РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№. 132

 

гр. Пловдив, 17.01.2013 год.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХІХ състав, в открито заседание на седемнадесети декември през две хиляди и дванадесета година в състав:

                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДИЧО ДИЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ :          МАРИАНА МИХАЙЛОВА

                             ТАТЯНА ПЕТРОВА  

                              

при секретаря Б.К. и участието на прокурора ДИЛЯН ПИНЧЕВ, като разгледа докладваното от съдия ТАТЯНА ПЕТРОВА к.н.а.х дело № 3469 по описа на съда за 2012 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

І. За характера на производството, жалбите и становищата на страните:

1. Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 63, ал. 1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

2. Образувано е по касационна жалба предявена от В.А.Г., в качеството му на едноличен търговец с фирма “ДИАНА – ВАСИЛ ГРЪНЧАРОВ”, със седалище и адрес на управление ***, против Решение № 177 от 02.10.2012 г. на Районен съд Карлово, І н.с., постановено по н.а.х.д. № 258 по описа на същия съд за 2012 г., потвърждаващо НП № 24/26.03.2012 г. на ИД Началник на Регионален отдел – Пловдив на ГД “Метрологичен надзор” към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), с което на жалбоподателя, на основание на чл. 85, ал. 2 и чл. 89, ал. 2 от Закона за измерванията (ЗИ) са наложени ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ в размер на 200 лв. за извършено нарушение на чл. 44, т. 4, вр. с чл. 43, ал. 1 от ЗИ и в размер на 400 лв., за извършено нарушение на чл. 59, ал. 3 от ЗИ, вр. чл. 5, ал. 3 от Наредба за предварително опакованите количествени продукти.

Поддържаните касационни основания се субсумират в твърдението, че атакуваният съдебен акт е постановен в нарушение на материалния закон. В тази връзка се претендира приложение на чл. 28 от ЗАНН, съответно отмяна на обжалваното решение и процесното НП.

3. Ответникът по касационната жалба  - ДАМТН, ГД “Метрологичен надзор” РО – Пловдив, чрез представителя си Е.П., И.Д. Началник на РО – Пловдив на ГД “Метрологичен надзор” към  ДАМТН, счита касационната жалба за неоснователна.

4. Участвалият по делото прокурор, представител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив дава заключение, че жалбата е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

ІІ. За допустимостта :

5. Касационната жалба е подадена в предвидения за това преклузивен процесуален срок и при наличието на правен интерес. При това положение същата се явява ДОПУСТИМА.

ІІІ. За фактите и за правото:

6. Карловският районен съд е бил сезиран с жалба предявена от В.А.Г., в качеството му на едноличен търговец с фирма “ДИАНА – ВАСИЛ ГРЪНЧАРОВ”, против НП № 24/26.03.2012 г. на И.Д. Началник на РО – Пловдив на ГД “Метрологичен надзор” към ДАМТН.

Обжалваното НП е издадено въз основа на АУАН № 0127ПД от 12.03.2012 г. съставен от В.А.Ч. – старши инспектор в РО при ГД на “Метрологичен надзор” гр. Пловдив. Обективираните в акта констатации се свеждат до следното:

На 23.02.2012 г., около 13.00 ч., е извършена надзорна проверка от контролните органи на РО на ГД ”Метрологичен надзор”- Пловдив, в магазин за хранителни стоки, стопанисван от ЕТ “ДИАНА – ВАСИЛ ГРЪНЧАРОВ”, находящ се в гр. Карлово, на ул. “Цар Симеон” № 2. Проверката имала за предмет осъществяването на контрол по отношение на лицата, ползващи везни в търговската мрежа и предлагащи за продажба предварително опаковани продукти. Проверяващите установили, че в търговския обект се ползват две везни, на които поставените върху тях знаци за извършени проверки били валидни до месец септември 2007 г. По отношение на предварително опакованите продукти е установено, че в търговския обект се предлагали за продажба продукти, върху които са поставени допълнително етикети с тегла, които се различавали от нетното тегло, обявено и осигурено от производителя им.

За констатираните нарушения е съставен протокол със задължителни предписания на търговеца от 23.02.2012 г. и списък на продуктите, предназначени за продажба, за които е установена промяна на осигуреното от производителя или вносителя съответствие с изискванията към тях.

Процесното административно наказание е наложено при тази фактическа и правна обстановка, която е възприета и възпроизведена в спорното НП.

7. За да постанови обжалваното пред настоящата инстанция решение, Районен съд – Карлово е приел от правна страна, че жалбоподателят е осъществил твърдените в атакуваното наказателно постановление административни нарушения, които не могат да бъдат квалифицирани като маловажен случай по смисъл на чл. 28 от ЗАНН. В тази връзка съдът е посочил, че безспорно търговецът като лице, което използва везни в търговската мрежа, с които извършва измервания, свързани с търговски плащания е допуснал да ползва такива без надлежен знак от последваща проверка, като последните такива знаци върху ползваните везни в магазина са били съответно валидни до месец август 2007 г. и до септември 2007 г. Установено е също така безспорно, че търговецът като лице, което предлага за продажба предварително опаковани продукти е предложил за продажба такива продукти, надлежно изброени в наказателното постановление, като е залепил допълнително етикети с обявени от него нетни количества, различни от обявените и осигурени от производителя. Като правилна е преценена и правната квалификация на констатираните нарушения. В обобщение е прието, че АУАН и атакуваното наказателно постановление са съставени в съответствие с императивните изисквания на чл.42 и чл.57 от ЗАНН и съобразно сроковете по чл.34 от ЗАНН от компетентни длъжностни лица в кръга на правомощията им. Размерът на наложените имуществени санкции, според районния съд, е определен в съответствие с чл.27 ал.2 от ЗАНН.

8. Като е стигнал до тези правни изводи, районният съд е постановил правилен и законосъобразен съдебен акт. В решението са изложени подробни и задълбочени мотиви относно законосъобразността на оспорения административен акт. Фактите по делото са обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност. Въз основа на правилно установената фактическа обстановка, са направени обосновани изводи относно приложението, както на материалния, така и на процесуалния закон. Фактическите констатации и правните изводи, формирани от първостепенния съд, се споделят напълно от настоящата инстанция. Това прави излишно тяхното преповтаряне.

9. По отношение на възведените в обстоятелствената част на касационната жалба възражения за маловажност на констатираните нарушения, следва да се добави следното:

За маловажен случай на административно нарушение по смисъла на чл. 28 от ЗАНН, следва да се приеме това административно нарушение, което с оглед липсата на вредни последици или незначителността му и с оглед другите смекчаващи отговорността обстоятелства, представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от съответния вид (арг. чл. 93, т. 9 НК във връзка с чл. 11 ЗАНН). 

Настоящият случай не е такъв, с оглед наличието на множество отегчаващи обстоятелства (в продължение на 5 години търговецът е упражнявал своята дейност като е използвал везни, с които извършва измервания, свързани с търговски плащания без надлежен знак от последваща проверка, като последните такива знаци върху ползваните две везни в магазина са били валидни съответно до месец август 2007 г. и до септември 2007 г.; множество са пакетираните хранителни продуктите, които макар и с по няколко грама, са със завишен грамаж в сравнение с този обявен от съответния производител), поради което не може да се приеме, че деянията разкриват по–ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид. В този смисъл наведените в жалбата доводи за маловажност на констатираните административни нарушения се явяват неоснователни.

10. Изложеното до тук налага да се приеме, че обжалваното пред касационната инстанция решение на районния съд като валидно, допустимо и правилно следва да бъде оставено в сила.

 

Воден от изложеното, настоящият касационен състав,

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 177 от 02.10.2012 г. на Районен съд Карлово, І н.с. постановеното по н.а.х.д. № 258 по описа на същия съд за 2012 г.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                          ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                                                                                  2.