РЕШЕНИЕ

 

№ 65

град Пловдив,  14 януари,  2013 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

                     АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХХІІІ к.с., в открито заседание на четиринадесети декември  през две хиляди и дванадесета година,  в състав:

 

                      Председател: Недялко Бекиров

                              Членове: Здравка Диева

                                               Милена Несторова - Дичева      

                                                                                                             

при секретаря Гергана Георгиева  и участието на прокурора Иван Перпелов,  като разгледа   докладваното от съдия Дичева  КАНД № 3501  по описа за 2012 г. ,  и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс.

            Образувано е по касационна жалба, подадена от П.Б.Б. ***,   против Решение № 2342/ 27.09.2012 г. по НАХД № 6775/ 2011 год. по описа на Районен съд – Пловдив, в частта с която е потвърдено НП по отношение наложените глоби в размер на 50 лв. с отнемане на 8 контролни точки по чл.183, ал.4, т.7, предл.І от ЗдвП, и 20 лв. по чл.185, предл.І от ЗДвП. Твърди се, че решението   е неправилно и се моли съда да го отмени, вместо което постанови друго, с което да отмени НП в обжалваните части. В съдебно заседание жалбоподателят лично и чрез процесуален представител поддържа жалбата.

            Ответникът по жалбата не се представлява и не взема становище по жалбата.

            Представителят на Окръжна прокуратура – Пловдив изразява становище, че жалбата е неоснователна.

Административният съд, като извърши проверка на атакуваното решение, във връзка със заявените в жалбата касационни основания, констатира следното:

            Касационната жалба е подадена в срока по чл.211, ал.1 от АПК, от страна по делото, за която то е неблагоприятно и е  процесуално допустима. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.  В СЗ процесуалния представител на жалбодателя сочи, че отнетите вследствие предходни наказания на лицето контролни точки следвало да бъдат възстановени служебно, и нямало как към днешна дата да има само 5 контролни точки, а следвало да има най-малко 31 контролни точки /т.е. 39- 8-те отнети с атакуваното НП/, т.е. съдът не бил вникнал в самия казус, защото считал, че жалбодателят се борел за глобите, които били минимални. Самият жалбодател сочи изрично в СЗ, че е извършил нарушенията умишлено, както и че бил писал жалби, включително до министъра за контролните си точки.

            Настоящият касационен състав намира за необходимо да отбележи, че предмет на първоинстанционното производство е НП, както и отнетите със същото контролни точки, но няма как в производството по обжалване на НП първоинстанционният съд да извърши цялостна проверка на контролните точки на жалбодателя, в това число отнети преди годин с други НП. Съдът правилно е ограничил съдебния контрол, съобразно пределите по чл.63, ал.1 от ЗАНН, тъй като с други правомощия съдът не е разполагал. От друга страна доказателствената сила на АУАН във връзка с признанието за извършените нарушения от страна на жалбодателя в първата инстанция /още със самата жалба/, и с прякото признание пред касационната инстанция, че е извършил умишлено нарушенията, за които е бил санкциониран,  обезмислят излагането на каквито и да било мотиви по отношения на нарушенията, а касационният състав установи, че  наказанията са наложени в минималните законови предели, както и правилно са били отнети 8 контролни точки на жалбодателя за извършеното       нарушение     по     чл.183, ал.4, т.7,       предл.І  от ЗДвП  -   чл.4,  т.23  от Наредба No Iз-1959 от 27 декември 2007 г.за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство, условията и реда за отнемането им и списъка на нарушенията на правилата за движение по пътищата, за които се отнемат (обн.,ДВ,бр.4 от 15 януари 2008 г.).  Дали след това отнемане на същия остават 5 контролни точки, както сочи, че неправилно е посочено от органа процесуалния представител на жалбодателя, излиза извън обхвата на касационната проверка, която обхваща само първоинстанционното решение,  поради което въпросът не следва да бъде коментиран. 

            При така изложеното следва да бъде постановено решение, с което  първоинстанционното решение да бъде оставено в сила, в обжалваната част. 

Мотивиран  от изложеното, Административен  съд – Пловдив

 

                                                            Р  Е  Ш  И  :

 

            ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2342/ 27.09.2012 г. по НАХД № 6775/ 2011 год. по описа на Районен съд – Пловдив, в обжалваната му част.

            Решението е окончателно.

 

 

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                     ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

                                                                                        2.