Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

 

Номер               Година  2013 .21.01.   Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХХІ състав

 

   на 19.12.2012 година

 

в публично заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯВОР КОЛЕВ

     ЧЛЕНОВЕ:     ЯНКО АНГЕЛОВ

                              ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

 

при секретаря С.С. и при присъствието на прокурора: ДИ­ЛЯН ПИНЧЕВ, като разгледа докладваното от СЪДИЯ ЯВОР КОЛЕВ к.н.а.х. дело номер 3454 по описа за 2012 година

 

      Производство по чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 ЗАНН.

Постъпила е касационна жалба от “Климекс”ЕООД с адрес на управление *** срещу Решение №2487 от 13.10.2012г. по НАХД №5137/2011г. по описа на Ра­йо­нен съд – Пловдив, ХХVІ н. със­тав,с което е потвър­дено наказателно пос­тановление /НП/ №63705-S016845/31.05.2012г. на Зам. Ди­ректор на ТД на НАП – Пловдив, с което на Дружеството на основа­ние чл.355 ал.1 КСО е наложено адми­нистративно наказание “имуществена санк­­ция” в размер на 500 лева за из­вър­шено нару­шение по чл.7 ал.3 КСО.

Жалбоподателят счита, че така постановеното решение от състав на Ра­йонния съд е незаконосъобразно, постановено при неправилно приложение на материалния закон и при допуснати съществени нарушения на съдопроиз­водствените правила. Моли съда да отмени изцяло решението на Районен съд – Пловдив, както и НП по мотиви, подробно изложени в касационната жалба.

Ответникът по касационната жалба – ТД на НАП – Пловдив счита същата за неоснователна и настоява за отхвърлянето и.

Представителят на Окръжна Прокуратура – Пловдив застъпва становище за неоснователност на така подадената касационна жалба.

Пловдивският административен съд – двадесети и първи състав, след като разгле­да по отделно и съвкупност наведените с жалбата касационни осно­ва­ния, намира за установено следното.

При извършена на “Климекс”ЕООД проверка относно установяване на факти и обстоятелства, свързани със спазването на осигурителното законода­телст­во, е установено, че дружеството, в качеството на осигурител не е спазило сро­ка за внасяне по сметката на ТД на НАП – Пловдив на дължимите осигури­телни вноски за ДОО за м. октомври 2011г.  върху начислените за месеца тру­дови възнаграждения в Дру­жест­вото. Посочено е още, че възнаграждения за ме­сец октомври 2011г. на наетите по трудово правоотношение 11 лица са били начис­лени на 29.11.11г. и е следвало да бъдат внесени до края на месеца следващ месеца, през който е поло­жен трудът – 30.11.2011г.

Нарушението е квалифицирано като неспазване на разпоредбата на чл.7 ал.3 КСО и на основание чл.355 ал.1 КСО е наложена иму­ществена санк­ция в размер на 500 лева на Дружеството, като е посочено, че нарушението е извър­шено за първи път.

За да потвърди наказателното постановление, районният съд е приел, че дружеството е осъществило състава на административното нарушение по по­сочената правна квалификация и за административнонаказващият орган е възникнало задължение да наложи наказание на нарушителя по чл.355 ал.1 КСО. Съдът е приел също, че наказателното постановление е издадено в шест­месечния преклузивен срок по чл.34 ал.3 от ЗАНН, като са  спазени нормите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Според районния съд съставеният АУАН и издаденото наказателно постановление съдържат всички реквизити, посочени в тези нор­ми.

Съдът в настоящата касационната инстанция намира, че първосте­пенният съд основателно не е приложил института на чл.34 ЗАНН.

В случая по делото безспорно се установява, че и декларация обр.1, и дек­ла­рация обр. 6 са били подадени в срок/в случая и двете по електронен път на дата 29.11.2011г./, като няма съмнение, че те съдържат данните за опреде­лени от задълженото лице задължения за внасяне на осигурителни вноски, вклю­чително техния точен размер.

В случая следва да се има предвид, че подадените декларации обр.1 и обр.6 представляват такива по смисъла на чл.105 и сл. ДОПК.

След като по делото липсват доказателства за издаден ревизионен акт за дължимите осигурителни вноски за посочения месец, то съгласно чл.108 ал.2 ДОПК декларираните от субекта суми се смятат за окончателно устано­вени. В този случая именно тези декларации са и изпълнителното основание по смисъла на чл.165 ДОПК.

С оглед на това именно декларираната и непроменена по установе­ния ред сума подлежи на принудително събиране, вкл. с дължимата мораторна лихва за късното изпълнение и то от момента на възникване на вземането.

По делото се установява още, че за тази декларация обр.6 за м. 10.2011г. не са подавани коригиращи декларации, които евентуално да обосноват необхо­димостта от извършване на проверка за тяхната дължимост /при установяване на недължимост на осигурителни вноски не следвал лицето да носи каквато и да е административно-наказателна отговорност в този смисъл /.

С други думи с подаването на посочената декларация, компетентната ад­ми­нистрация е била уведомена за декларираните задължения, а с изтичането на посочения от закона срок е била наясно, че същите не са били платени нав­ре­ме, като разбира се досежно плащането органите на приходната администра­ция е следвало да извършат служебна проверка по осигурителната сметка на лицето.

При това положение на нещата настоящият състав приема категорично, че в случая АУАН е съставен при спазване на чл.34 ал.1 ЗАНН, а именно в триме­се­­чен срок от датата 01.12.2011г./или до 01.03.2012г./.

По отношението за прилагане института на чл.28 б. “а” ЗАНН, то настоя­щият състав изцяло споделя изводите на първостепенния съд, че в случая не са налице предпоставките за неговото прилагане, тъй като дори и да се приеме, че сумите са внесени, това е станало значително по – късно от крайния законов срок.

        При това положение на нещата съдебното решение следва да се остави в сила, като законосъобразно/последната преценка настоящият състав прави съоб­разно датата на приключване на съдебното дирене, т.е. във всички случаи преди 01.01.2013г., с оглед настъпила законодателна промяна в сила от пос­лед­ната дата/.

Ето защо и поради мотивите, изложени по – горе ПЛОВДИВСКИЯТ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ХХІ състав :

 

Р      Е      Ш      И

 

ОСТАВЯ в сила съдебно решение №2487 от 13.10.2012г. по НАХД №5137/ 2012г. по описа на Ра­йо­нен съд – Пловдив, ХХVІ н. със­тав,с което е потвърдено наказа­телно пос­тановление №63705-S016845/31.05.2012г. на Зам. Ди­ректор на ТД на НАП – Пловдив, с което на “Климекс”ЕООД с адрес на управление *** на основа­ние чл.355 ал.1 КСО е наложено ад­ми­нистративно наказание “имуществена санк­­ция” в размер на 500 лева за из­вър­шено нару­шение по чл.7 ал.3 КСО.

 

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

                                                                               ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

                

                                                                                              2.