РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 


Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 140

 

град Пловдив, 18 януари 2013 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХХІ касационен състав, в открито заседание на деветнадесети декември през две хиляди и дванадесета година,  в състав:

                                        

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЯВОР КОЛЕВ

                             ЧЛЕНОВЕ: ЯНКО АНГЕЛОВ                     

ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

                                                      

при секретаря С.С. и участието на прокурора ДИЛЯН ПИНЧЕВ, като разгледа докладваното от съдията В.ГЕОРГИЕВА касационно НАХД № 3455 по описа за 2012 година  и за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производство по чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 ЗАНН.

Постъпила е касационна жалба от Митница – Пловдив срещу решение № 2423 от 08.10.2012г. постановено по НАХД № 4037/2012г. по описа на Районен съд – Плов­див, ХХVІ н.състав, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № 14/15.05.2012г. на Началник Митница – Пловдив, с което е наложено на “Садат”ООД – гр. Пловдив, с Булстат ***, с адрес на управление ***, с управител С.К., е наложено административно на­казание – имуществена санкция в размер на 193,98 лева на основание чл. 234 ал.2,т.1 от Закона за митниците /ЗМ/ за нарушение на чл.234 ал.1, т.1 ЗМ, ка­то заедно с това на основание чл.234 ал.4 във вр. с чл.233 ал.4 ЗМ е присъ­де­на за заплащане и левовата равностойност на липсващите стоки, предмет на нарушението в размер на общо 1533,43 лв.

Жалбоподателят счита, че така постановеното решение от състав на Районен съд - Пловдив е незаконосъобразно, като излага доводи за наличие на наруше­ния на материалния закон, на съществени нарушения на процесуални правила, като моли същото да бъде отменено, като вместо това се постанови потвърж­даване на издаденото НП.

Ответникът по касационната жалба – “Садат”ООД – гр. Пловдив в представено писмено становище счита жалбата за неоснователна и настоява да бъде оставена без уважение.

Представителят на Окръжна Прокуратура – Пловдив застъпва становище за неоснователност на така подадената касационна жалба.

Пловдивският административен съд, Двадесети и първи състав, след като разгледа по отделно и съвкупност наведените с жалбата касационни основания, намира за установено следното.

За да обоснове крайния си извод за незаконосъобразност на атакува­ното НП, Районният съд е приел, че от съвкупната преценка на съб­раните доказателства, не се установява дружеството да е извършило вмене­ното му нарушение на ЗМ.

Настоящият касационен състав намира, че в случая неправилно след съпоставяне на документите, представени от “Садат” ООД и турската митническа администрация, Началникът на Митница – Пловдив е приел, че митни­ческата стой­ност на внесените стоки по реда на чл.29 и чл.32, § 1, б. „д” от МКО е съ­от­ветна на посочената в представените от турската администрация частни доку­мен­ти, т.е. че договорната стойност е по-висока.

В случая обаче износната ЕАД и фактурата във варианта, приложена към тази декларация, не са достатъчни, за да бъде определена от митни­чес­ки­те органи митническа стойност, различна от декларираната, съответно да се при­еме, че е налице избягване заплащане на част от дължими държавни вземания, а именно ДДС в размер на 193,98 лева.

Съгласно чл. 29, § 1 от МКО, респективно чл. 35 от ЗМ, митническата стойност на внасяните стоки е договорната им стойност, а именно – платената или подлежащата на плащане цена на стоките при продажбата им за износ с мес­тоназначение в митническата територия на Общността, коригирана при не­об­ходимост в съответствие с разпоредбите на членове 32 и 33, при условия­та, визирани в букви “а”-“г”.

Правилно районният съд е приел, че представените от вносителя пред българската митническа администра­ция доказателства са достатъчни за установяване, че декларираната от “Са­дат”ООД митническа стойност е установената за плащане и реално платената цена. Фактурата във варианта, приложен към износната декларация съдържа по-висока стойност на цената и други условия за доставка, но тя също предс­тавлява частен документ. Писмото на турската митническа администрация са­мо изпраща фактурата и ЕАД, без да отразява като официален удостоверите­лен документ стойността на износа. Следователно не може да се приеме, че са обо­рени представените от “Садат” ООД писмени доказателства – частни до­кументи, които установяват друга по-ниска стойност за договорена и заплатена цена. С други думи следва да се приеме, че митническите органи не са уста­но­ви­ли по категоричен начин, че митническата стойност, определена по реда на чл. 29, § 1 от МКО е различна от декларираната. Правилно районният съд е достигнал до извода, че наказателното постановление е необосновано, поради което нарушението е недоказано, и правилно НП е било отменено от първоинстан­цион­ния съд.

Предвид казаното, в случая не са налице касационните основания на чл.348 ал.1, т.1 и т.2 НПК, а атакуваното решение на районния съд е валидно, допустимо и съответстващо на материалния закон, поради което на основание  чл.221 ал.1 АПК следва да бъде оставено в сила.

Ето защо и поради мотивите, изложени по – горе Административен съд – Пловдив, ХХI състав :

 

Р      Е      Ш      И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2423 от 08.10.2012г. постановено по НАХД № 4037/2012г. по описа на Районен съд – Плов­див, ХХVI н.състав.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                           2.