РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

РЕШЕНИЕ

 

№ ................

 

гр. Пловдив, 15.01.2013г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХХІV състав, в открито заседание на  осемнадесети декември през две хиляди и дванадесета година в състав:                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ПЕТРОВ

ЧЛЕНОВЕ :           ДИЧО ДИЧЕВ  

                                ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА  

при секретар   А.Х.  и прокурор Христо Анчев като разгледа докладваното от съдия Дичев  КНАД №  3484  по описа за 2012 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

                        Производството е образувано по жалба, подадена от  ОДМВР – Пловдив, сектор ”ПП”  срещу Решение № 178/ 03.10.2012 г. по НАХД № 204 по описа за 2012 г. на РС  - Карлово, с което е отменено атакуваното в първата инстанция НП, и се моли съда  да го отмени, вместо което да постанови друго, с което да потвърди НП.  В СЗ жалбодателят не се представлява и не взема становище по жалбата. Ответникът не се представлява, в писмено становище оспорва жалбата. Представителят на ОП  изразява становище, че жалбата е неоснователна. 

                      Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна, макар и мотивите на първоинстанционното решение да не се споделят от настоящия касационен състав.  Жалбодателят е бил санкциониран на основание  чл.179, ал.3, т.2, предл.1 от ЗДвП, за извършено нарушение на чл.100, ал.2, предл.І от ЗДвП, затова че “на 18.11.2011 г. управлява автобус “Сетра”, № РВ 9189 КА, който няма залепен валиден винетен стикер от кат. К2, съгласно чл.10, ал.2 от ЗП.”  За да отмени НП първоинстанционният съд е приел, че 1. АУАН е съставен в нарушение на чл.42, т.3 от ЗАНН, тъй като в текството описание на нарушението било посочено, че деянието е извършено на път І-6, при км.253+479, посока Карлово – Сопот, което описание според съда било “непълно, неточно и в недостатъчна степен конкретизирано”, тъй като следвало да е “посочено и населеното място,  в района на което или в землището, на което е извършено нарушението”; 2. липсвала идентичност между така даденото описание на мястото на нарушението , посочено в АУАН и това в НП” – в последното мястото на нарушението било посочено “само като път клас І-6, 253+479”, като и тук важало казаното по-горе за липса на достатъчна индивидуализация, тъй като отново липсвало посочване на населено място; 3. в атакуваното НП липсвали каквито и да е обстоятелства относно нарушението по  чл.139, ал.1, т.1 от ЗДвП, а административнонаказващия орган се задоволил да отбележи само, че жалбодателят се движи с техническо неизправно ППС, което било нарушение на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН.  Противно на посоченото в решението мястото на нарушението е достатъчно ясно и конкретно посочено – “път І-6, при км.253+479, посока Карлово – Сопот”, като в същото време  не е налице посоченото в решението разминаване в мястото на нарушението в АУАН и в НП  - в АУАН същото е посочено като “път І-6, км. 253+479, посока Карлово-Сопот”, а в НП – “път 1, клас № 6, км. 253+479”, т.е. става въпрос за едно и също достатъчно ясно разбираемо описание на мястото на нарушението. В НП липсват констатации за извършено нарушение по чл.139, ал.1, т.1 от ЗДвП, поради което описаното в мотивите по повод такова нарушение следва да бъде оставено без внимание и без коментар.

                        Следва да се посочи обаче, че е налице несъответствие между сочената за нарушена разпоредба – чл.100, ал.2 от ЗДвП и санкционната норма на чл.179, ал.3 от ЗДвП. Последната гласи, че “Водач, който управлява пътно превозно средство по републиканските пътища, за което не е заплатена винетна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, или на превозното средство е залепен винетен стикер с графично оформление, което е различно от одобреното, се наказва с глоба, както следва...”, т.е. неизпълнението на задължението за залепване по чл.100, ал.2 /защото именно това сочи като нарушение органа/  не може да бъде санкционирано по чл.179, ал.3 от ЗДвП, който предвижда санкции за други нарушения – управление на МПС без заплатена винетна такса и залепване на винетен стикер с графично оформление,  различно от одобреното.  Описание на такива нарушения не се съдържат нито в АУАН, нито в НП, в които е посочено единствено, че водачът управлява автобус, който няма залепен валиден стикер.  Поради това НП правилно като краен резултат е било отменено от първоинстанционният съд.     

Воден от изложеното, настоящият касационен състав,

 

 

РЕШИ :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 178/ 03.10.2012 г. по НАХД № 204 по описа за 2012 г. на РС  - Карлово,

Решението  е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                            

 

 

    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                            2.