РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 162

гр. Пловдив, 21 януари 2013 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

      АДМИНИСТРАТИВЕН   СЪД  - гр.ПЛОВДИВ, XXI състав в открито заседание на деветнадесети декември през две хиляди и дванадесетата година в състав :

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ЯВОР КОЛЕВ
                                                                                ЧЛЕНОВЕ :       ЯНКО АНГЕЛОВ

                                                                                        ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

 

при секретаря С.С. и с участието на прокурора ДИЛЯН ПИНЧЕВ, като разгледа докладваното от съдия Георгиева КНАХД № 3498 по описа на Административен съд - Пловдив за 2012 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Касационно производство по реда на по чл. 63 ал. 1 пр. 2 ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.  

С решение № 2286 от 20.09.2012г., постановено по н.а.х.д. № 3939/ 2012г. по описа на Пловдивски районен съд, ХVIII наказателен състав, е изменено НП № 460 от 15.05.2012 г., издадено от заместник – кмета на Община Пловдив, с което на С.М.Ф., ЕГН **********, на основание чл.43, ал.1 от Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив Приложение към решение №199, взето с Протокол № 10 от 28.05.2009г. на Общински съвет – гр. Пловдив, за нарушение на чл.34, ал.1 от Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив Приложение към решение №199, взето с Протокол №10 от 28.05.2009 г. на Общински съвет – гр. Пловдив е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 /двеста/ лева, като е намален размира на санкцията на 100 лв.

Недоволен от решението е останал касационният жалбоподател, който оспорва решението на районния съд, като иска неговата отмяна, както и да бъде отменено издаденото наказателно постановление. Посочва, че нарушение не е било извършено.

Ответникът по касацията – Община Пловдив не взема становище по жалбата.

Окръжна прокуратура – Пловдив намира жалбата за неоснователна, а постановеното решение за правилно и законосъобразно.

Касационната инстанция, след като провери служебно валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон, въз основа на доказателствата по делото, намери жалбата за допустима, но по същество за неоснователна.

Фактическата обстановка около спора е следната. На 18.04.2012г. около 18.30 часа жалбоподателят Ф. разхождал домашното си куче - американски булдог, бяло на цвят - в парк “Бунарджик” на павираната алея, водеща към високата част на хълма. Кучето било без повод. По същото време там се намирал Иван Сотиров, който също разхождал кучето си – курцхар, което обаче имало повод. При срещата на двете кучета възникнал инцидент, като американският булдог нападнал и захапал кучето на Сотиров. На 20.04.2012г. последният подал устен сигнал в Пловдивски общински инспекторат. С проверката се заел Б. Т. – мл. инспектор, който установил самоличността на жалбоподателя и провел разговор с него и със Сотиров за случилото се на 18.04.2012г.

За констатираното нарушение на Ф. бил съставен АУАН, в който нарушението било квалифицирано по чл.34, ал.1 от Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив. АУАН бил предявен на нарушителя на същата дата, като последният се е запознал със съдържанието му, получил препис от акта, а в графата възражения написал, че има такива.  Същият бил надлежно уведомен, че в тридневен срок може да даде допълнителни обяснения и да направи възражения, от което право се възползвал. В последствие на лицето било издадено працесното наказателно постановление.

За да измени обжалваното наказателно постановление, районният съд е приел, че фактическата обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от събраните по делото писмени доказателства, както и от гласните доказателства – показанията на свидетелите. Съдът е приел, че по делото са налице категорични и безспорни доказателства за извършеното от касатора административно нарушение на чл.34, ал.1 от Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив. Съдът е приел, че от обективна и субективна страна касатора е осъществил вмененото му във вина административно нарушение, поради което правилно е ангажирана неговата отговорност, като му е наложено административно наказание – глоба.

Съдът е приел също така, че при определяне размера на наказанието относно извършеното нарушение административно-наказващият орган е следвало да има предвид целите на наказанието, да отчете тежестта на конкретното нарушение, подбудите за неговото извършване и други смекчаващи или отегчаващи вината обстоятелства и имотното състояние на нарушителя, а също и обществената опасност на този вид административно нарушение, поради което е приел, че санкцията следва да бъде намалена  в минимален размер от 100 лева, който би изпълнил целите на наказанието – да се отрази предупредително и превъзпитателно както на нарушителя, така и на останалите членове на обществото.

Настоящата инстанция намира постановеното от районния съд решение за правилно и съобразено с  материалноправните изисквания на закона. Районният съд е обсъдил подробно и задълбочено събраните по делото доказателства и установени от него обстоятелства, които не следва да бъдат преповтаряни.

Нормата на чл.34, ал.1 от Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив създава задължение за всеки стопанин на куче да разхожда същото с нашийник и повод, а кучетата от породите: кавказка овчарка, българско овчарско куче (каракачанка), германски дог, немска овчарка, ризеншнауцер, московска стражева, черен териер, доберман, ротвайлер, бултериер, питбул, стафорширски териер, мастиф, както и едри непородисти кучета с агресивен характер - и с намордник.

Касаторът не оспорва собствеността на куче от сочената в АУАН порода, нито обстоятелството, че действително е бил на мястото на инцидента с кучето си. Твърди се обаче, че кучето не е било без намордник, а го е пуснал, за да може да се защити в ситуацията, тъй като било провокирано и нападнато. О страна на касатора не са ангажирани никакви доказателства в тази насока. В същото време от събраните по делото доказателства пред първата инстанция безспорно се установява описаната в решението на районния съд фактическа обстановка.

С оглед на събраните доказателства се очертава изводът, че като е отменил изменил атакуваното пред него наказателно постановление, Пловдивският районен съд е постановил правилно и законосъобразно решение, което следва да се остави в сила.

Ето защо и на основание чл.221, ал. 2 от АПК, Административен съд – Пловдив, ХХІ състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2286 от 20.09.2012г., постановено по н.а.х.д. № 3939/ 2012г. по описа на Пловдивски районен съд, ХVIII наказателен състав

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

 

 

 ЧЛЕНОВЕ :