РЕШЕНИЕ

гр. Пловдив, 16.01.2013год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд - Пловдив, XXII състав, в открито съдебно заседание на четиринадесети декември, две хиляди и дванадесета година,

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ ХАРИТЕВА

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: СТОИЛ БОТЕВ

                                                                                             ГЕОРГИ ПАСКОВ

и секретаря Севдалина Дункова и с участието на прокурор Росен Каменов, като разгледа докладваното от съдия Ботев кнахд № 3456 по описа на Административен съд гр. Пловдив за 2012г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на глава Дванадесета от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

С Решение № 2445 от 09.10.2012 г., постановено по нахд № 5141 от 2012г., по описа на Районен съд - Пловдив, 21-ви наказателен състав е потвърдил НП №63714-S016906 от 31.05.2012г. издадено от заместник Директор на ТД на НАП гр. Пловдив, с което на "КЛИМЕКС"ЕООД, с БУЛСТАТ ****, със седалище и адрес на управление в ****, представлявано от управителя Й.П. е наложена имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лв., на основание чл. 355, ал.1 от КСО, за нарушение на чл.158, във вр. с чл. 7, ал. 3 от КСО.

Жалбоподателят – "КЛИМЕКС" ЕООД, чрез адв. С. счита  че решението е незаконосъобразно, налице е плащане на дължимите вноски и следва да се приложи чл. 28 от ЗАНН.

Ответникът - ТД на НАП гр. Пловдив, редовно уведомени не изразяват становище по КЖ.

Окръжна прокуратура - Пловдив изразява становище за неоснователност на касационната жалба.

Касационният съд, като извърши преглед на обжалваното съдебно решение, във връзка със соченото касационно основание и констатира, че касационната жалба е подадена в предвидения законен срок и от страна по първоинстанционното производство, за която решението е неблагоприятно, поради което същата е допустима, а разгледана по същество е основателна.

ПРС въз основа на приетите по делото доказателства е установил, че при извършена проверка относно спазването на осигурителното законодателство на "КЛИМЕКС" ЕООД  е било установено, че в качеството си на дружество - осигурител до 25.05.2011г. не е внесъл дължимите осигурителните вноски за фондовете на ДПО за месец май 2011г. в размер на 284,40лева . Районният съд е възприел горната фактическа обстановка и е приел, че горните суми са дължими и няма допуснато съществено нарушение на преклузивните срокове по чл. 34 от ЗАНН.

Настоящия състав счита,  че решението на ПРС следва да се отмени съобразно новите промени в КСО , приети с ДВ бр.94 /2012г. в сила от 01.01.2013г. и съобразно чл. 3, ал.2 от ЗАНН. В  Раздел III „Отговорност за неизпълнение на задълженията за деклариране на данни пред Националната агенция за приходите и за внасяне на задължителни осигурителни вноски“ ,  в чл. 355. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г., бр. 94 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.)  е предвидено че „Който наруши разпоредбите на чл. 5, ал. 4 и чл. 6, ал. 8 и разпоредбите на нормативните актове по прилагането им, се наказва с глоба от 50 до 500 лв. за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция за едноличните търговци и юридическите лица в размер от 500 до 5000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание“. Видно е, че е премахнат чл. 7 на КСО, поради което и с оглед по-благоприятния закон за жалбоподателя, наложената санкция на основание чл. 355 следва да бъде отменена. 

Решението макар и законосъобразно към момента на постановяването, с оглед настъпилата законодателна промяна следва да бъде отменено и вместо него да се постанови друго с което се отмени оспореното НП.

Предвид горното и на основание чл.221, ал. 2 от АПК съдът

РЕШИ

ОТМЕНЯ Решение № 2445 от 09.10.2012 г., постановено по нахд № 5141 от 2012г., по описа на Районен съд - Пловдив, 21-ви наказателен състав и вместо него постанови:

ОТМЕНЯ НП №63714-S016906 от 31.05.2012г. издадено от заместник Директор на ТД на НАП гр. Пловдив, с което на "КЛИМЕКС"ЕООД, с БУЛСТАТ ****, със седалище и адрес на управление в ****, представлявано от управителя Й.П. е наложена имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лв., на основание чл. 355, ал.1 от КСО, за нарушение на чл.158, във вр. с чл. 7, ал. 3 от КСО.

 Решението е окончателно.

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ :

                                                           ЧЛЕНОВЕ :