РЕШЕНИЕ

гр. Пловдив, 16.01.2013год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд - Пловдив, XXII състав, в открито съдебно заседание на четиринадесети декември, две хиляди и дванадесета година,

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ ХАРИТЕВА

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: СТОИЛ БОТЕВ

                                                                                             ГЕОРГИ ПАСКОВ

и секретаря С.Д. и с участието на прокурор Росен Каменов, като разгледа докладваното от съдия Ботев кнахд № 3503 по описа на Административен съд гр. Пловдив за 2012г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на глава Дванадесета от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

С Решение № 2357 от 28.09.2012 г., постановено по нахд № 3733 от 2012г., по описа на Районен съд - Пловдив, 23-ти наказателен състав е отменил НП № 62640-S016315 от 28.03.2012г. издадено от заместник Директор на ТД на НАП гр. Пловдив, с което на "ДЖИЕС ГРАНД СЕНС", с БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, жр Тракия, блок 201В, вх. А , ет. 8, ап. 22, представлявано от управителя З.В.О. е наложена имуществена санкция в размер на 4000 /четири хиляди/ лв., на основание чл. 104, ал.1 от ЗЗО, за нарушение на чл. чл.40, ал.1, т.1 буква „в“, във вр. с чл. 7, ал. 1 и 2 от КСО.

Жалбоподателят - ТД на НАП гр. Пловдив, чрез ю.к. Стаматова твърди, че решението е незаконосъобразно и неправилно е приложен чл. 34, ал.1 от ЗАНН, поради което иска потвърждаване на оспореното НП .

Ответникът - "ДЖИЕС ГРАНД СЕНС", чрез адв. С. /л.11/ счита жалбата за неоснователна и моли за оставяне в сила на оспореното решение.

Окръжна прокуратура - Пловдив изразява становище за неоснователност на касационната жалба.

Касационният съд, като извърши преглед на обжалваното съдебно решение, във връзка със соченото касационно основание и констатира, че касационната жалба е подадена в предвидения законен срок и от страна по първоинстанционното производство, за която решението е неблагоприятно, поради което същата е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

ПРС въз основа на приетите по делото доказателства е установил, че при извършена проверка относно спазването на осигурителното законодателство на "ДЖИЕС ГРАНД СЕНС" е било установено, че в качеството си на дружество - осигурител до 25.05.2011г. не е внесъл осигурителните вноски за фондовете на ДОО за месец април 2011г. в размер на 775,47лева .

Районният съд е възприел горната фактическа обстановка, като е обсъдил събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и е приел, че на данъчната служба обстоятелствата за неплащане на дължимите осигуровки в срок са й станали известни още на 25.05.2011г. с подаването на декларация - образец №6 от дружеството и е приел, че са налице съществени процесуални нарушения, извършени от АНО изразяващи се в съставянето на АУАН извън срока по чл.34 от 3АНН, изтичащ на 25.07.2011г. и на това основание е отменил оспореното НП.

Обсъждайки горните доказателства, настоящия състав счита, че въпрос на организация от страна на НАП е да ползва своевременно информацията с която разполага и респ. да санкционира своевременно виновните лица. Създадения регистър по силата на чл. 80 от ДОПК съдържа достатъчно данни за задължените лица, в т.ч. и за дължимите и невнесени суми за осигурителни вноски.

Решението като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила. Водим от горното и на основание чл.221 ал.2 от АПК, съдът

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2357 от 28.09.2012 г., постановено по нахд № 3733 от 2012г., по описа на Районен съд - Пловдив, 23-ти наказателен състав .

Решението е окончателно.

ПРЕСЕДАТЕЛ:

                                                                               ЧЛЕНОВЕ:

Особено мнение на съдия Анелия Харитева:

Не съм съгласна със становището на мнозинството на съдебния състав, че с подаването на декларация - образец 6 на данъчните органи е станало известно обстоятелството, че осигурителните вноски не са внесени. Това е така, защото декларацията не съдържа информация за размера на осигурителните вноски, както и за тяхното плащане - дали и кога е извършено. Установяването на плащането може да стане само при една нарочна проверка, в рамките на която органите по приходите ще направят преценка на събраните доказателства и ще установят, дали е извършено административно нарушение, защото е извършено плащане на трудови възнаграждения без да са платени едновременно с това здравни осигурителни вноски и кой е извършителят на това нарушение. Съответно това е моментът на откриване на нарушителя (който винаги предполага извършена преди това мисловно-оценъчна дейност) и от този момент тече тримесечния срок по чл.З4, ал.1 3АНН, в който административно наказващият орган трябва да издаде акт за установяване на административно нарушение. Обратното становище (че моментът на откриване на нарушителя е моментът на подаване на декларацията), възприето от районния съд и от мнозинството на настоящия съдебен състав, би означавало, че отнапред с подаването на всяка декларация законодателят е въвел презумпция, че лицето-декларатор е нарушител.

Председател: