  чл.7, ал.1 и чл.7, ал.2 от КСО. По делото не са ангажирани доказателства за направено възражение против съставения АУАН, след което е издадено процесното НП.

Решението е неправилно.

Според чл.7, ал.1 от КСО, осигурителните вноски за ДОО, които са за сметка на осигурителите, се внасят едновременно с изплащането на дължимото възнаграждение или на част от него. Освен това, съгласно чл.7, ал.8 от КСО, осигурителите внасят осигурителните вноски за всеки месец поотделно чрез прехвърляне от сметките си по съответната сметка на ДОО и на ДЗПО при изплащане или начисляване на трудовите възнаграждения, включително за авансови плащания. Дължимите осигурителни вноски за плащания при прекратяване на осигуряването или при отпуск извън редовното плащане на заплати или аванс се внасят заедно с първите следващи дължими осигурителни вноски.

Съгласно чл.7, ал.7 от КСО, задължителните осигурителни вноски се внасят по съответната сметка на компетентната ТД на НАП чрез съответните банки, лицензиран пощенски оператор или поделенията им, като се ползва единния идентификационен код. Направените плащания по сметката на ТД на НАП задължително се отразяват в данъчно-осигурителната сметка по смисъла на чл.87, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на регистрираното лице (чл.87, ал.2, т.4 от ДОПК), а внесените в НАП вноски за ДЗПО се превеждат в срок до 30 дни от постъпването им от специализираната сметка по сметка на съответния пенсионен фонд, посочена от пенсионноосигурителното дружество, което го управлява (чл.179, ал.2 от ДОПК).

На следващо място, чл.5, ал.4, т.2 от КСО, предвижда осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите периодично да представят в НАП декларация за сумите за дължими осигурителни вноски за ДОО, Учителския пенсионен фонд (УчПФ), здравното осигуряване (ЗО), ДЗПО, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). А според, според чл.5, ал.6 от КСО, съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхраняване на декларациите по ал.4 се определят с наредба, издадена от министъра на финансите, каквато в случая се явява Наредба №Н-8 от 29.12.2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-8). За целта работодателите подават Декларация образец № 6, представляваща Приложение №4 към чл.2, ал.2 от Наредба №Н-8.

Този състав на съда възприема като основателни доводите за допуснато нарушение на чл.34 от ЗАНН като счита, че към датата на изплащане на възнагражденията за м.април 2011 или на 25.05.2011 г. нарушителят е известен на контролните органи и е започнал да тече преклузивният 3-месечен срок по чл.34, ал.1, пр.2 от ЗАНН за съставяне на АУАН, поради което съставянето на АУАН едва на 13.12.2011г. е направено след преклудиране на възможността за това.

Посоченото представлява съществено нарушение на процесуалните правила, което обуславя незаконосъобразността на издаденото впоследствие НП и като е потвърдил същото, районният съд е приложил закона неправилно. Двугодишният срок по чл.34, ал.1 пр.2 от ЗАНН за съставяне на АУАН, считано от датата на извършване на нарушение по КСО, е приложим в случаите на неоткриване на нарушителя в продължение на 3 месеца от извършване на нарушението, а с оглед посоченото задължение на НАП по чл.179, ал.2 от НАП, то нейните органи са имали необходимите данни, на чиято основа да образуват производство по ангажиране отговорността на жалбоподателя.

От своя страна, неправилното решение следва да бъде отменено, а вместо него да бъде постановено друго такова по същество.

Поради изложените съображения и на основание чл.222, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ Решение с № 2366 от 01.10.2012г. по НАХД №3715 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., вместо което постановява:

            ОТМЕНЯ наказателно постановление с №62660-S016276 от 28.03.2012г. на заместник териториалния директор на ТД- Пловдив на НАП, с което на “Джиес Гранд Сенс” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ***, е наложена имуществена санкция в размер от 500,00 лева.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………….

 

ЧЛЕНОВЕ:   1………………

 

2………………